Joden uit de hele wereld nemen deel aan de Mars van de Levenden bij het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen.
Jews from around the world participate in the March of the Living at the Auschwitz-Birkenau death camp in Poland.
April 24, 2017. (Yossi Zeliger/Flash90)

Nederlands + English

De inhoud van de educatieve reizen is een discussiepunt geweest voor Polen.

Door David Hellerman, World Israel News

Israël heeft de jongerenreizen van deze zomer naar Polen geannuleerd, wegens een meningsverschil over veiligheidsregelingen voor de reizen.

Een oorspronkelijke Israëlische aankondiging verwees ook naar Poolse inmenging in de educatieve inhoud, maar Israël’s Walla News meldde vervolgens dat een niet nader gespecificeerd compromis werd bereikt.

“Er is op dit moment besloten dat de activiteiten van de jeugddelegaties naar Polen zullen worden bevroren,” zei het ministerie van Onderwijs in een bericht aan ongeveer 7.000 studenten die reeds reisarrangementen hadden geboekt.

Volgens Hebreeuwse media rapporten, staat de Poolse regering niet toe dat Shin Bet veiligheidsagenten, die de studenten begeleiden, wapens dragen. In voorgaande jaren was het de bewakers toegestaan om wapens te dragen op Pools grondgebied.

Poolse ambtenaren hebben geen commentaar gegeven over de kwestie.

Kanaal 12 meldde dat ouders die al betaald hebben voor de reizen zullen worden terugbetaald, maar er worden complicaties verwacht omdat scholen afspraken hebben gemaakt met verschillende reisagenten en luchtvaartmaatschappijen.

De inhoud van de educatieve reizen is een geschilpunt geweest voor Polen, waar een nationalistische regering een wet heeft aangenomen die beschuldigingen van Poolse medeplichtigheid met de nazi’s tijdens de Holocaust strafbaar stelt.

De wet heeft reeds sommige Joodse onderwijsprogramma’s gedwongen om naar het naburige Litouwen te verhuizen.

Vorig jaar, beweerde vice-minister van Buitenlandse Zaken Pawel Jablonski dat de Israëlische jongerenreizen anti-Poolse sentimenten bevorderden en voegde eraan toe dat Warschau toekomstige programma’s zou heroverwegen.

 

ENGLISH:

The content of the educational trips has been a point of contention for Poland.

By David Hellerman, World Israel News

Israel cancelled this summer’s youth trips to Poland amid a disagreement over security arrangements for the trips.

An initial Israeli announcement also cited Polish interference in the educational content, but Israel’s Walla News subsequently reported that an unspecified compromise was reached.

“It has been decided at this time that the activities of the youth delegations to Poland will be frozen,” said the Education Ministry in a message to some 7,000 students who already booked travel arrangements.

According to Hebrew media reports, the Polish government is not allowing Shin Bet security guards accompanying the students to carry weapons. In previous years, the guards were permitted to carry guns on Polish soil.

Polish officials have not commented on the matter.

Channel 12 reported that parents who already paid for trips will be reimbursed, but complications are expected because schools made arrangements with different travel agents and airlines

The content of the educational trips has been a point of contention for Poland, where a nationalist government passed a law that criminalizes accusations of Polish collusion with the Nazis during the Holocaust.

The law has already forced some Jewish educational programs to move to neighboring Lithuania.

Last year, Deputy Foreign Minister Pawel Jablonski claimed the Israeli youth trips promoted anti-Polish sentiment and added that Warsaw would reconsider future programs.