Israeli Navy Ship AtzmautEen Israëlische marinier kijkt naar Israël’s offshore Leviathan gasveld vanaf aan boord van het Israëlische marineschip Atzmaut terwijl een onderzeeër patrouilleert in de Middellandse Zee , woensdag, 1 sept. 2021.
An Israeli Navy sailor looks at Israel’s offshore Leviathan gas field from on board the Israeli Navy Ship Atzmaut as a submarine patrols in the Mediterranean Sea , Wednesday, Sept. 1, 2021.

Nederlands + English

De Israëlische marine heeft haar activiteiten in de Rode Zee “exponentieel” opgevoerd om Iraanse bedreigingen voor de Israëlische scheepvaart het hoofd te bieden, zei de scheidende marinecommandant van het land in een zeldzaam interview.

Bron: CBN

Vice-admiraal Eli Sharvit zei dat Iran een grote bedreiging vormt voor Israël en dat het leger bereid is om toe te slaan waar en wanneer het nodig is.

“De staat Israël zal zijn vrijheid van navigatie over de hele wereld beschermen,” vertelde Sharvit aan The Associated Press, dagen na het voltooien van zijn vijfjarige ambtstermijn. “Dat staat los van de afstand tot het land.”

Israël zegt dat Iran een kernwapen aan het ontwikkelen is – een bewering die Iran afwijst. De twee landen zijn in een schaduwoorlog verwikkeld, waarbij onlangs Iraanse en met Israël gelieerde vrachtschepen zijn ontploft.

Israël is vooral bezorgd over de bescherming van zijn belangen in de Rode Zee, die belangrijke mondiale scheepvaartroutes herbergt. Bijna alle invoer van Israël gaat over zee.

“We hebben onze aanwezigheid in de Rode Zee aanzienlijk verhoogd,” zei Sharvit. “Wij opereren daar voortdurend met raketfregatten en onderzeeërs. Wat in het verleden voor relatief korte periodes was, doen we nu continu.”

“Als er een aanval zou zijn op de Israëlische scheepvaartroutes of de Israëlische vrijheid van navigatie, zou Israël moeten reageren,” voegde hij eraan toe.

Sharvit onthield zich van het bevestigen van Israëls verantwoordelijkheid voor recente mysterieuze aanvallen en ongelukken op Iraanse schepen, maar zei dat de marine Iraanse wapentransporten naar Hezbollah – een terreurorganisatie gevestigd in Libanon – heeft onderschept.

“We zijn zeer waakzaam met betrekking tot wapenzendingen over zee, en elke keer dat een zending wapens betreft, en niet iets anders, treden we op,” zei hij.

Hezbollah heeft tijdens een oorlog in 2006 met succes een Israëlisch marineschip getroffen, waarbij vier soldaten om het leven kwamen. Israël zegt dat de door Iran gesteunde terreurgroep sindsdien zijn raketvoorraad aanzienlijk heeft uitgebreid.

Een andere bedreiging ligt in het zuiden van Israël – de terreurgroep Hamas die Gaza controleert.

Sharvit zegt dat Hamas een kleine maar goed getrainde eenheid van marinecommando’s heeft ontwikkeld die over geavanceerde apparatuur beschikken waarmee ze onder water kunnen reizen tot ver boven Israëls Middellandse Zeekustlijn.

Tijdens de 11-daagse oorlog met de terreurgroep in mei, zegt Israël dat het een poging van Hamas heeft gestopt om een torpedo-achtige onderwater drone te lanceren op Israëlische doelen.

Israël en Egypte hebben een strenge zeeblokkade tegen Gaza gehandhaafd sinds Hamas in 2007 de controle overnam. Israël zegt dat de blokkade en de zware beperkingen voor Gaza nodig zijn om te voorkomen dat Hamas meer wapens in handen krijgt. Critici beweren dat het beleid een collectieve straf is voor de armlastige Gazanen.

Maar Sharvit zei dat het moeilijk is om het civiele en militaire domein te scheiden omdat Hamas het water gebruikt om zijn marinecommando’s te trainen en raketten te testen die het van plan is te lanceren op Israël.

“De zee is de grootste testlocatie van Gaza,” zei hij.

Hoewel de Israëlische marine het hoofd kan bieden aan bedreigingen van Hamas en Hezbollah, waarschuwde Yoel Guzansky, een senior fellow en Iran-deskundige aan het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies in Tel Aviv, tegen het sterk afhankelijk zijn van de marine in de algemene strategie tegen Iran.

Hij zei dat de Israëlische marine “goed maar klein” is, en “sommige operaties kunnen een overbelasting zijn”.

Guzansky waarschuwde dat verhoogde spanningen op zee Israëls kwetsbaarheden en zware afhankelijkheid van de mondiale scheepvaart aan het licht zouden kunnen brengen.

“Ik zou mijn inspanningen elders richten,” zei hij.

 

*******************************
ENGLISH:

Israel’s navy has “exponentially” increased its activities in the Red Sea to confront Iranian threats to Israeli shipping, the country’s outgoing naval commander said in a rare interview.

Source: CBN

Vice Adm. Eli Sharvit said Iran is a major threat to Israel and the military is prepared to strike whenever and wherever it needs to.

“The state of Israel will protect its freedom of navigation across the globe,” Sharvit told The Associated Press, days after completing his five-year term. “That’s not related to distance from the country.”

Israel says Iran is developing a nuclear weapon – a claim Iran rejects. The two countries have engaged in a shadow war that has seen recent explosions on Iranian and Israeli-linked cargo ships.

Israel is particularly concerned with protecting its interests in the Red Sea, which hosts key global shipping routes. Almost all of Israel’s imports come by sea.

“We have increased our presence in the Red Sea most significantly,” Sharvit said. “We are operating there continuously with main ships, that is to say missile frigates and submarines. What in the past was for relatively short periods of time is now done continuously.”

“If there were an attack on Israeli shipping lanes or Israeli freedom of navigation, Israel would have to respond,” he added.

Sharvit stopped short of confirming Israel’s responsibility for recent mysterious attacks and mishaps on Iranian ships but said the navy has intercepted Iranian arms shipments to Hezbollah – a terror organization based in Lebanon.

“We are very vigilant concerning seaborne arms shipments, and every time that a shipment is one of arms, and not something else, we act,” he said.

Hezbollah successfully struck an Israeli naval vessel during a war in 2006, killing four soldiers. Israel says the Iranian-backed terror group has significantly upgraded its missile stockpile since then.

Another threat is to Israel’s south – the Hamas terror group that controls Gaza.

Sharvit says Hamas has developed a small but well-trained unit of naval commandos who have advanced equipment allowing them to travel underwater well up Israel’s Mediterranean coastline.

During the 11-day war with the terror group in May, Israel says it stopped an attempt by Hamas to launch a torpedo-like underwater drone at Israeli targets.

Israel and Egypt have maintained a tight naval blockade on Gaza since Hamas seized control in 2007. Israel says the blockade and heavy restrictions on Gaza are needed to prevent Hamas from obtaining more weapons. Critics argue the policy is collective punishment on impoverished Gazans.

But Sharvit said it is hard to separate the civilian and military realms because Hamas uses its water to train its navy commandos and test rockets it plans to launch at Israel.

“The sea is the biggest test site in Gaza,” he said.

While Israel’s navy can confront threats from Hamas and Hezbollah, Yoel Guzansky, a senior fellow and Iran expert at the Institute for National Security Studies in Tel Aviv, cautioned against depending heavily on the navy in its overall strategy against Iran.

He said the Israeli navy is “good but small,” and “some operations may be an overstretch.”

Guzansky warned that heightened tensions at sea could expose Israel’s vulnerabilities and heavy reliance on global shipping.

“I would put my efforts elsewhere,” he said.