Oekraïens-joodse immigranten arriveren op een evacuatievlucht op de internationale luchthaven Ben-Goerion in de buurt van Tel Aviv, 6 maart 2022. (Foto: Nati Shohat/Flash90)
Ukrainian Jewish immigrants on a rescue flight arrive at Ben-Gurion International Airport near Tel Aviv, Mar. 6, 2022. (Photo: Nati Shohat/Flash90)

Nederlands + English

Nu Israël wordt geconfronteerd met de grootste immigratie-uitdaging sinds de Koude Oorlog, blijven er vragen bestaan ​​over welke limieten ze eventueel moeten stellen

Bron: Allisraelnews

Politici debatteren of Israël meer verplicht is om het Joodse karakter van de natie te behouden of om een ​​vluchteling te accepteren die asiel zoekt?

Met zo’n 2,7 miljoen Oekraïners die hun land zijn ontvlucht sinds de Russische invasie van hun land op 24 februari, heeft de Joodse staat zijn deuren geopend voor vluchtelingen, maar er woedt een debat onder Israëlische functionarissen over de eventuele grenzen die ze moeten stellen.

De kern van het debat is of Israël het Joodse karakter van de natie moet verdedigen door het aantal niet-Joden dat het accepteert te beperken, of dat het een groter aantal niet-Joodse asielzoekers moet accepteren die nu dakloos zijn.

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid zei zondag dat Israël de “morele plicht” heeft om meer niet-Joodse vluchtelingen op te nemen dan oorspronkelijk werd beweerd.

“We zullen onze poorten en ons hart niet sluiten voor degenen die alles hebben verloren”, zei Lapid tijdens zijn bezoek aan Roemenië, waar hij getuige was van de humanitaire tragedie die zich voordeed bij de grensovergang Siret.

“In Israël zijn er 9 miljoen inwoners en onze Joodse identiteit zal niet worden geschaad door een paar duizend vluchtelingen”, voegde Lapid eraan toe.

De Israëlische autoriteiten bereiden zich voor om tot 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne op te nemen, waaronder nieuwe immigranten naar Israël. Dit zou de grootste golf van immigranten naar Israël zijn sinds het einde van de Koude Oorlog en sinds de massale immigratiegolf uit de Sovjet-Unie in het begin van de jaren negentig.

Aanvankelijk stelde Israël een maximum van 5.000 personen in voor vluchtelingen die niet in aanmerking komen voor het Israëlische staatsburgerschap. De limiet werd verhoogd tot 25.000 en zondag kondigde minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked aan dat vluchtelingen die familieleden in Israël hebben, worden vrijgesteld van dat quotum en tijdelijk in Israël kunnen blijven.

Leiders zijn diep verdeeld over deze aantallen. Lapid, wiens vader een Holocaust-overlevende was, is een van de belangrijkste pleitbezorgers van Israëlische royaliteit jegens niet-Joodse vluchtelingen. Zijn vader werd gered door de beroemde Zweedse diplomaat Raoul Wallenberg in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft ook scherpe kritiek geuit op de behandeling van vluchtelingen die aankomen op de Israëlische luchthaven Ben-Gurion, van wie sommigen daar zonder voedsel en water zijn gestrand in afwachting van bureaucratische procedures.

“Wat onvergeeflijk en onaanvaardbaar is, zijn de fouten die zijn gemaakt in de omgang met vluchtelingen die al in Israël zijn aangekomen. De scènes van een oude vrouw en haar dochter die op de vloer slapen op de luchthaven Ben-Gurion mogen niet worden herhaald”, zei Lapid.

Daarentegen heeft Shaked aangedrongen op een limiet.

“Er is geen land dat zijn poorten kan openen voor iedereen die wil, zonder enige beperking, zeker niet een land zo klein als Israël”, vertelde Shaked aan de Israëlische Kan-zender.

“Het zal niet gebeuren tijdens mijn regeerperiode,” zei ze

De Israëlische Wet op de Terugkeer kent het Israëlische staatsburgerschap toe aan elke persoon die ten minste één Joodse grootouder heeft. Terwijl meer dan 40.000 Oekraïners beweren Joods te zijn, komen volgens veelgebruikte cijfers 200.000 in aanmerking voor burgerschap volge de Wet op de Terugkeer.

Yevgen Korniychuk, de Oekraïense ambassadeur in Israël, bekritiseerde de nieuwste regels van Israël.

“Het nieuwe beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken is in strijd met overeenkomsten tussen Oekraïne en Israël met betrekking tot visumvrijstellingen voor Oekraïense burgers”, verklaarde Korniychuk.

Na aanvankelijk diplomatiek verzet besloot de Oekraïense ambassade om formeel een verzoekschrift in te dienen bij het Hooggerechtshof in Jeruzalem tegen deze zienswijze van Israël op Oekraïense vluchtelingen die de Russische invasie ontvluchten. Het verzoekschrift is ingediend in samenwerking met het Israëlische advocatenkantoor Varsha.

“Aangezien alle diplomatieke opties zijn uitgeput, heeft de ambassade geen andere keuze dan het advocatenkantoor van Varsha te vragen een verzoekschrift in te dienen bij het Hooggerechtshof tegen het nieuwe beleid om de rechten van Oekraïense vluchtelingen te beschermen”, zei Korniychuk.

Tomer Varsha, een Israëlische advocaat die de Oekraïense ambassade bijstaat met de petitie, vertelde het Israëlische Channel 12 dat Shaked niet de bevoegdheid had om de toegang voor Oekraïense vluchtelingen te beperken.

“We ontdekten dat het niet alleen gaat om een ​​schending van een internationale overeenkomst, maar ook dat Shaked niet bevoegd was om een ​​dergelijk besluit te nemen. Het had een regeringsbesluit moeten zijn, of in ieder geval een besluit, genomen na overleg met de binnenlandse commissie van de Knesset”, zei Varsha. “We zijn er zeker van dat het Hooggerechtshof dit zal oplossen.”

Naar aanleiding van de kritiek hebben de Israëlische autoriteiten naar verluidt zondag besloten hun immigratiebeleid te versoepelen door elke Oekraïner te accepteren die een familielid in Israël heeft. Shaked maakte echter duidelijk dat Oekraïners die niet in aanmerking komen voor het Israëlische staatsburgerschap slechts “een maand of twee om te rusten” in Israël mogen blijven en dat ze gevraagd zouden worden een document te ondertekenen waarin wordt verklaard dat hun verblijf in de Joodse staat tijdelijk zou zijn.

“Ondanks al degenen die mij aanvallen, vergeet ik niet dat we in de eerste plaats het nationale huis van het Joodse volk zijn, en we zullen de meeste van onze inspanningen steken in degenen die in aanmerking komen [om te immigreren] onder de Wet van Terugkeer, ‘ zei Shaked.

Aangezien de meeste niet-Joodse Oekraïense vluchtelingen geen familie hebben in Israël, is het onduidelijk of het herziene beleid van Jeruzalem iets ter plaatse zal veranderen.

Premier Naftali Bennett probeerde zondag de controverse de kop in te drukken, maar gaf aan dat niet-Joodse vluchtelingen geen langdurig verblijf zullen krijgen.

“Veel Joden willen vanuit de oorlogsgebieden naar ons toe komen en het volk van Israël zal hen omarmen”, zei Bennett. “Tegelijkertijd accepteert Israël Oekraïners die de gevarenzone ontvluchten en familieleden in het land hebben. We zullen ze zo lang mogelijk hier laten blijven, totdat alles is gekalmeerd.”

 

 

ENGLISH
As Israel faces largest immigration challenge since the Cold War, questions remain over what limits to set, if any

Source: Allisraelnews

Politicians argue whether Israel is more obligated to maintain the Jewish character of the nation or to accept any refugee seeking asylum

With some 2.7 million Ukrainians having fled their nation since the Russian invasion of their country on Feb. 24, the Jewish state has opened its doors to refugees, but debate is raging among Israeli officials as to what limits to set, if any.

At the heart of the debate is whether Israel should defend the Jewish character of the nation by limiting the number of non-Jews it accepts or whether it should accept a larger number of non-Jewish asylum seekers who are now homeless.

Foreign Minister Yair Lapid said on Sunday that Israel has a “moral duty” to accept more non-Jewish refugees than it originally said it would.

“We won’t close our gates and our hearts to those who lost everything,” said Lapid during his visit to Romania where he witnessed the humanitarian tragedy unfolding at the Siret border crossing.

“In Israel there are 9 million residents and our Jewish identity won’t be harmed by a few more thousand refugees,” Lapid added.

Israeli authorities are preparing to accept up to 50,000 refugees from Ukraine, among them new immigrants to Israel. This would be the largest wave of immigrants to Israel since the end of the Cold War and the Soviet mass immigration wave in the early 1990s.

Initially, Israel set a 5,000-person cap on refugees who are not eligible for Israeli citizenship. The limit was raised to 25,000 and, on Sunday, Interior Minister Ayelet Shaked announced that refugees who have relatives in Israel will be exempt from that quota and can stay in Israel temporarily.

Leaders are deeply divided over these numbers. Lapid – whose father was a Holocaust survivor and rescued by the famous Swedish diplomat Raoul Wallenberg in the Hungarian capital Budapest – is one of the primary advocates for Israeli generosity toward non-Jewish refugees.

The foreign minister has also harshly criticized the treatment of refugees arriving at Israel’s Ben-Gurion Airport – some of whom have been stranded there without food and water while awaiting bureaucratic procedures.

“What is unforgivable and unacceptable are the mistakes that were made in dealing with refugees who already arrived in Israel. The scenes of an old woman and her daughter sleeping on the floor at Ben-Gurion Airport must not be repeated,” Lapid said.

By contrast, Shaked has insisted on a limit.

“There is no country that can open its gates to anyone who wants without any restrictions, certainly not a country as small as Israel,” Shaked told Israel’s Kan broadcaster.

“It will not happen on my watch,” she said

Israel’s Law of Return grants Israeli citizenship to any individual who has at least one Jewish grandparent. While more than 40,000 Ukrainians profess to be Jewish, 200,000 are eligible for citizenship under the Law of Return, according to widely used figures.

Yevgen Korniychuk, the Ukrainian ambassador in Israel, criticized Israel’s latest rules.

“The Interior Ministry’s new policy violates agreements between Ukraine and Israel regarding visa waivers for Ukrainian citizens,” Korniychuk stated.

Following an initial diplomatic backlash, the Ukrainian embassy decided to formally submit a petition to the High Court of Justice in Jerusalem against Israel’s cap on Ukrainian refugees fleeing the Russian invasion. The petition was submitted in cooperation with the Israeli Varsha law company.

“In light of all the diplomatic options being exhausted, the embassy has no choice but to ask the Varsha law firm to submit a petition to the High Court against the new policy in order to protect the rights of Ukrainian refugees,” Korniychuk said.

Tomer Varsha, an Israeli lawyer who is assisting the Ukrainian embassy with the petition, told Israel’s Channel 12 that Shaked lacked the authority to limit the entry on Ukrainian refugees.

“We found that this is not only about a violation of an international agreement but also that Shaked was not authorized to make such a decision – it should have been a government decision or at least, made after consultation with the Knesset’s interior committee,” Varsha said. “We are sure that the High Court will sort this out.”

Following the criticism, Israeli authorities reportedly decided on Sunday to soften its immigration policy by accepting any Ukrainian who has a relative living in Israel. However, Shaked made it clear those Ukrainians who are not eligible for Israeli citizenship would only be allowed to stay in Israel “for a month or two to rest” and would be asked to sign a document declaring that their stay in the Jewish state would be temporary.

“Despite all those who attack me, I do not forget that we are, first and foremost, the national home of the Jewish people, and we will put most of our efforts into those who qualify [to immigrate] under the Law of Return,” said Shaked.

Since most non-Jewish Ukrainian refugees do not have relatives in Israel, it is unclear whether Jerusalem’s revised policy will change anything on the ground.

Prime Minister Naftali Bennett sought to quell the controversy on Sunday, but indicated that non-Jewish refugees will not be granted long-term stays.

“Many Jews want to come to us from the war zones and the people of Israel will embrace them,” Bennett said. “At the same time, Israel accepts Ukrainians fleeing the danger zone who have relatives in the country. We will allow them to stay here for as long as possible, until things have calmed.”