Israel-Gaza border barrier completed

Nederlands + English

Het ministerie van Defensie maakte dinsdag bekend dat de veiligheidsbarrière langs de grens tussen Israël en Gaza is voltooid,

Bron: ArutzSheva7

De 65 km lange barrière omvat een ondergronds onderdeel met sensoren, een bovengronds hek, een zeekering, radarsystemen en commando- en controlekamers om infiltraties vanuit de Gazastrook op Israëlisch grondgebied te voorkomen.

Minister van Defensie Benny Gantz verklaarde: “De barrière, die een innovatief en technologisch geavanceerd project is, ontneemt Hamas een van de capaciteiten die het probeerde te ontwikkelen, en plaatst een ‘ijzeren muur’, sensoren en beton tussen de terreurorganisatie en de bewoners van het zuiden van Israël. Deze barrière zal de Israëlische burgers een gevoel van veiligheid geven en zal deze prachtige regio in staat stellen zich te blijven ontwikkelen en te bloeien.”

“Het routinematige leven hier [in het zuiden van Israël], is onze overwinning, en het is de grootste bedreiging voor terroristische organisaties. We zullen onze paraatheid blijven handhaven om elke poging om Israëlische burgers te treffen te verijdelen, met de nadruk op raketaanvallen vanuit Gaza. We zullen ook de overdracht van Iraanse knowhow en technologie naar Gaza verhinderen, en we zullen elke poging van Hamas om zijn filialen in Judea en Samaria of waar dan ook in Israël te vestigen, blijven dwarsbomen. Hun pogingen zijn keer op keer mislukt.”

Minister Gantz voegde daaraan toe: “Om de realiteit in Gaza te veranderen, zijn onze eisen eenvoudig en duidelijk – stopzetting van de militaire opbouw van Hamas, langdurige rust, en de terugkeer van onze jongens [MIA]. We werken onvermoeibaar om dit te bereiken. Ik adviseer Hamas om zich met deze zaken bezig te houden en zich niet te richten op dreigementen.”

Vandaag werd een ceremonie gehouden ter gelegenheid van de voltooiing van de bouw van de barrière, in aanwezigheid van de minister van Defensie, het hoofd van de generale staf van de IDF, de directeur-generaal van het ministerie van Defensie en andere hoge ambtenaren van het ministerie en de IDF.

De barrière omvat 5 elementen die elkaar aanvullen
1. Ondergrondse barrière met sensoren
2. Een “slimme” omheining (meer dan 6 meter hoog)
3. Een maritieme barrière met middelen om infiltraties op zee op te sporen en een wapensysteem dat op afstand wordt bediend
4. Een reeks radars en camera’s
5. Commando- en controlekamers

– De lengte van de barrière is ongeveer 65 km. De bouw ervan heeft ongeveer 3,5 jaar geduurd.
– Meer dan 1.200 arbeiders waren betrokken bij de bouw ervan.
– 6 betoncentrales werden opgericht langs de grens met de Gazastrook.
– Ongeveer 220.000 vrachtwagens met beton werden gebruikt
– 140.000 ton ijzer en staal werd geïnvesteerd in de bouw van de barrière
– De barrière omvat honderden camera’s, radars en andere sensoren

De barrière is gezamenlijk gepland en gebouwd door het ministerie van Defensie en de IDF.

Israeli security personnel gesture at an opening to the newly completed underground barrier along Israel’s frontier with the Gaza Strip in Erez, southern Israel December 7, 2021. REUTERS/Ammar Awad

 

ENGLISH

The security barrier along the Israel-Gaza border has been completed, the Defense Ministry announced Tuesday.

Source: ArutzSheva7

The 65 km long barrier includes an underground component with sensors, an above-ground fence, a naval barrier, radar systems and command and control rooms to prevent infiltrations from the Gaza strip into Israeli territory.

Defense Minister, Benny Gantz stated: “The barrier, which is an innovative and technologically advanced project, deprives Hamas of one of the capabilities it tried to develop, and places an ‘iron wall’, sensors and concrete between the terror organization and the residents of the Israel’s south. This barrier will provide Israeli citizens a sense of security and will enable this beautiful region to continue developing and flourishing.”

“Routine life here [in southern Israel], is our victory, and it is the greatest threat to terrorist organizations. We will continue to maintain our readiness to thwart any attempt to harm Israeli citizens, with an emphasis on rocket attacks from Gaza. We will also prevent the transfer of Iranian know-how and technology to Gaza, and will continue thwarting any attempt by Hamas to operate its affiliates in Judea and Samaria or anywhere in Israel. Their attempts have failed time and again.”

Minister Gantz added: “In order to change the reality in Gaza, our demands are simple and clear – halting Hamas’ military build-up, long-term quiet, and the return of our boys [MIA]. We are working tirelessly to achieve this. I advise Hamas to deal with these issues and not focus on threats.”

A ceremony was held today marking the completion of the barrier’s construction, in the presence of the Minister of Defense, IDF Chief of the General Staff, Director General of the Ministry of Defense, and additional Ministry and IDF senior officials.

The barrier includes 5 elements that complement each other
1. Underground barrier with sensors
2. A “smart” fence (over 6 meters high)
3. A maritime barrier that includes means to detect infiltrations at sea and a weapon system that is controlled remotely
4. An array of radars and cameras
5. Command and control rooms

• The length of the barrier is about 65 km. Its construction lasted about 3.5 years.
• More than 1,200 workers were involved in its construction
• 6 concrete plants were established along the border with the Gaza Strip.
• About 220,000 trucks of concrete were used
• 140,000 tons of iron and steel were invested in the construction of the barrier
• The barrier includes hundreds of cameras, radars and other sensors

The barrier was planned and built jointly by the Ministry of Defense and the IDF.