Van links naar rechts: Tarwe, Joseph, Prins van Egypte (Shutterstock)
From left to right: Wheat, Joseph, Prince of Egypt (Shutterstock)

Nederlands + English

De Israëlische minister van Transport, die vreesde voor mogelijke voedseltekorten tijdens de crisis in Oekraïne, instrueerde dat vrachtschepen die graan en veevoer importeren de komende maand voorrang moeten krijgen bij het lossen in de havendokken.

Door Israel365 News – DAVID SIDMAN

Deze oplossing van het inslaan van granen vóór een voorspelde hongersnood weerspiegelt de Bijbelse Jozef. Jozef, de zoon van Jacob, werd gepromoveerd tot prins van Egypte nadat hij Farao’s droom van verdorde arenhalmen die gezonde verslonden, interpreteerde als een dreigende hongersnood in Egypte. Jozef adviseerde toen Farao om tarwe in te slaan om genoeg reserves te hebben zodra de hongersnood toeslaat.

Laat dat voedsel een reserve zijn voor het land voor de zeven jaar van hongersnood die over het land Egypte zullen komen, zodat het land niet verloren gaat in de hongersnood.” (Genesis 41:36)

Israël lijkt acht te slaan op het oude advies van Jozef door voorrang te geven aan tarwe boven andere geïmporteerde goederen. “We worden momenteel geconfronteerd met uitdagingen voor onze voedselzekerheid vanwege de zorgwekkende ontwikkelingen in Oekraïne”, zei minister van Transport Merav Michaeli donderdag in een verklaring.

Minister van Transport Merav Michaeli spreekt op een conferentie van de Israeli Television News Company in Jeruzalem op 7 maart 2022. Foto door Yonatan Sindel/Flash90

“De staat Israël moet zijn voedselzekerheid waarborgen door onze binnenlandse landbouw te versterken. Door stappen te ondernemen om het graan en het veevoer te krijgen waar de Israëlische landbouw van afhankelijk is, zal de natie er snel voor zorgen dat we de Israëlische voedselzekerheid handhaven, ondanks wereldwijde veranderingen.”

Volgens de verklaring hebben de scheepvaart en het hoofd van de haven, Yigal Maor, al “verschillende stappen” genomen om het besluit uit te voeren.

Eerder deze week meldde Israel365 News dat de VN ook waarschuwde voor wereldwijde voedseltekorten. David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma van de VN, waarschuwde dat het conflict in Oekraïne kan leiden tot een vluchtelingencrisis die erger is dan ooit tevoren in combinatie met een wereldwijde voedselcrisis. Hij omschreef het als ‘de hel’.

 

ENGLISH

Citing fears of possible food shortages amid the Ukraine crisis, Israel’s transportation minister instructed that cargo ships importing grain and animal feed be given priority for unloading at the port docks over the next month.

This solution of stocking up on grains before a predicted famine mirrors the Bible’s Joseph. Joseph, son of Jacob, was promoted to be the prince of Egypt after he interpreted Pharaoh’s dream of withering grain stocks devouring healthy ones as an imminent famine in Egypt. Joseph then advised Pharaoh to stock up on wheat to have enough reserves once the famine strikes.

Let that food be a reserve for the land for the seven years of famine which will come upon the land of Egypt, so that the land may not perish in the famine.”(Genesis 41:36)

Israel appears to be heeding Joseph’s ancient advice in prioritizing wheat over other imported goods. “We face challenges to our food security at the time being because of the worrying developments in Ukraine,” noted Transportation Minister Merav Michaeli in a statement on Thursday.

Minister of Transportation Merav Michaeli speaks at a conference of the Israeli Television News Company in Jerusalem on March 7, 2022. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

“The State of Israel must safeguard its food security by strengthening our domestic agriculture. Taking steps to get the grain and fodder that Israeli agriculture relies on, the nation will quickly ensure that we maintain Israeli food security despite changes worldwide.”

According to the statement, shipping and Ports head Yigal Maor already took “several steps” to implement the decision.

Earlier this week, Israel365 News reported that the UN also warned of global food shortages. David Beasley, the UN World Food Programme’s executive director, warned that the conflict in Ukraine could spark off a refugee crisis worse than any ever seen before and a global food crisis in a combination. He described it as “hell.”