NATI SHOHAT/FLASH90
A homeless man sleeps on Jaffa Street in downtown Jerusalem, on September 23, 2020.

Nederlands + English

Het opvangcentrum, opgericht in samenwerking met de NGO “Lasova” en de Tel Aviv Foundation, werd gedeeltelijk gefinancierd door de International Fellowship of Christians and Joden, opgericht door Rabbi Yechiel Eckstein.

Door: i24News – Vertaling:  Brabosh

“Iedereen in Tel Aviv heeft rechten en verdient het om behandeld en verzorgd te worden”, zegt Ron Huldai, burgemeester van Tel Aviv.

“De gemeente heeft het toevluchtsoord gecreëerd op basis van deze allerhoogste waarde”, voegde hij eraan toe.


Een dakloze vrouw in Neve Sha’anan, een woonwijk van Tel Aviv
[beeldbron: Matanya Tausig / Flash90]

Naast een rustplaats voor daklozen, zal de opvang ook zorgen voor voedsel, stromend water voor douches, een wasservice, een kluisje voor persoonlijke bezittingen en indien nodig doorverwijzing voor medische zorg.

Huldai zei dat het “belangrijk” was dat het asiel “meer had dan alleen bedden en ook verschillende ruimtes bood om te ontspannen, te verrijken, televisie te kijken, boeken te lezen en groepsactiviteiten te hebben.”

Yael Eckstein, voorzitter van de IFCJ, merkte op: “We zijn vereerd en trots op het voorrecht om de opening van dit belangrijke project te ondersteunen dat inspeelt op de behoeften van mensen die helemaal alleen zijn en niet in staat om zichzelf te helpen.”

“Iemand een plek geven waar hij zich veilig kan voelen, met een voedzame maaltijd, een warme douche, een comfortabel bed en een dak boven zijn hoofd wanneer hij of zij zich op een dieptepunt in zijn leven bevindt, is een van de belangrijkste missies van de IFCJ en onze supporters over de hele wereld.”


Een ultraorthodox-joodse man op een stoep in Jeruzalem

Israëls daklozen een gevoel van waardigheid geven

HaGagon (“de opvang” in het Hebreeuws) is bedoeld om een ​​opvang voor daklozen te vervangen die ongeveer drie jaar geleden door de gemeente Tel Aviv werd gesloopt.


HaGagon, een nieuwe opvang voor daklozen in Tel Aviv,
werd deze week ingehuldigd door de Israëlische gemeente Tel Aviv-Jaffa.

Als onderdeel van het ontwerp werd de nadruk gelegd op aspecten die verband houden met de privacy van de bewoners om “het vertrouwen in hun vermogen om terug te keren naar het dagelijks leven te bevorderen”.

Het belangrijkste doel is volgens de gemeente “een thuis bieden aan drugsverslaafden die op straat leven met behoud van het gevoel van menselijke waardigheid.”

De nieuwe opvang biedt plaats aan 144 bewoners tegelijk in 19 verschillende kamers, waarvan sommige toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Dana, die al jaren in Tel Aviv woont, juichte het initiatief van de stad toe.

“Sinds de [Covid]-pandemie is er een toename van armoede en dakloosheid in Tel Aviv, vooral in het centrum, terwijl ze voorheen geconcentreerd waren in de zuidelijke districten, vlakbij het treinstation”, vertelde ze aan i24NEWS .

“In dit centrum kunnen ze worden opgevangen en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de stad ze niet vergeet en optreedt voor mensen die tijdens de pandemie geen kans hebben gehad op een salaris en vaste huisvesting.”

 

ENGLISH

The shelter, created in partnership with the NGO “Lasova” and the Tel Aviv Foundation, was partly funded by the International Fellowship of Christians and Jews, founded by Rabbi Yechiel Eckstein.

B y: i24News

“Everyone in Tel Aviv has rights and deserves to be treated and taken care of,” said Ron Huldai, mayor of Tel Aviv.

“The municipality created the refuge based on this paramount value,” he added.


A homeless woman in Neve Sha’anan, a residential area of Tel Aviv

[image source: Matanya Tausig / Flash90]

In addition to providing a resting place for the homeless, the shelter will also provide food, running water for showers, laundry services, a locker for personal belongings, and referral for medical care if necessary.

Huldai said it was “important” that the shelter had “more than just beds and also offered different spaces for unwinding, enrichment, watching television, reading books and having group activities.”

Yael Eckstein, President of the IFCJ commented, “We are honored and proud of the privilege to support the opening of this important project that responds to the needs people who are all alone and unable to help themselves.”

“To help give someone a place to feel safe, with a nutritious meal, a warm shower, a comfortable bed, and a roof over their head when they are at a low point in their life is one of the main missions of the IFCJ and our supporters around the globe.”


An ultra-Orthodox Jewish man on a sidewalk in Jerusalem

Giving Israel’s homeless a sense of dignity

HaGagon (“the shelter” in Hebrew) is intended to replace a homeless shelter that was demolished by the Tel Aviv municipality about three years ago.

Tel Aviv-Jaffa Mayor Ron Huldai at the inauguration of HaGagon,
a new homeless shelter in Tel Aviv. (Guy Yechiely)

As part of its design, emphasis was placed on aspects related to the privacy of the occupants to “promote confidence in their ability to return to everyday life.”

Its main objective, according to the municipality, is to “provide a home for drug addicts living on the streets while maintaining a sense of human dignity.”

The new shelter can accommodate 144 residents simultaneously in 19 different rooms, some of which are accessible to people with disabilities.

Dana, a Tel Aviv resident for many years, welcomed the city’s initiative.

“Since the [Covid] pandemic, there has been an increase in poverty and homelessness in Tel Aviv, especially in the center, whereas before they were concentrated in the southern districts, near the train station,” she told i24NEWS.

“This center will allow them to be taken care of and it is important to see that the city does not forget them and acts for people who have not had the chance to have a salary and fixed accommodation during the pandemic.”