Leden van de Knesset Honor Guard, Home Front Command, brandweerlieden, IDF en Israëls Magen David Adom Emergency Medical Services nemen deel aan een noodoefening waarbij een aardbeving in de buurt van Ashkelon wordt gesimuleerd, 19 dec. 2019.

Members of the Knesset Honor Guard, Home Front Command, Firefighters, IDF and Israel’s Magen David Adom Emergency Medical Services participate in an emergency drill simulating an earthquake near Ashkelon, Dec. 19, 2019. (Photo: Yaniv Nadav/Flash90)

Nederlands + English

In de vroege uren van maandagochtend werd Turkije getroffen door een krachtige aardbeving van 7,8-magnitude met bevingen die in vele delen van het Midden-Oosten, waaronder Israël, werden gevoeld.

Door: Allisrael News

De beving werd gevolgd door verschillende naschokken en vervolgens een aardbeving van 7,5 magnitude om 13.24 uur plaatselijke tijd, op dezelfde breuklijn en bijna ten noorden van het oorspronkelijke epicentrum, volgens de United States Geological Survey.

Naar schatting werden 1.700 gebouwen in Turkije verwoest en vielen er meer dan 2.000 doden in zowel Turkije als Syrië.

Met zulke immense verwoestingen maken de Israëli’s zich zorgen dat veel van hun eigen gebouwen – gebouwd vóór 1985, toen aardbevingsnormen werden vastgesteld voor nieuwe gebouwen – niet bestand zullen zijn tegen een aardbeving van vergelijkbare omvang. Naar schatting 8.000 bouwwerken in Israël zouden niet aan de juiste normen voldoen.

Deze laatste catastrofe in een buurland heeft geleid tot een vergadering van de Interministeriële Stuurgroep voor Aardbevingsvoorbereiding in Israël, om te bespreken hoe enorme schade in een soortgelijk scenario kan worden voorkomen. Israël wordt gemiddeld eens in de 100 jaar door aardbevingen getroffen.

Een onderwerp van discussie is de versterking van bestaande gebouwen en de financiering van dergelijke projecten. In het geval van een aardbeving is de nadruk gelegd op de opleiding van studenten, maar velen vinden dat dit niet genoeg is.

Volgens een geologisch deskundige was dit de zwaarste aardbeving in de regio die ooit is geregistreerd. De roep om budgettaire aanpassingen klinkt opnieuw, nu deze aanhoudende natuurramp iedereen eraan herinnert dat men dringend goed voorbereid moet zijn.

 

************************************

ENGLISH

In the early hours of Monday morning, Turkey was hit with a powerful 7.8-magnitude earthquake with tremors felt throughout many parts of the Middle East, including Israel. 

By Allisrael News

The quake was followed by several aftershocks and then a 7.5-magnitude earthquake at 1:24 p.m. local time, on the same fault line and almost due north of the original epicenter, according to the United States Geological Survey.

It is estimated that 1,700 buildings in Turkey were destroyed and more than 2,000 people killed in both Turkey and Syria.

With such immense devastation, Israelis are worried that many of their own structures built before 1985, when earthquake standards were established for new buildings will not stand up to a similar-sized earthquake. An estimated 8,000 structures in Israel allegedly do not meet the proper standards.

This latest catastrophe of a neighboring country, hastened a meeting of the Inter-ministerial Earthquake Preparedness Steering Committee in Israel, to discuss avoiding massive damage in a similar scenario. On average, earthquakes hit Israel about once every 100 years.

One topic of discussion is how to strengthen existing buildings, as well as the funding for such projects. In the event of an earthquake, student training has been the focus, but many feel it is not enough.

One geological expert said this was the most serious earthquake in the region on record. Calls for budgetary accommodations are being heard, once again, as this ongoing natural disaster reminds everyone of the urgency of being properly prepared.