De Rabbi Yechiel Eckstein elektrische hulpverleningsfiets – United Hatzalah

Nederlands + English

De International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ) heeft in samenwerking met United Hatzalah de eerste elektrische fiets voor noodgevallen in zijn genre in gebruik genomen, die meer dan 200 vrijwillige ETM’s en paramedici in staat zal stellen om in een kortere tijd te reageren op medische noodgevallen, waardoor levens worden gered.

Bron: ArutzSheva7

De nieuwe eenheid, die 2,5 miljoen dollar kost, bestaat uit 200 elektrische noodfietsen. Elke fiets is uitgerust met levensreddende medische apparatuur, speciale veiligheidsvoorzieningen en licht met sirene, zodat de hulpverleners die erop rijden snel en veilig door het verkeer en smalle steegjes kunnen.

De International Fellowship of Christians and Jews heeft in samenwerking met United Hatzalah de fietseenheid genoemd ter ere van de oprichter van de International Fellowship, wijlen Rabbi Yechiel Eckstein.

De activiteiten van het levensreddende vrijwilligersnetwerk van United Hatzalah zijn onder meer gebaseerd op een snel, efficiënt en uitgebreid transportsysteem. De voordelen van elektrische fietsen komen ook tot uiting als een betrouwbaar en beschikbaar vervoermiddel voor vrijwilligers op ontoegankelijke locaties voor voertuigen. Ze zijn relatief goedkoop, vergeleken met andere vervoermiddelen, wat ook bijdraagt tot hun efficiëntie. De nieuwe fietsen zullen actief zijn in gebieden waar de noodzaak en de hoeveelheid oproepen voor United Hatzalah groter is.

Onlangs nog hebben EMT’s van de e-bike eenheid de dag gered op de plaats van twee verschillende noodsituaties, die geen snelle toegang tot het gebied mogelijk maken met een voertuig groter dan de elektrische fiets. De eerste was in de steegjes van de wijk Nachlaot in Jeruzalem, waar een kind van een hoogte viel, en bij het tweede incident verloor een man het bewustzijn in de Oude Stad van Jeruzalem. Hun levens konden worden gered dankzij de snelle komst van de hulpverleners op elektrische fietsen, die de nauwe doorgangen konden bereiken en hun levens konden stabiliseren.

De openingsceremonie werd gehouden in het Peres Centrum voor Vrede en Innovatie in Jaffa, in aanwezigheid van de directeuren van United Hatzalah, de directeuren van de International Fellowship, publieke figuren en vrijwilligers.

De voorzitter van de Fellowship, Yael Eckstein, zei: “Het redden van levens is altijd een topprioriteit geweest voor de stichting. Ik ben er trots op dat ik, samen met onze partners in United Hatzalah, zo’n eenheid heb opgericht die wordt gekenmerkt door innovatie en wendbaarheid. Ik ben er vooral trots op dat de nieuwe eenheid is vernoemd naar mijn vader, die zijn hele leven heeft gewijd aan het redden en helpen van mensen. Ik geloof dat deze nieuwe fietsen een kwalitatief hoogstaande medische respons in noodsituaties zullen bieden aan vele mensen in Israël. Ik bid dat deze eenheid vele levens zal redden.”

President van United Hatzalah, Eli Beer, zei: “United Hatzalah’s langdurige relatie met de Fellowship, geleid door wijlen Rabbi Yechiel Eckstein en zijn dochter, de voorzitter van de Foundation, mevrouw Yael Eckstein, heeft United Hatzalah’s diverse medische staf door de jaren heen geholpen. Onze EMT’s zijn Joden en Arabieren, mannen en vrouwen, religieus en seculier, en samen redden zij levens in het hele land. Het is voor ons een voorrecht dat United Hatzalah’s elektrische fiets eenheid is vernoemd naar wijlen Rabbi Eckstein. We zijn verheugd over de toevoeging van de 200 fietsen die zullen helpen vele levens in het hele land te redden en de tijd tot aankomst aanzienlijk te verkorten voor mensen die dringend medische hulp nodig hebben.”

CEO van United Hatzalah, Eli Pollak, zei: “Dit is de lancering van de eerste eenheid van elektrische fietsen in het land. De eenheid overtreft de Israëlische veiligheidsnormen en omvat een volledige verzekering voor de rijders. Elke vrijwilliger die op een noodfiets rijdt, zal in staat zijn om de reactietijd aanzienlijk te verkorten als onderdeel van ons netwerk van eerstehulpverleners verspreid over het hele land. De voertuigen stellen hen in staat verkeersobstakels te omzeilen in grote en drukke verkeersaders en smalle doorgangen. Dit is van cruciaal belang omdat elke seconde vertraging telt om het herstel van het slachtoffer te bepalen.”

The Rabbi Yechiel Eckstein emergency electric bicycle unit – United Hatzalah

ENGLISH

The International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ) in partnership with United Hatzalah has inaugurated the first emergency electric bicycle unit of its kind, which will enable more than 200 volunteers ETMs and paramedics to respond to medical emergencies in less time, thereby saving lives.

Source: ArutzSheva7

The new unit, which cost $2.5 million, features 200 emergency electric bicycles. Each one is equipped with life-saving medical equipment, special safety features, and lights and sirens, to allow the responders who ride them to cut through traffic and narrow alleyways quickly and safely.

The International Fellowship of Christians and Jews in collaboration with United Hatzalah has named the bicycle unit in honor of the founder of the International Fellowship, the late Rabbi Yechiel Eckstein.

The activities of United Hatzalah’s lifesaving volunteer network are based, among other things, on a fast, efficient, and extensive transportation system. The benefits of electric bicycles are also reflected as a reliable and available means of transportation for volunteers in impassable locations for vehicles. They are relatively low cost, compared to other means of transportation, which also adds to their efficiency. The new bikes will be active in areas where the necessity and amount of calls for United Hatzalah is greater.

Just recently, EMTs from the e-bike unit saved the day at the scene of two different emergencies that do not allow quick access to the area with any electric vehicle bigger than electric bicycles. The first one was in the alleys of the Nachlaot neighborhood of Jerusalem, where a child fell from a height, and in the second incident, a man lost consciousness in the Old City of Jerusalem. Their lives were saved thanks to the rapid arrival of the EMTs on electric bicycles who were able to access the narrow passageways and stabilize their conditions.

The inauguration ceremony was held at the Peres Center for Peace and Innovation in Jaffa, in the presence of the directors of United Hatzalah, the directors of the International Fellowship, public figures, and volunteers.

President of the Fellowship, Yael Eckstein, said, “Saving lives has always been a top priority for the foundation. I am proud to have established, together with our partners in United Hatzalah, such a unit characterized by innovation and agility. I am especially proud that the new unit is named after my father, who dedicated his entire life to saving and helping people. I believe that these new bicycles will provide a quality medical response in emergencies for many people in Israel. I pray that this unit will save many lives.”

President of United Hatzalah, Eli Beer, said, “United Hatzalah’s longstanding relationship with the Fellowship, headed by the late Rabbi Yechiel Eckstein and his daughter, the Foundation’s President, Ms. Yael Eckstein, has assisted United Hatzalah’s diverse medical staff over the years. Our EMTs are Jews and Arabs, men and women, religious and secular, and together they save lives all over the country. It is our privilege that United Hatzalah’s electric bicycle unit is named after the late Rabbi Eckstein. We are excited for the addition of the 200 bicycles that will help save many lives throughout the country and significantly shorten the time until arrival for those in need of urgent medical assistance.”

CEO of United Hatzalah, Eli Pollak, said, “This is the launch of the first unit of electric bicycles in the country. The unit exceeds Israeli safety standards and includes full insurance for the riders. Each volunteer riding an emergency bike will be able to significantly shorten the response time as part of our network of emergency first responders spread across the country. The vehicles allow them to bypass traffic obstacles in large and crowded thoroughfares and narrow passageways. This is critical because each second of delay counts to determine the victim’s recovery.”