Depositphotos

Nederlands + English

Je hebt misschien geen herinnering daaraan nodig, maar er is tegenwoordig een alarmerende golf van antisemitisme in de hele wereld. Het komt overal voor op de politieke, ideologische, sociale, culturele en economische kaart. Het gaat gepaard met een verhoging van het niveau van oppositie tegen de staat Israël. Hoewel het meeste zijn oorsprong vindt in ‘de gebruikelijke verdachte hoek’, in de marge van politiek links en rechts, en religieuze gemeenschappen met een erfenis van antisemitische stijlfiguren en sprookjes, komt een groeiend deel van deze oppositie tegen Israël zelfs van seculiere joden in westerse landen.

Door: One For Israel – Aaron Hecht

WAAROM WOEDEN DE NATIES?

Sommige van mijn liberale Israëlisch-joodse kennissen zijn hierdoor verbijsterd. Ze wijzen (terecht) erop dat Israël een van de meest LHBTQ-vriendelijke landen ter wereld is en ze vragen zich af waarom dit LHBTQ-groepen in westerse landen niet motiveert om af te zien van hun oppositie tegen Israël. En waarom geen aanhangers van dit land worden. Ze wijzen ook op (nogmaals, ze hebben gelijk) het grote aantal Arabische burgers van Israël, zowel christenen als moslims, die hoge posities in de samenleving bekleden, waaronder rechters van het Hooggerechtshof, universiteitsprofessoren, CEO’s van grote bedrijven en dergelijke. Ze vragen zich af waarom Israël nog steeds door zoveel liberalen over de hele wereld wordt bestempeld als een ‘apartheidsregime’. Ze vragen zich af waarom Israël dit label krijgt van influencers en NGO’s terwijl er zoveel andere landen zijn, waaronder de meeste Arabische buren van Israël, die aanspraak zouden kunnen maken op dat label. Hoe kan men dit verklaren? Het antwoord ontgaat de meeste Joodse mensen, zowel in Israël als in de diaspora, en het is ook een mysterie voor veel christenen, waaronder velen die Israël steunen. Dit is wat ik denk.

Een van de dingen die je altijd hoort van Bijbelgetrouwe christenen die Israël steunen, is dat het bestaan ​​van Israël hen eraan herinnert
dat de Bijbel te vertrouwen is en dat de God, die in de Bijbel beschreven wordt, Zijn beloften nakomt.

Wat weinigen van deze Bijbelgetrouwe christenen ooit overwegen, is dat er veel mensen in deze wereld leven (eigenlijk is het de grote meerderheid van de mensen in deze wereld) die niet aan deze dingen herinnerd willen worden.

Maar het loutere bestaan ​​van een land met de naam “Israël” wiens hoofdstad “Jeruzalem” heet en andere grote steden met hun originele Bijbelse namen als “Ashkelon”, “Ashdod” en “Beersjeva” doen onvermijdelijk denken aan een boek genaamd “De Bijbel”. Om nog maar te zwijgen van het beroemde “Meer van Galilea”, de “Rivier de Jordaan” en de “Woestijn van Judea”. En daarbij de God die in dat boek wordt beschreven. Het is een herinnering aan Gods vastgestelde regels waarvan Hij verwacht dat Zijn schepping ernaar zal leven en grenzen waarbinnen dat land zal leven. Hij heeft Zijn schepping ook gewaarschuwd in Zijn Woord dat het “gevolgen” zal hebben als men opzettelijk ongehoorzaam is aan Hem.

Voor de meerderheid van de mensen in deze wereld, waaronder veel seculiere joden en liberale christenen, is het zeer verontrustend en ongemakkelijk om herinnerd te worden aan de Bijbel en de God die daarin beschreven wordt. De woede die dit oproept is diepgeworteld, niet logisch van aard.

Je kunt er niet tegen ingaan met logica of waarheid, want degenen die deze gevoelens hebben, zijn ongevoelig hiervoor. Velen zouden hun leven willen leven alsof dit boek genaamd “de Bijbel” en de God die daarin beschreven wordt, niet bestaan. (De God met al Zijn regels, grenzen én Zijn gezag en macht om deze “gevolgen” op te leggen voor ongehoorzaamheid en rebellie) Zulke mensen zullen zich nooit op hun gemak voelen in een wereld waarin een land met de naam ‘Israël’ op de kaart staat. Dat land is een tastbare, zichtbare, onmogelijk te negeren herinnering aan al deze dingen die ze ijverig trachten te vermijden.

Nu we het einde van dit tijdperk naderen, en de dag waarop ieder mens die ooit heeft geleefd voor de Troon van Christus zal staan ​​en rekenschap zal afleggen voor hun leven, zullen de “gevolgen” van zonde en rebellie onmogelijk te vermijden of te negeren zijn. We kunnen verwachten dat de woede die wordt gevoeld door degenen die zo wanhopig die dingen willen vermijden en negeren die hen aan God en de Bijbel herinneren, zal toenemen. Zelfs degenen die wel in de Bijbel geloven, kunnen worstelen met Israël als een constante herinnering aan Gods soevereine recht om de dingen te leiden zoals Hij dat nodig acht. De keuze voor Israël om Zijn doeleinden in de wereld te bereiken, irriteert velen tot in het diepst van hun hart. Het vereist geloof in Gods goedheid, gerechtigheid en liefde om op Zijn beslissing te kunnen vertrouwen én Zijn soevereine recht om beslissingen te nemen zonder overleg met of goedkeuring van ons.

De vraag is, zoals altijd, ‘wat moet hieraan gedaan worden’? Naar mijn bescheiden mening is dit een gebied van geestelijke oorlogvoering waar het Lichaam van de Messias wereldwijd, ook hier in Israël, veel meer gebed aan moet wijden. Dit zou een punt moeten zijn dat elke gelovige die Israël steunt, zou moeten opnemen in hun wekelijkse gebedsbijeenkomsten en persoonlijke stille tijd. Dit is geen discussie die op een natuurlijke manier kan worden gewonnen, het is een strijd die alleen in gebed kan worden gewonnen.

Als je hierover wilt gaan bidden, maar niet zeker weet waar je moet beginnen, bezoek dan onze GEBEDSPAGINA  voor een downloadbare gids, samen met andere nuttige bronnen om je op weg te helpen >>

Psalm 2 (Het Boek)

Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de HERE op te staan! Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn! De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en de leiders spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde. ‘Kom op,’ zeggen zij, ‘laten wij onze boeien verbreken en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God.’ Maar God in de hemel lacht wanneer Hij hen hoort. De HERE bespot hun dwaze plannen. Hij zal hen in zijn toorn aanspreken. Zij zullen van angst voor Hem ineenkrimpen. ‘Dit is de Koning die Ik heb aangesteld,’verklaart de HERE dan, ‘en Ik heb Hem in Jeruzalem, mijn heilige stad, een troon gegeven.’

De Uitverkorene van de HERE antwoordt vervolgens: ‘Ik zal de eeuwige bedoelingen van de HERE bekend maken, want Hij heeft tegen Mij gezegd: “Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag het leven gegeven. Vraag Mij wat Je wilt en Ik zal Je alle volken in bezit geven. Heers over hen met een ijzeren vuist, verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn.”’

Wees daarom verstandig, koningen en heersers van deze aarde, en luister nu het nog kan! Dien de HERE met eerbied en ontzag, verheug u in Hem met een bevend hart. Val voor zijn Zoon op uw knieën. Kus Hem, want als binnenkort zijn toorn ontbrandt, bent u verloren. Zij die hun vertrouwen op Hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen!

 

 

ENGLISH:

You may not need a reminder, but there is an alarming surge of antisemitism all over the world today. It’s coming from all over the political, ideological, social, cultural and economic map. It is accompanied by a rise in the level of opposition to the State of Israel. Although most of it has its origins in “the usual suspects” among the fringes of the political Left and Right, and religious communities with a legacy of antisemitic tropes and fairy tales, a growing amount of this opposition to Israel is even coming from secular Jews in Western countries.

By: One For Israel – Aaron Hecht

WHY DO THE NATIONS RAGE?

Some of my liberal Israeli Jewish acquaintances are baffled by this. They point out (correctly) that Israel is one of the most LGBTQ friendly countries in the world and they wonder why this doesn’t motivate LGBTQ groups in Western countries to desist from their opposition to Israel, if not become supporters of this country. They also point out (once again, they are correct) to the large number of Arab citizens of Israel, both Christians and Muslims, who are in senior positions in society, including Supreme Court justices, university professors, CEOs of large corporations and the like, and they wonder why Israel still gets labeled as an “apartheid regime” by so many liberals all over the world. They wonder why Israel gets hit with this label by influencers and NGOs when there are so many other countries, including most of Israel’s Arab neighbors, who actually meet the criteria for being an “apartheid” state, yet the voices screaming about Israel’s imperfections completely ignore these other countries. What can explain all this? The answer escapes most Jewish people both in Israel and the Diaspora and it is a mystery to many Christians as well, including many who support Israel. Here’s what I think.

One of the things you always hear from Bible-believing Christians who support Israel is that the existence of Israel reminds them
that the Bible can be trusted and that the God the Bible describes keeps His promises.

What few of these Bible-believing Christians ever consider is that there are many people living in this world (actually, it’s the large majority of people in this world) who don’t want to be reminded of these things.

But the mere existence of a country with the name “Israel” that has its capital in a city called “Jerusalem” and other large cities with their original biblical names like “Ashkelon”, “Ashdod” and “Beersheva”, not to mention the famous “Sea of Galilee”, “Jordan River”, and the “Judean Desert” inevitably bring to mind a book called “The Bible”. And along with it, the God which that book describes. It’s a reminder of God’s established rules and boundaries which He expects His creation to live by and within. He has also warned His creation in His Word that there will be these things called “consequences” for willfully disobeying Him.

For the majority of people in this world, including many secular Jews and liberal Christians, being reminded of the Bible and the God it describes is very disconcerting and uncomfortable. The rage this prompts is visceral, not logical.

You can’t argue against it using logic or truth, because those who have these feelings are impervious to these things. Many would like to live their lives as if this book called “the Bible” and the God it describes (with all His rules, boundaries, along with His authority and power to impose these “consequences” for disobedience and rebellion) didn’t exist. Such people will never be comfortable in a world with a country named “Israel” on the map, providing a tangible, visible, impossible-to-ignore reminder of all these things they’re studiously avoiding.

As we approach the end of this age, and the day when every single human being who ever lived will stand before the Throne of Christ and give an account for their lives, the “consequences” for sin and rebellion will become impossible to avoid or ignore. We can expect the rage felt by those who so desperately want to avoid and ignore those things which remind them of God and the Bible to increase. Even those who do believe the Bible can struggle with Israel as a constant reminder of God’s sovereign right to run things as He sees fit. The choice of Israel for His purposes in the world irks many to their core, and requires faith in God’s goodness, justice, and love in order to trust His decision—and His sovereign right to make decisions without consultation or approval from us.

The question, as always, is ‘what is to be done about this’? In my humble opinion, this is one area of spiritual warfare the Body of Messiah worldwide, including here in Israel, needs to be devoting a lot more prayer to. This should be a point that every single believer who supports Israel should be including in their weekly prayer meetings and personal devotion time. This is not an argument that can be won in the flesh, it is a battle which can only be won in prayer.

If you would like to start praying about this but aren’t sure where to begin, visit our PRAYER PAGE for a downloadable guide, along with other helpful resources to help you get started >>

Psalm 2

Why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the Lord and against his Anointed, saying, “Let us burst their bonds apart and cast away their cords from us.”

He who sits in the heavens laughs; the Lord holds them in derision. Then he will speak to them in his wrath, and terrify them in his fury, saying, “As for me, I have set my King on Zion, my holy hill.”

I will tell of the decree: The Lord said to me, “You are my Son; today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. You shall break them with a rod of iron and dash them in pieces like a potter’s vessel.”

Now therefore, O kings, be wise; be warned, O rulers of the earth. Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him.