Helaas worden er steeds meer openbare verklaringen gepubliceerd van IDF-reservesoldaten die openlijk worden opgeroepen om niet langer in de IDF te dienen, waarbij sommige piloten zelfs zeggen dat ze Iran niet zullen aanvallen als ze worden opgedragen Israël te verdedigen.

Bron: Israel Unwired – Avi Abelow

Gisteren maakte de Israëlische minister van Defensie Galant, die campagne voerde vanwege het belang van justitiële hervorming, niet alleen geen einde aan de insubordinatie van legerfunctionarissen die opriepen niet langer te dienen, maar legitimeerde hij hun insubordinatie door het te sussen en op te roepen een einde te maken aan de noodzakelijke en rechtvaardige hervorming. Als reactie op dat kolossale en gevaarlijke precedent ontsloeg premier Netanyahu hem als minister van Defensie.

Bovendien ging politiek links gisteravond de straat op, veroorzaakte chaos en sloot zelfs de grote snelweg in Tel Aviv af, met de steun van belangrijke politieagenten die de leiding hadden over Tel Aviv.

Nu zijn hoofden van universiteiten, ziekenhuisdirecteuren en vakbonden van plan om het land te sluiten, tenzij de wet om het vetorecht van rechters van het Hooggerechtshof om andere rechters van het Hooggerechtshof te kiezen te neutraliseren, wordt stopgezet.

Helaas laat links zien dat ze bereid zijn het land te vernietigen vanwege een wet die het vetorecht wegneemt van de rechters van het Hooggerechtshof bij het kiezen van nieuwe rechters van het Hooggerechtshof. Met hun geschreeuw denken ze de democratie te beschermen, niet beseffend dat hun acties de belichaming zijn van het vernietigen van de democratie! (Zie de geweldige post van mijn vriend hieronder voor meer informatie over door wie de democratie eigenlijk wordt vertegenwoordigd met deze wet)

RM Belrose legt uit:

Ik kan begrijpen dat iemand misleid kan worden, of opgehitst om iets doms te doen. Ik kan niet begrijpen dat iemand zo koppig of stompzinnig is dat als er dingen uitgelegd worden op een begrijpelijke en simpele manier, men de duidelijk feiten negeert.

Feit. Het Hooggerechtshof is elitair, benoemt zichzelf zonder echt overzicht, maakt zich schuldig aan vriendjespolitiek en heeft bij veel gelegenheden de gekozen regering buiten spel gezet zonder precedent of juridische verantwoording.

Feit. Het huidige systeem houdt in dat een ongekozen door zichzelf benoemde groep macht heeft over de gekozen regering. Dat betekent dat die groep letterlijk de wil van het volk negeert ten gunste van een minderheid.

Feit. De minderheid haat de gekozen regering en de protesten zijn aangewakkerd door mensen die belachelijke, gemakkelijk te ontkrachten retoriek gebruiken. Niets in de hervormingen zal politici onaantastbaar maken, niets in de hervormingen zal “de democratie vernietigen”.

Feit. De macht weer in handen van het volk leggen door het terug te leggen bij de gekozenen, boven de niet-gekozenen die zichzelf benoemd hebben is letterlijk het tegenovergestelde van dictatuur.

Zelfs de leider van de oppositiepartij, Benny Gantz, zei vandaag, dat hij zou gaan zitten onderhandelen over de hervorming van het rechtstelsel. Politiek links had echter meer dan 10 weken de tijd om te onderhandelen, maar in plaats van te onderhandelen, besloten ze om absolute chaos te creëren, door op te roepen geld uit Israël te halen, het buitenland te vragen Israël diplomatiek te isoleren en zelfs IDF-soldaten te steunen die weigeren te dienen, als een tactiek om te protesteren tegen de zeer rechtvaardige hervorming waarover ze vreedzaam hadden kunnen onderhandelen!!!

Men moet begrijpen dat deze protestbeweging niet gaat over juridische hervormingen, maar over het omverwerpen van een democratisch gekozen regering.

Deze protestcampagne is een politieke terreur. Punt.

Nogmaals, het is heel duidelijk dat degenen die protesteren tegen de gerechtelijke hervormingen de Israëlische democratie vernietigen. Protesteren is prima, maar oproepen om de vernietiging van het land te steunen, tenzij aan uw eisen wordt voldaan, is niet langer protesteren.

************************************

ENGLISH

Unfortunately, more and more public statements are being publicized of IDF reserve soldiers openly called to no longer serve in the IDF, with some pilots even saying that they would not attack Iran if ordered to defend Israel.

Source: Israel Unwired – Avi Abelow

Yesterday, Israeli Defense Minister Galant who campaigned on the importance of judicial reform, not only did not put an end to the insubordination of army officials calling to no longer serve, but he legitimized their insubordination by appeasing it and calling to stop the necessary and just reform. In reaction to that colossal and dangerous precedent, Prime Minister Netanyahu fired him as Defense Minister.

In addition to that, last night, the political left took to the streets, caused chaos and even closed down the major highway in Tel Aviv, with the support of high-level police officers in charge of Tel Aviv.

Now heads of Universities, Hospital directors and workers unions are planning on shutting down the country unless the law to neuter the veto power of Supreme Court judges to choose other Supreme Court judges is stopped.

Unfortunately, the left is showing that they are willing to destroy the country over a law that takes away veto power from the Supreme Court judges in choosing new Supreme Court judges. And for that they are screaming the end of democracy, failing to realize that their actions are the epitome of destroying democracy! (See my friend’s great post below for more on who is actually representing democracy with this law)

 

Even opposition party leader Benny Gantz today said that he would sit and negotiate the judicial reform. However, the political left had over 10 weeks to sit and negotiate, yet instead of negotiating they decided to create absolute chaos, calling for removing money from Israel, asking foreign countries to isolate Israel diplomatically, and even supporting IDF soldiers to refuse to serve, as a tactic to protest the very just reform that they could have peacefully negotiated!!!

Understand, this protest movement is not about judicial reform, it’s about overturning a democratically elected government.

This is a political terror protest campaign. Period.

Again, making quite clear that it’s those protesting the judicial reforms who are destroying Israeli democracy. Protesting is fine, but calls to support the destruction of the country unless your demands are met, is no longer protesting.