commonspace

Nederlands + English

Een akkoord over de zeegrens tussen Israël en Libanon nadert zijn voltooiing, meldde de Saoedi-Arabische nieuwszender Al-Arabiya zondag.

Door: Algemeiner

De overeenkomst zou het Karish-gasveld onder Israëlische controle laten, terwijl Libanon het Qana-gasveld zou kunnen exploiteren, volgens anonieme bronnen geciteerd door de Saoedische zender. Het in Londen gevestigde exploratie- en productiebedrijf Energin, dat reeds actief is in Karish, zal hetzelfde doen in Qana, en zal Israël een vergoeding betalen als gevolg van Jeruzalems claim van gedeeltelijke eigendom over dit laatste veld, voegde het rapport eraan toe.

Het nieuws kwam nadat het presidentieel paleis van Libanon op zondag aankondigde dat de Amerikaanse diplomaat Amos Hochstein, die bemiddelt in gesprekken over de maritieme kwestie tussen Jeruzalem en Beiroet, deze week in Libanon zal aankomen.

In commentaren die vorige maand door Russische media werden verspreid, zei een niet bij naam genoemde Libanese ambtenaar dat zijn regering dicht bij een akkoord was over het grensgeschil met Israël.

De maritieme kwestie is geworteld in concurrerende eigendomsaanspraken op offshore-energiebronnen in het Lewvant-bekken, en is al lange tijd een twistpunt tussen Israël en Libanon, die geen diplomatieke betrekkingen onderhouden. Het heeft de laatste maanden ook geleid tot grotere spanningen met Hezbollah, de door de VS als terroristisch aangemerkte groepering in Libanon, die het grootste deel van haar financiering en wapens ontvangt van Iran.

Hassan Nasrallah, het hoofd van Hezbollah, heeft herhaaldelijk gedreigd dat Israël in september niet zou beginnen met de commerciële productie in Karish zonder een oplossing te bereiken met Libanon, dat heeft beweerd dat het veld in betwist gebied ligt. Israël heeft consequent volgehouden dat Karish stevig binnen zijn exclusieve economische zone ligt.

“Alle velden worden bedreigd, niet alleen Karish […] geen Israëlisch doelwit op zee of op het land ligt buiten het bereik van de precisieraketten van het verzet,” zei Nasrallah in juli.

Zijn opmerkingen kwamen kort nadat het Israëlische leger een drone had neergehaald die vanuit Libanon naar Israelisch grondgebied was gestuurd, en andere drones had onderschept die door Hezbollah waren gelanceerd in de richting van het offshore gasveld Karish in de Middellandse Zee.

Later in juli zond Hezbollah een clip uit waarin schepen bij het Karish-gasveld voor de Israëlische kust te zien waren met kruisdraden en coördinaten, alsook een glimp van een raket die geïdentificeerd werd als een door Iran geproduceerde lange-afstands kruisraket tegen schepen.

Nasrallah heeft gezegd dat de groep “onze retoriek laat escaleren zodat de Amerikanen en Israëli’s zich onderwerpen, omdat de ineenstorting in Libanon doorgaat”. Het land heeft te kampen met een zware economische situatie als gevolg van een hoge staatsschuld, politieke stagnatie, corruptie, sektarisme en een vermindering van de buitenlandse hulp.

Israëlische veiligheidsbronnen hebben de lokale media eerder verteld dat de dreigementen van de leider van Hezbollah aangeven dat hij begrijpt dat er een oplossing voor de maritieme kwestie op handen is, en bedoeld zijn om Hezbollah te laten beweren dat er een goede deal is gesloten dankzij zijn dreigementen.

 

ENGLISH

A maritime boundary agreement between Israel and Lebanon is nearing completion, the Saudi Arabian news channel Al-Arabiya reported Sunday.

BY: Algemeiner

The deal would leave the Karish gas field under Israeli control, while Lebanon would be able to develop the Qana gas field, according to anonymous sources cited by the Saudi outlet. The London-based exploration and production company Energin, which already operates in Karish, will do the same in Qana, and will pay Israel compensation due to Jerusalem’s claim of partial ownership over the latter field, the report added.

The news came as Lebanon’s presidential palace announced on Sunday that American diplomat Amos Hochstein, who has been mediating talks on the maritime issue between Jerusalem and Beirut, will arrive in Lebanon this week.

In comments run by Russian media last month, an unnamed Lebanese official said his government was close to reaching an agreement on the border dispute with Israel.

The maritime issue is rooted in competing claims of ownership over offshore energy resources in the Levant Basin, and has been a long-running point of contention between Israel and Lebanon, which do not have diplomatic relations. It has also led to increased tension in recent months with Hezbollah, the US-designated terrorist group based in Lebanon which receives the bulk of its funding and weapons from Iran

Hassan Nasrallah, the head of Hezbollah, has repeatedly threatened Israel against beginning commercial production in September in Karish without reaching a resolution with Lebanon, which has claimed the field is in disputed territory. Israel has consistently maintained that Karish is firmly within its exclusive economic zone.

“All fields are under threat, not only Karish […] no Israeli target at sea or on land is out of the reach of the resistance’s precision missiles,” Nasrallah said in July.

His comments came shortly after the Israeli military downed a drone sent from Lebanon into its territory, and intercepted other drones launched by Hezbollah towards the offshore Karish gas field in the Mediterranean.

Later in July, Hezbollah broadcasted a clip showing vessels at the Karish gas field off the Israeli coast overlaid with crosshairs and coordinates, as well as a glimpse of a missile identified as an Iranian-produced long-range anti-ship cruise missile

Nasrallah has said that the group is “escalating our rhetoric so that the Americans and Israelis submit, because the course of the collapse in Lebanon is continuing.” The country faces a dire economic plight amid high national debt, political stagnation, corruption, sectarianism, and a rollback in foreign aid.

Israeli security sources have previously told local media that threats by the Hezbollah chief indicate his understanding that a resolution to the maritime issue is imminent, and are meant to allow Hezbollah to claim that a good deal was secured due to its threats.