Knessetlid Gadi Yevarkan steekt een kaars aan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust tijdens de jaarlijkse “Every Person Has a Name”-ceremonie van de Knesset, 2 mei 2019.
(foto credit: KNESSET SPOKESMAN’S OFFICE)

Nederlands + English

Likud MK Gadi Yevarkan zei op zondag dat het beleid van Israël tegen mensen die niet gevaccineerd zijn vergelijkbaar is met de concentratiekampen van de nazi’s.

Bron: The Jerusalem Post

Israël mist “concentratiekampen” voor de miljoenen burgers die geen Groene Pas hebben, zei Likud MK Gadi Yevarkan zondag.

Hij maakte zijn opmerking tijdens een vergadering van de Commissie Grondwet, Recht en Justitie van de Knesset en werd uit de hoorzitting gezet door de voorzitter ervan, Gilad Kariv (Arbeid).

Yevarkan maakte zijn opmerkingen nadat Kariv hem probeerde te laten stoppen met het onderbreken van coronavirus-commissaris Prof. Salman Zarka, die probeerde de MK’s toe te spreken.

Toen Kariv dreigde Yevarkan uit de commissie te zetten, zei de Likud MK: “U gedraagt zich hier als in Oostenrijk. We missen alleen concentratiekampen.”

Oostenrijk heeft maatregelen genomen tegen de ongevaccineerden in een poging om de verspreiding van de Omicron-variant te stoppen.

Minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz zei ontzet te zijn door de opmerkngen van Yevarkan.

Minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz op zijn partijfractievergadering van Meretz, 13 december 2021. (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

“De vergelijking die Yevarkan maakte tussen veiligheidsmaatregelen voor de volksgezondheid die bedoeld zijn om ziekte te voorkomen en nazi-concentratiekampen is misselijkmakend,” schreef hij op Twitter.

“Zijn woorden grenzen aan holocaustontkenning en zijn een schande voor de slachtoffers en overlevenden. Het is een bijzonder schandelijke en walgelijke opmerking aangezien de medische teams hun hart en ziel geven voor de gezondheid van ons allemaal,” schreef Horowitz.

Dit is niet de eerste keer dat een publieke Joodse of Israëlische figuur vergelijkingen met nazimethoden heeft gebruikt om te protesteren tegen de veiligheidsmaatregelen van COVID.

Afgelopen dinsdag vergeleek de Israëlische televisiester Orna Pitussi de CEO van Pfizer, Albert Bourla, met Adolf Hitler in een video geplaatst op haar Facebook profiel. De actrice verontschuldigde zich voor haar opmerkingen na kritiek uit het publiek.

In oktober vergeleek een prominente rabbijn in Nederland de COVID-19 veiligheidsmaatregelen van haar land met het beleid van nazi-Duitsland, wat leidde tot een harde afkeuring van Joodse groeperingen.

In oktober debatteerde de VN-Mensenrechtenraad over het verband tussen het virus en neonazisme, waarbij een aantal staten waarschuwde dat haatzaaiende taal aan het toenemen was.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXTRA
Israëlisch parlementslid: maatregelen tegen ongeprikten vergelijkbaar met naziconcentratiekampen

Bron: Ninefornews.nl

In Israël ontbreekt het nog aan ‘concentratiekampen’ voor de miljoenen mensen die geen coronapas hebben, zei parlementslid Gadi Yevarkan (Likoed) zondag. Hij deed deze uitspraak tijdens een commissievergadering, waarna de voorzitter hem gebood te vertrekken, schrijft The Jerusalem Post.

“Jullie gedragen je hier zoals in Oostenrijk. Alleen de concentratiekampen ontbreken nog,” aldus Yevarkan. In Oostenrijk wordt een vaccinatieplicht voorbereid. De Israëlische zorgminister, Nitzan Horowitz, reageerde ontsteld op de uitspraken van het parlementslid. Hij sprak op Twitter van een ‘misselijkmakende’ vergelijking.

Het is niet de eerste keer dat er in Israël parallellen worden getrokken tussen de coronamaatregelen en de nazimethodes. Afgelopen dinsdag vergeleek televisiester Orna Pitussi Pfizer-baas Albert Bourla in een video op haar Facebookpagina met Adolf Hitler.

Tsunami van steunbetuigingen

In oktober maakte de prominente Nederlandse rabbijn Tamarah Benima de vergelijking met de manier waarop er in nazi-Duitsland over Joden werd gesproken als ‘gevaar voor de volksgezondheid’. En de manier waarop Joden (en anderen) in getto’s werden gestopt.

Benima laat aan NineForNews weten dat officiële vertegenwoordigers van de Joodse bevolking in Nederland en een aantal Joden over haar heen zijn gevallen, maar dat ze tegelijkertijd een tsunami van steunbetuigingen heeft gekregen, van zowel niet-Joden als Joden.

De rabbijn verzet zich tegen ‘het totalitaire, autoritaire en criminele beleid van de huidige regeringen wereldwijd’.

 

***************************************
ENGLISH

Freshman Knesset member Gadi Yevarkan lights a candle in memory of the victims of the Holocaust at the Knesset’s annual “Every Person Has a Name” ceremony, May 2 2019.
(photo credit: KNESSET SPOKESMAN’S OFFICE)

Likud MK Gadi Yevarkan said on Sunday that Israel’s policies against people who are unvaccinated are comparable to Nazi concentration camps.

Source: The Jerusalem Post

Israel is missing “concentration camps” for the millions of citizens who do not have a Green Pass, Likud MK Gadi Yevarkan said Sunday.

He made his comment during a meeting of the Knesset Constitution, Law and Justice Committee and was evicted from the hearing by its chairman, Gilad Kariv (Labor).

Yevarkan made his remarks after Kariv tried to get him to stop interrupting coronavirus commissioner Prof. Salman Zarka, who was trying to speak to the MKs.

When Kariv threatened to remove Yevarkan from the committee, the Likud MK said: “You are behaving here like in Austria. We are only missing concentration camps.”

Austria has taken measures against the unvaccinated in an effort to stop the spread of the Omicron variant.

Health Minister Nitzan Horowitz said he was appalled by Yevarkan’s comments.

Health Minister Nitzan Horowitz at his Meretz party faction meeting, December 13, 2021. (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

“The comparison that Yevarkan made between public health safety measures meant to prevent illness and Nazi concentration camps is nauseating,” he wrote on Twitter.

“His words border on Holocaust denial and are a disgrace to the victims and survivors. It is an especially disgraceful and rotten comment as the medical teams are giving their heart and soul for the health of all of us,” Horowitz wrote.

This is not the first time a public Jewish or Israeli figure has used comparisons to Nazi methods in protest of COVID safety measures.

Last Tuesday, Israeli television star Orna Pitussi compared Pfizer CEO Albert Bourla to Adolf Hitler in a video posted on her Facebook profile. The actress apologized for her remarks following public criticism.

In October, a prominent rabbi in the Netherlands compared her country’s COVID-19 safety measures to the policies of Nazi Germany, drawing harsh rebuke from Jewish groups.

In October, the UN Human Rights Council debated the connection between the virus and neo-Nazism, with a number of states warning that hate speech was on the rise.

++++++++++++++++++++++++++++
EXTRA

Israeli MP: measures against unprisoned people similar to Nazi concentration camps

Source: Ninefornews.co.uk

Israel still lacks “concentration camps” for the millions of people who do not have coronapas, MP Gadi Yevarkan (Likud) said Sunday. He made this statement during a committee meeting, after which the chairman ordered him to leave, writes The Jerusalem Post.

“You are behaving here like in Austria. Only the concentration camps are missing,” Yevarkan said. A vaccination requirement is being prepared in Austria. Israel’s health minister, Nitzan Horowitz, reacted with dismay to the MP’s statements. He spoke on Twitter of a “nauseating” comparison.

This is not the first time parallels have been drawn in Israel between coronation measures and Nazi methods. Last Tuesday, television star Orna Pitussi compared Pfizer boss Albert Bourla to Adolf Hitler in a video on her Facebook page.

Tsunami of endorsements

In October, prominent Dutch rabbi Tamarah Benima made the comparison to the way Jews were spoken of as a “danger to public health” in Nazi Germany. And the way Jews (and others) were put in ghettos.

Benima reveals to NineForNews that official representatives of the Jewish population in the Netherlands and a number of Jews have fallen over her, but that at the same time she has received a tsunami of messages of support, from both non-Jews and Jews.

The rabbi opposes “the totalitarian, authoritarian and criminal policies of current governments worldwide.