IDF-oefening chemische wapens (Archief: IDF)
IDF chemical weapons drill (Archive: IDF)

Nederlands + English

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Hezbollah chemische wapens zou kunnen gebruiken om Israël aan te vallen in de volgende oorlog. De groep heeft toegang tot een Syrische militaire onderzoekslocatie die een actief niet-conventioneel wapenprogramma uitvoert, zo waarschuwt een nieuw rapport.

Bron: Israel Radar

Israëlische functionarissen zeiden eerder dat Syrië grote hoeveelheden chemische stoffen aankocht en probeerde dodelijk zenuwgas te produceren in de CERS-faciliteit. Inlichtingenbronnen zeggen dat president Bashar al-Assad een zeer geheime eenheid, Branch 450, met het project heeft belast.

Volgens het onderzoekscentrum Alma wordt Syrië’s CERS complex nu gecontroleerd door Iran en Hezbollah. De faciliteit is een integraal onderdeel van de wapenleveringsroute naar Libanon en dient ook als opslagplaats voor de sjiitische as, aldus het rapport.

Het Alma rapport waarschuwt dat Hezbollah mogelijk raketten of raketten met chemische wapens, zoals Sarin zenuwgas, opslaat in het zwaarbewaakte complex. Als ze het bevel krijgen, zouden deze wapens naar Libanon kunnen worden overgebracht.

Alma’s conclusie: Het gebruik van chemische stoffen door Hezbollah in een toekomstige oorlog met Israël kan niet worden uitgesloten. In het geval van een oorlog zal de IDF zich waarschijnlijk richten op voorraden chemische wapens in Syrië of Libanon.

IDF traint voor chemische aanval

Israël bereidt zich al enige tijd voor op de mogelijkheid van een aanval met chemische wapens door Hezbollah. Hoewel het moeilijk is om het dreigingsniveau in te schatten vanwege de geheimzinnigheid rondom deze kwestie, geloven defensiefunctionarissen dat het gevaar bestaat.

De IDF traint al troepen om een mogelijke niet-conventionele aanval vanuit Libanon het hoofd te bieden. De elite gevechtstechnische eenheid van het leger, Yahalom, is nu gespecialiseerd in het opsporen en neutraliseren van chemische en biologische wapens, meldde N12 News.

De eenheid wordt onder andere gemobiliseerd om te onderzoeken of raketten die binnen Israël ontploffen giftige materialen bevatten, aldus het rapport.

Yahalom is ook gespecialiseerd in ondergrondse oorlogvoering en het blootleggen van tunnels, een andere route die door Hezbollah kan worden gebruikt om gifstoffen te verspreiden op Israëlisch grondgebied. Met name de troepen van de eenheid ondergaan commandotraining om hun reactievermogen op dringende dreigingen verder uit te breiden.

Vorig jaar werd tijdens een grote oorlogsoefening de reactie van de IDF getest op een aanval van Hezbollah waarbij chemische stoffen worden gebruikt om soldaten en burgers uit te schakelen. Dit scenario lijkt te zijn gebaseerd op niet nader gespecificeerde informatie van inlichtingendiensten die waarschijnlijk geheim blijft vanwege de gevoeligheid ervan.

Hezbollah belooft ‘verrassingen’

Israëlische straaljagers bombardeerden Syrische faciliteiten voor chemische wapens in 2021 en 2020, meldden de Washington Post en Ynet. Een van de aanvallen doodde een hoge officier en een ingenieur die in een geheim lab werkte, aldus de rapporten.

De aanvallen gaven aan dat Israël uitstekende inlichtingen heeft over het niet-conventionele wapenprogramma van Syrië. In de toekomst zullen de Israëlische inlichtingendiensten waarschijnlijk tekenen zien van massaproductie en grote opslagdepots. Het zou echter moeilijker kunnen zijn om de levering van kleinere hoeveelheden aan Hezbollah op te sporen.

Hezbollah zelf zwijgt over plannen voor niet-conventionele oorlogsvoering. De leiders van de groep hebben Israël echter gedreigd met “verrassingen” die pas in de volgende oorlog aan het licht zullen komen.

Israël heeft met name bredere beveiligingen om chemische en biologische wapens tegen te gaan. Deze omvatten inlichtingendiensten die niet-conventionele bedreigingen opsporen en een geheime onderzoeksfaciliteit die zich bezighoudt met het ontwikkelen van wetenschappelijke verdediging tegen aanvallen.

 

*************************************

ENGLISH

Indications are growing that Hezbollah could use chemical weapons to attack Israel in the next war. The group has access to a Syrian military research site that runs an active non-conventional weapons program, a new report warns.

Source: Israel Radar

Israeli officials said previously that Syria was purchasing large quantities of chemical substances and trying to produce deadly nerve gas at the CERS facility. Intelligence sources say that President Bashar al-Assad tasked a highly secretive unit, Branch 450, with the project.

According to the Alma research center, Syria’s CERS complex is now controlled by Iran and Hezbollah. The facility is an integral part of the arms supply route to Lebanon and also serves as a storage site for the Shiite axis, the report says.

The Alma report warns that Hezbollah may be stockpiling missiles or rockets fitted with chemical weapons, such as Sarin nerve gas, at the heavily guarded complex. If given the order, these weapons could be transferred to Lebanon.

Alma’s bottom line: The use of chemical substances by Hezbollah in a future war with Israel cannot be ruled out.  In the event of war, the IDF will likely target chemical weapons stockpiles located either in Syria or Lebanon.

IDF trains for chemical attack

Israel has been preparing for the possibility of a Hezbollah chemical weapons attack for some time. While assessing the threat level is difficult given the secrecy surrounding the issue, defense officials believe that the danger exists.

The IDF is already training forces to deal with a potential non-conventional attack from Lebanon. The army’s elite combat engineering unit, Yahalom, now specializes in detecting and neutralizing chemical and biological weapons, N12 News reported.

Among other things, the unit is mobilized to examine whether rockets that explode inside Israel contain toxic materials, the report said.

Yahalom also specializes in underground warfare and exposing tunnels, another route that may be used by Hezbollah to spread toxins in Israeli territory. Notably, forces in the unit undergo commando training to further expand their ability to respond to urgent threats.

Last year, a major war drill tested the IDF’s response to a Hezbollah assault that uses chemical substances to disable soldiers and civilians. This scenario appears to be based on unspecified intelligence information that likely remains classified due to its sensitivity.

Hezbollah promises ‘surprises’

Israeli fighter jets bombed Syrian chemical weapons facilities in 2021 and 2020, the Washington Post and Ynet reported. One of the strikes killed a senior officer and an engineer working in a secret lab, the reports said.

The attacks signaled that Israel has superb intelligence about Syria’s non-conventional weapons program. Looking forward, Israel’s intel arms will likely spot signs of mass production and large storage depots. However, detecting the transfer of smaller quantities to Hezbollah could be harder.

Hezbollah itself has been mum about any plans for non-conventional warfare. However, the group’s leaders have threatened Israel with “surprises” that will only be revealed in the next war.

Notably, Israel has broader safeguards in place to counter chemical and biological weapons. These include intelligence units tracking non-conventional threats, and a secret research facility dedicated to developing scientific defenses against attacks