De nucleaire verrijkingsniveaus van Iran naderen de drempel voor kernwapens.
Iran’s nuclear fuel levels are approaching the threshold for nuclear weapons.
Photo Credit: futureatlas.com/flickr.com

Nederlands + English

Israël wil met de wereldmachten samenwerken aan de nucleaire crisis in Iran, maar zal alles doen wat nodig is om te voorkomen dat Iran een “tweede Holocaust” lanceert.

Door Joshua Spurlock ~ The Mideast Update

Dat was de grimmige boodschap die de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vorige week in Berlijn afleverde, zelfs nu de nucleaire verrijkingsniveaus van Iran de drempel voor kernwapens naderen. Iran zou ook de capaciteit nodig hebben om kernwapens af te leveren – bijvoorbeeld via een kernkop of bom – technologie die het naar men aanneemt nog niet bezit. Toch doemt die nucleaire drempel op.

“Het Joodse volk zal geen tweede holocaust toestaan”, zei Netanyahu afgelopen donderdag tijdens een persconferentie met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. “De Joodse staat zal al het nodige doen om te voorkomen dat Iran kernwapens in handen krijgt. Punt uit!”

“Natuurlijk willen we dat doen in overleg met en de steun en medewerking van de beschaafde machten van de wereld, de Verenigde Staten, de E3 [Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland],” vervolgde Netanyahu. “We moeten er nu tegen optreden. We moeten Iran duidelijk maken dat het die [nucleaire] drempel niet mag overschrijden, anders zullen er zware gevolgen zijn. Maar nogmaals, Israël zal doen wat Israël moet doen om zichzelf te verdedigen tegen degenen die de Joodse staat willen vernietigen.”

Netanyahu herhaalde die waarschuwing op zondag, waarbij hij de Israëlische kabinetsvergadering vertelde dat “in tegenstelling tot het verleden, vandaag, wanneer we geconfronteerd worden met het extremistische regime in Teheran, dat ons van de aardbodem probeert te vernietigen, we alles doen wat nodig is om ons te verdedigen.”

De voortdurende sterke woorden van Netanyahu blijven komen terwijl Iran vooruitgang blijft boeken in de richting van kernwapencapaciteit. De grote wereldmachten willen een hervatting van de nucleaire deal waarin Iran zelf zijn eigen nucleaire programma zou beperken in ruil voor verlichting van de sancties, maar tot nu toe zijn gesprekken over een hernieuwde deal mislukt. Ondertussen is het vermogen van de Islamitische Republiek om uranium te verrijken voor nucleaire brandstof het civiel gebruik ver te boven gegaan en nadert het de zuiverheid van 90% die nodig is voor kernwapens.

“Ik denk dat we vandaag de dag een krachtig standpunt moeten innemen tegen Iran en zijn zoektocht om een ​​nucleaire drempel over te steken en een drempelstaat te worden, in feite een staat die kernwapens kan produceren met de uitdrukkelijke wens om Israël te vernietigen”, zei Netanyahu. “Ze zeggen ‘Dood aan Israël; Dood aan de Verenigde Staten’, en is een gevaar voor iedereen daar tussenin. Iedereen daar tussenin is Duitsland, de [Europese Unie].”

Netanyahu gaf donderdag zijn commentaar, dezelfde dag dat hij de locatie bezocht waar de laatste groep Berlijnse joden naar het vernietigingskamp werd gestuurd. “Als je zo’n fanatieke ideologie hebt die probeert het Joodse volk volledig te vernietigen, ze van de aardbodem te wissen… We hadden toen geen verdediging”, zei hij. “Vandaag is er een fanatiek regime dat probeert de enige echte Joodse staat, met meer dan zes miljoen Joden erin, van de aardbodem te vernietigen. We hebben een verdediging en Israël zal doen wat we moeten doen om onszelf te verdedigen.”

Ondanks de nare woorden had Netanyahu ook hoopvolle opmerkingen, wijzend op discussies rond Israël om het Arrow 3-raketafweersysteem aan Duitsland te leveren.

“Dit is een punt van historisch belang”, zei Netanyahu donderdag. ‘Achtenzeventig jaar geleden waren we niets, we waren door de wind opgewaaide bladeren die naar de vernietigingsovens werden gestuurd. Nu, minder dan 80 jaar later, praat de vertegenwoordiger van een soevereine Joodse staat met de leider van een nieuw Duitsland, een ander Duitsland, over het feit dat Israëlische verdedigingssystemen van de Joodse staat het luchtruim van Duitsland beschermen.

“Duitsland helpt Israël; Israël helpt Duitsland.”

************************************

ENGLISH

Israel wants to cooperate with the global powers on the Iran nuclear crisis but will do whatever is necessary to prevent Iran from launching a “second Holocaust.”

by Joshua Spurlock ~ The Mideast Update

That was the stark message delivered by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Berlin last week, even as Iran’s nuclear fuel levels approach the threshold for nuclear weapons. Iran would also need the capability to deliver nuclear weapons—such as via a warhead or bomb—technology it is not believed to possess yet. Still, that nuclear threshold looms.

“The Jewish people will not allow a second Holocaust,” said Netanyahu in a press conference with German Chancellor Olaf Scholz last Thursday. “The Jewish state will do everything necessary to prevent Iran from obtaining nuclear weapons. Period.”

“Of course, we’d like to do that with the concert and support and cooperation of the civilized powers of the world, the United States, the E3 [United Kingdom, France and Germany],” Netanyahu continued. “We have to act against it now. We have to communicate to Iran that it should not cross that [nuclear] threshold or there will be heavy consequences. But again, Israel will do what Israel needs to do to defend itself against those who want to annihilate the Jewish state.”

Netanyahu doubled-down on that warning on Sunday, with him telling the Israeli cabinet meeting that “as opposed to the past, today when we face the extremist regime in Tehran, which seeks to obliterate us from the face of the earth, we do everything necessary to defend ourselves.”

The ongoing strong words from Netanyahu come as Iran continues to make progress toward nuclear weapons capability. The major world powers want a resumption of the nuclear deal in which Iran would self restrict its own nuclear program in exchange for sanctions relief, but so far talks on a renewed deal have failed. Meanwhile, the Islamic Republic’s ability to enrich uranium for nuclear fuel has crossed well past civilian use and is approaching the 90% purity level needed for nuclear weapons.

“I think we need to take a strong stance today against Iran and its quest to cross into a nuclear threshold and become a threshold state, basically a state that can produce nuclear weapons with the expressed desire to annihilate Israel,” said Netanyahu. “They say ‘Death to Israel; Death to the United States,’ and is a danger to everyone in between. Everyone in between is Germany, the [European Union].”

Netanyahu delivered his comments on Thursday, the same day he visited the location where the final group of Berlin Jews were sent to the death camp. “When you have such a fanatic ideology that seeks to destroy the Jewish people completely, erase them from the face of the earth…We had no defense at the time,” he said. “Today there is a fanatical regime that seeks to erase the one and only Jewish state, with over six million Jews in it, from the face of the earth. We have a defense and Israel will do what we have to do to defend ourselves.”

Despite the dire words, Netanyahu had hopeful comments as well, pointing to discussions around Israel providing the Arrow 3 missile defense system to Germany.

“This is a point of historical importance,” said Netanyahu on Thursday. “Seventy-eight years ago we were nothing, we were wind-tossed leaves sent to the ovens of destruction. Now, less than 80 years later, the representative of a sovereign Jewish state is talking to the leader of a new Germany, a different Germany, about having Israeli, the Jewish state’s defensive systems protect the skies of Germany.

“Germany is helping Israel; Israel is helping Germany.”