MEER VAN GALILEA –  SEA OF GALILEE  – (KINNERET)
Het water uit de zee zal opdrogen,
en de rivier zal verzanden en droogvallen. Jesaja 19:5 (HSV)
Water shall fail from the seas, Rivers dry up and be parched. ISAIAH 19:5  (The Israel Bible)

Nederlands + English

Mekorot Israel National Water Co. en de Israel Water Authority hebben het “Reverse Water Carrier”-project van een miljard sjekel in het noorden gelanceerd om ontzilt water van de Middellandse Zee naar de Kinneret (Meer van Galilea) te brengen. Het project is bedoeld om het binnenmeer ‘op te hogen’ en op peil te houden tijdens jaren van minder dan gemiddelde regenval. Dit is het eerste project in zijn soort ter wereld.

Door Israel365 News – Adam Eliyahu Berkowitz

Het project, dat dinsdag van start ging, ontstond in 2009 na een reeks van droogtejaren (2013-2018). De werkzaamheden begonnen vier jaar geleden. Tussen 2013 en 2018 daalde het niveau van de Kinneret voortdurend totdat het de “zwarte lijn” bereikte op 213 meter onder zeeniveau, het niveau van waaruit het oppompen van water voor de behoeften van de economie werd stopgezet.

Ironisch genoeg is de Kinneret momenteel vol of, om precies te zijn, bijna 250 centimeter boven de “zwarte lijn”, wat ongeveer 170 centimeter onder helemaal vol is. Om deze reden is het op dit moment niet nodig om het nieuwe project te gaan exploiteren. Voorspellingen zijn dat de regenval zal afnemen, aangezien de vraag blijft stijgen vanwege de snelle bevolkingsgroei.

Tests uitgevoerd door wetenschappers geven aan dat het project geen significant schadelijk effect zal hebben op het ecosysteem.

Het project bestaat uit verschillende oost-west slagaders die afhankelijk zijn van pompen. De nieuwe pijpleidingen verbinden vijf ontziltingsinstallaties langs de kust met de Kinneret via 100 kilometer lange waterkanalen, geavanceerde kwaliteitscontrole- en commandosystemen en waterreservoirs.

Het project zal het mogelijk maken om maximaal 120 miljoen kubieke meter water terug in de Kinneret te laten stromen. Tegenwoordig wordt in de staat Israël zo’n 585 miljoen kubieke meter water per jaar ontzilt. Na voltooiing zal het meeste drinkwater dat aan de inwoners van Israël wordt geleverd, afkomstig zijn van ontzilt zeewater.

Zeewaterontzilting is de meest betrouwbare bron voor het verrijken van de watervoorziening, aangezien zeewater in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar is en niet afhankelijk is, noch van klimaat noch van politieke factoren.

Decennia lang was de Kinneret, het enige zoetwaterreservoir van Israël, het hart van de National Water Carrier. Water uit de Kinneret in het noorden werd naar het zuiden naar huizen in het hele land gebracht. Nu fungeert de Kinneret in wezen als een reservoir voor noodwater.

Er is extra water nodig om een ​​regeringsbesluit uit 2018 uit te voeren om gemeenschappen in Noord-Israël, die momenteel afhankelijk zijn van grondwater en bronnen, aan te sluiten op de nationale waterinfrastructuur.

Het nieuwe project is ook gericht op het leveren van 50 miljoen kubieke meter water dat Israël heeft beloofd aan buurland Jordanië, waarmee het zijn eerdere verplichtingen verdubbelt. Bovendien ondertekenden Jordanië en Israël in november 2021 een overeenkomst onder bemiddeling van de Verenigde Arabische Emiraten waarbij een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten een zonne-energiecentrale in Jordanië zal bouwen waarvan Israël elektriciteit zal kopen in ruil voor 200 miljoen kubieke meter extra water uit een Israëlische ontziltingsinstallatie.

Israël verkoopt ook jaarlijks ongeveer 100 miljoen kubieke meter aan de Palestijnen.

Yehezkel Lifshitz, directeur van de Israel Water Authority, vertelde Globes : “Het project dat we vandaag hebben gelanceerd, bewijst dat Israël toonaangevend is op het gebied van innovatief denken en een creatieve planmatige benadering heeft om de effecten van klimaatverandering aan te pakken. Het zorgt tegelijkertijd voor een duurzame watervoorziening, beschermt de natuurlijke hulpbronnen van Israël en behoudt in de Kinneret een strategische buffer voor de staat Israël.”

De Kinneret wordt genoemd in de Hebreeuwse Bijbel en komt prominent voor in het Nieuwe Testament.

De Kinneret verschijnt voor het eerst in de Bijbel in het boek Numeri:

Van Sefam zal deze grens naar beneden lopen naar Ribla ten oosten van Ain; vervolgens zal de grens verder naar beneden lopen, langs de oever van het Kinnerethmeer in oostelijke richting lopen. Numeri 34:11 (HSV)

Sommige geleerden geloven dat de naam afkomstig is van het Hebreeuwse woord kinar dat ‘harp’ betekent.

Er wordt geprofeteerd dat dalende waterstanden aan het einde der dagen zullen plaatsvinden.

Het water uit de zee zal opdrogen, en de rivier zal verzanden en droogvallen. De rivierarmen gaan stinken; het water van de rivieren in Egypte zakt, ze vallen droog. Het riet en de biezen verwelken. Jesaja 19:5-6 (HSV)

Als dit toch gebeurt, zal er veel vraag zijn naar de rol van Israël als leider op het gebied van ontzilting.

***************************************

ENGLISH

Mekorot Israel National Water Co. and the Israel Water Authority have launched the billion shekel “Reverse Water Carrier” project in the north to bring desalinated water from the Mediterranean to the Kinneret (Sea of Galilee). The project is meant to ‘top off’ the inland sea, maintaining its level during years of below-average rainfall. This is the first project of its kind in the world.

By: Israel365 News – Adam Eliyahu Berkowitz

The project, launched on Tuesday, was conceived in 2009 following a series of drought years (2013-2018) and work began four years ago.  Between 2013 and 2018, the level of the Kinneret dropped consistently until it reached the “black line” at 213 meters below sea level, the level from which pumping water for the needs of the economy was halted.

Ironically, the Kinneret is currently full or, to be precise, almost 250 centimeters above the “black line,” which is about 170 centimeters below being completely full. For this reason, at the moment there is no need to begin operating the new project. Predictions are that rainfall will decline, as demand continues to ramp up with rapid population growth.

Tests carried out by scientists indicate that the project will not have any significant deleterious effect on the ecosystem.

The project consists of several east–west arteries that rely on pumping. The new pipelines connect five desalination plants along the coast with the Kinneret via 100-kilometer water channels, advanced quality control and command systems, and water reservoirs.

The project will allow the maximum streaming of 120 million cubic meters of water back into the Kinneret. Today some 585 million cubic meters of water per year are desalinated in the State of Israel. Upon completion, most drinking water supplied to Israel’s residents will come from desalinated seawater.

Seawater desalination is the most reliable of the sources for enriching the water supply since seawater is available in unlimited quantities and involves no dependency, neither on climate or on political factors.

For decades, the Kinneret, Israel’s only freshwater reservoir, was the heart of the National Water Carrier. Water from the Kinneret in the north was carried southward to homes nationwide. Now, the Kinneret acts essentially as a reservoir for emergency water.

Additional water is needed to implement a 2018 government decision to connect communities in northern Israel that currently rely on groundwater and springs to the national water infrastructure.

The new project is also aimed at providing 50 million cubic meters of water that Israel has promised to neighboring Jordan, doubling its previous obligations. In addition, in November 2021, Jordan and Israel signed an agreement brokered by the United Arab Emirates by which a United Arab Emirates company will build a solar power plant in Jordan from which Israel will buy electricity in exchange for 200 million cubic meters of additional water from an Israeli desalination plant.

Israel also sells about 100 million cubic meters annually to the Palestinians.

Israel Water Authority director Yehezkel Lifshitz told Globes, “The project we have launched today proves that Israel is leading in innovative thinking and a creative planning approach to dealing with the effects of climate change, while ensuring a sustainable water supply, safeguarding Israel’s natural resources and maintaining the Kinneret as a strategic buffer for the State of Israel.”

The Kinneret is mentioned in the Hebrew Bible and prominently featured in the New Testament.

The Kinneret first appears in the Bible in the Book of Numbers:

From Shepham the boundary shall descend to Riblah on the east side of Ain; from there the boundary shall continue downward and abut on the eastern slopes of the Sea of Chinnereth. Numbers 34:11

Some scholars believe the name comes from a Hebrew word kinar meaning “harp.”

Falling water levels are prophesied to take place at the end of days.

And the waters shall fail from the sea, and the river shall be drained dry, and the rivers shall become foul; the streams of Mitzrayim shall be diminished and dried up; the reeds and flags shall wither. Isaiah 19:5-6

If this does appear, Israel’s role as a leader in desalination will be in demand.