De Smokey Monkey Koffieshop in Tira. Foto met dank aan Smokey Monkey

Nederlands + English

Afgelopen oktober opende Karam Shbeeta, 29, Smokey Monkey in de Arabische stad Tira, waarmee het het eerste medische cannabiscafé in Israël is.

Bron: Israel21C –

Shbeeta verkoopt er geen cannabis. In plaats daarvan begeleidt hij mensen bij het verkrijgen van recepten voor medicinale cannabis. In Smokey Monkey kunnen ze “zitten en samen zijn met anderen en leren over het gebruik ervan”.

Toen Shbeeta, voordat hij Smokey Monkey opende, een aantal jaren als verpleegkundige op een psychiatrische afdeling en in een verpleeghuis werkte, zag hij dat “artsen narcotica voorschreven aan patiënten die al snel verslaafd raakten aan drugs als OxyContin (langwerkende vorm van oxycodon), of Fentanyl, een synthetische opioïde, die ze dan op de zwarte markt kochten.”

Hij besloot zich te verdiepen in medische marihuana omdat hij geloofde dat het mensen op een “natuurlijkere en veiligere” manier zou helpen en de kwaliteit van leven kan verbeteren voor mensen die lijden aan chronische ziekten, PTSS of aanhoudende effecten van verwondingen.

Karam Shbeeta, rechts, met Oz Zahavi, die een auto-ongeluk heeft gehad. Zahavi werkt nu bij Smokey Monkey.
Foto met dank aan Smokey Monkey

Na het volgen van een cursus aan het Sheba Medisch Centrum, behaalde Shbeeta een Israëlische overheidslicentie in medische cannabis.

Wanneer klanten naar Smokey Monkey komen, kan Shbeeta hen helpen een arts te vinden via zijn onofficiële netwerk van artsen, waaronder orthopedisten, psychiaters en neurologen, die recepten verstrekken voor medicinale cannabis.

Mensen kunnen dan de recepten invullen bij een apotheek in de buurt en teruggaan naar Smokey Monkey om instructies te krijgen over het gebruik ervan.

Zijn doel, zei hij, is om “een einde te maken aan het stigma” over medische marihuana en het bewustzijn over de voordelen ervan te bevorderen, zowel in Israël als in de Arabische wereld.

“Er zijn veel verschillende soorten medicinale cannabis en ik wil vinden wat het beste is voor mensen,” zei hij.

Vinden wat het beste werkt

Medicinaal cannabisgebruik is legaal in Israël, maar patiënten moeten een speciale vergunning aanvragen bij het Ministerie van Volksgezondheid en weten niet altijd wat ze moeten kopen of waar ze het product kunnen kopen.

Shbeeta zei dat Smokey Monkey de noodzaak wegneemt voor mensen om “naar de zwarte markt te gaan om marihuana te kopen en niet weten wat ze krijgen”. Nu, zei hij, doen ze het legaal en onder toezicht.

Omdat het voorschrift elke zes maanden moet worden vernieuwd, hebben mensen volgens Shbeeta de kans om de werkzaamheid van de drug te evalueren.

Studies suggereren dat de belangrijkste psychoactieve stof in medicinale cannabis, THC, chemotherapiepatiënten kan helpen om hun misselijkheid te verlichten en hun eetlust te vergroten. Ander onderzoek toont aan patiënten met de ziekte van Parkinson kan helpen, pijn kan verlichten en vele andere aandoeningen kan verlichten.


Karam Shbeeta buiten Smokey Monkey.
Foto met dank aan Smokey Monkey

Sinds de opening komen er dagelijks zo’n 50 tot 80 mensen naar Smokey Monkey “uit heel Israël.”

s’Ochtends komen gepensioneerden naar de winkel. s’Avonds, zegt hij, zijn het vooral jonge mensen. Anders dan in een coffeeshop in Amsterdam, kunnen alleen mensen met medische voorschriften de middelen in zijn pand gebruiken.

Shbeeta zei dat ze informatie uitwisselen over “crèmes, druppels, oliën, en zelfs recepten voor het bakken van cannabis koekjes.”

Zijn visie is om in het café verschillende ruimtes te hebben voor verschillende leeftijdsgroepen. Hij is van plan om ergotherapeuten en logopedisten te hebben om oudere mensen te helpen, een kamer met computers voor mensen die in de hightech werken, en zelfs een kamer met een Xbox voor jongere mensen.

“Ik geloof hier echt in,” zei Shbeeta.

De wereld van medicinale cannabis

Het idee voor Smokey Monkey kwam bij hem op toen hij op de psychiatrische afdeling werkte en zich afvroeg: “Wat ga ik doen met mijn toekomst?”

Een tijd lang reed hij rond langs scholen en andere instellingen om defibrillatoren te verkopen, medische apparaten die helpen de hartslag te herstellen bij een plotselinge hartstilstand. Hij begreep het belang van deze apparatuur, maar “de mensen keken me aan alsof ik een telefoonverkoper was”.

Hij besloot toen de wereld van de medicinale cannabis te verkennen.

Het is niet gemakkelijk geweest voor Shbeeta, zei hij. In de moslimgemeenschap is het verboden om alcohol te drinken en de mensen dachten eerst “dat ik hasjiesj verkocht en dat zou leiden tot harddrugs”.


Karam Shbeeta, links, met Youval Reznick, een Smokey Monkey beschermheer.

Foto met dank aan Smokey Monkey

Direct na de opening van het café kreeg hij doodsbedreigingen. Om te laten zien dat hij niet bang was, nam hij een selfie voor zijn winkel en sliep daar een week.

“Ik wachtte maar er kwam niemand,” zei hij. “Ik ben een heel normaal persoon. Ik denk dat de mensen zich realiseerden dat dit een plek is waar ik als een professional werk. Ik ken de verschillende variëteiten van wat ik verkoop en ik volg de wet.”

Een van de bijkomende, onverwachte voordelen bij Smokey Monkey, zei Shbeeta, is dat het een ontmoetingsplaats is geworden voor zowel Arabieren als Joden.

“Ik geloof dat als we de politiek opzij zetten, we samen kunnen zijn,” zei Shbeeta. “Moslims geloven dat joden onze neven zijn. Voor mij zijn ze mijn broeders.”

******************************************************

ENGLISH


The Smokey Monkey Coffee Shop in Tira. Photo courtesy of Smokey Monkey

Last October, Karam Shbeeta, 29, opened Smokey Monkey in the Arab city of Tira, making it the first medical cannabis café in Israel.

Source: Israel21C –

Shbeeta doesn’t sell cannabis there. Rather, he guides people through the process of obtaining prescriptions for medical cannabis. At Smokey Monkey, they can “sit and be with others and learn about its use.”

While working as a nurse in a psychiatric ward and a nursing home for several years before opening Smokey Monkey, Shbeeta saw that “doctors prescribed narcotics to patients who soon became addicted to drugs like OxyContin or Fentanyl, a synthetic opioid, which they would then buy on the black market.”

He decided to explore the field of medical marijuana because he believed it would help people in a “more natural and safer” way and can improve the quality of life for people who suffer from chronic illnesses, PTSD or lingering effects of injuries.


Karam Shbeeta, right, with Oz Zahavi, who was in a car accident. Zahavi now works at Smokey Monkey.
Photo courtesy of Smokey Monkey

After taking a course at Sheba Medical Center, Shbeeta obtained an Israeli governmental license in medical cannabis.

When patrons come to Smokey Monkey, Shbeeta can help them find a doctor through his unofficial network of physicians, including orthopedists, psychiatrists and neurologists, who provide prescriptions for medical cannabis.

People can then fill the prescriptions at a pharmacy next door and return to Smokey Monkey to receive instructions about its usage.

His goal, he said, is to “end the stigma” about medical marijuana and raise awareness about its benefits in Israel as well as the Arab world.

“There are many different varieties of medical cannabis and I want to find what’s best for people,” he said.

Finding what works best

Medical cannabis use is legal in Israel, but patients must obtain a special license from the Health Ministry and don’t always know what to buy or where to buy the product.

Shbeeta said that Smokey Monkey eliminates the need for people to “go to the black market to buy marijuana and not know what they are getting.” Now, he said, they are doing it legally with supervision.

Because the prescription must be renewed every six months, Shbeeta said that people have the opportunity to evaluate the drug’s efficacy.

Studies suggest that the major psychoactive substance in medical cannabis, THC, may help chemotherapy patients to relieve their nausea and increase their appetite. Other research shows that it can aid patients with Parkinson’s disease, provide pain relief and ease many other conditions.


Karam Shbeeta outside Smokey Monkey.
Photo courtesy of Smokey Monkey

Since he opened, about 50 to 80 people come to Smokey Monkey every day “from all over Israel.”

In the morning, retired people come to the shop. In the evening, he said, it’s mostly young people. Unlike in a coffee shop in Amsterdam, only people with medical prescriptions can use the substance on his premises.

Shbeeta said they share information about “creams, drops, oils, and even recipes for baking cannabis cookies.”

His vision is to have different rooms at the café for different age groups. He plans to have occupational therapists and speech therapists to help older people, a room with computers for people working in high-tech, and even a room with an Xbox for younger people.

“I really believe in this,” Shbeeta said.

The world of medical cannabis

The idea for Smokey Monkey came to him when he was working in the psychiatric ward and asked himself, “What will I do with my future?”

For a while, he drove around to schools and other institutions selling defibrillators, medical devices that help restore heartbeat after a sudden cardiac arrest. He understood the importance of having this equipment but “people looked at me like I was a telephone salesman.”

He then decided to explore the world of medical cannabis.

It hasn’t been easy for Shbeeta, he said. In Muslim society, it’s forbidden to drink alcohol and people at first thought “it was like I was selling hashish that would lead to harder drugs.”


Karam Shbeeta, left, with Youval Reznick, a Smokey Monkey patron.
Photo courtesy of Smokey Monkey

Right after opening the café, he got death threats. To show that he wasn’t afraid, he took a selfie in front of his shop and slept there for a week.

“I waited but nobody came,” he said. “I’m a very normal person. I think people realized that this is a place where I am a professional. I know the varieties of what I’m selling and I follow the law.”

One of the additional, unexpected benefits at Smokey Monkey, Shbeeta said, is that it has become a meeting place for both Arabs and Jews.

“I believe that if we put politics aside, we can be together,” Shbeeta said. “Muslims believe that Jews are our cousins. To me, they’re my brothers.”