Hamas-terroristen gevangen genomen door Israël
Hamas terrorists captured by Israel
(Photo: Israel Prison Service)

Nederlands + English

Terwijl honderden terroristen worden verwerkt, zegt het hoofd van het gevangeniswezen dat er een ‘nieuw en meer streng beleid’ is ten opzichte van veiligheidsgevangenen die sinds het begin van de oorlog in Israëlische gevangenissen worden vastgehouden.

Bron Ynet News

Sinds het begin van de oorlog op 7 oktober zijn er 2.600 terroristen opgepakt, de meeste van de Westelijke Jordaanoever en enkele honderden uit Gaza, waaronder leden van Hamas’ elite-eenheid Nukhba. Het huidige totale aantal gevangenen dat wordt vastgehouden door de Israëlische Gevangenis Service (IPS) staat op 7.254.

Hoofdcommissaris Katy Perry van de Israëlische Gevangenisdienst zei dat er sinds de oorlog een “nieuw en meer streng beleid” is ingevoerd ten aanzien van veiligheidsgevangenen in Israëlische gevangenissen.

“Er is geen weg terug,” verduidelijkt Perry. “Ik voer gesprekken met veiligheidsfunctionarissen en het standpunt dat we bij het IPS innemen is om veiligheidsgevangenen heel anders te behandelen dan in het verleden.” Perry ging ook in op de leefomstandigheden van de terroristen van de Nukhba strijdkrachten die in Israël worden vastgehouden, en zei: “Ze worden met 4-8 in een cel geplaatst en de hele dag opgesloten.

Ze worden gedefinieerd als de gevaarlijkste gedetineerden in het IPS-systeem. We hebben tientallen Nukhba-terroristen verwerkt. In dit stadium worden ze geïsoleerd en krijgen ze alleen basisvoorzieningen.”

Over de mogelijkheid van een vrijlating van gevangenen in ruil voor gijzelaars zei IPS: “Het is geen voorwaarde die op tafel ligt; sommigen houden zich met de kwestie bezig. Laten we hopen dat iedereen naar huis terugkeert.”

Volgens een IPS-functionaris zijn er speciale voorbereidingen getroffen om Nukhba-terroristen vast te houden. “We bestuderen hen en hun vaardigheden,” zei hij.

“We hebben specifieke training gegeven aan de bewakers en agenten die leiding geven aan en werken met de gedetineerden in de cellen waar de terroristen worden vastgehouden.

Ze komen aan in de IPS faciliteiten nadat ze ondervraagd zijn door verschillende veiligheidsdiensten en zijn geclassificeerd als individuen met een hoog risico voor het aanvallen van gevangenispersoneel.”

**************************************

ENGLISH

As hundreds of terrorists processed, prison service chief says ‘new and more restrictive policy’ taken toward security prisoners held in Israeli prisons since onset of war

By: Ynet News
Since the onset of the war on October 7, 2,600 terrorists have been detained, the majority from the West Bank and several hundred from Gaza, including members of Hamas’s elite Nukhba force. The current total number of detainees held by the Israel Prison Service (IPS) stands at 7,254.

Head of the Israel Prison Service Chief Commissioner Katy Perry said that since the war, a “new and more restrictive policy,” has been taken toward security prisoners held in Israeli prisons.

“There’s no going back,” clarifies Perry. “I am engaging in discussions with security officials, and the stance we are taking at the IPS is to hold security prisoners entirely differently from the past.” Perry also addressed the living conditions of the Nukhba force terrorists held in Israel, saying, “They are held 4-8 in a cell, locked there all day. They are defined as the most dangerous detainees in the IPS system.

We have processed dozens of Nukhba terrorists. At this stage, they are isolated and receive only basic conditions.”

Regarding the possibility of a prisoner release in exchange for hostages, she said, “It is not a term on the table; some are dealing with the issue. Let’s hope everyone returns home.”

According to an IPS official, special preparations have been made for holding Nukhba terrorists. “We are studying them and their capabilities,” he said.

“We provided specific training for the wardens and officers who lead and work with the detainees in the cells where the terrorists are held. They arrive at IPS facilities after being interrogated by various security agencies and are classified as high-risk individuals for assaulting prison staff.”