De grensovergang Erez naar Gaza, gesloten tijdens het IDF-offensief

The Erez crossing to Gaza, closed during IDF offensive
(Photo: AFP)

Nederlands + English

Brig.Gen. Ran Kochav meldde dat 1.000 projectielen werden gelanceerd vanuit Gaza tijdens een 55 uur durende operatie, waarvan er 200 binnen de Gazastrook landden en 15 niet-betrokken burgers omkwamen.

Door: Ynet News – Yoav Zitun

11 Onschuldige mensen werden gedood door IDF-aanvallen, waaronder echtgenotes van hooggeplaatste PIJ-commandanten die het doelwit waren.

De IDF heeft vandaag (maandag) gezegd dat de meeste doelstellingen zijn bereikt tijdens het 55 uur durende offensief tegen de Islamitische Jihad in Gaza.

Veiligheidsfunctionarissen zullen bijeenkomen om te praten over het opheffen van de veiligheidsbeperkingen voor inwoners van het zuiden en de heropening van de grensovergangen naar de Gazastrook.

“Wat nodig is, is een voorzichtige en geleidelijke terugkeer naar de normale routine,” zei IDF-woordvoerder Brig. Gen. Ran Kochav. De onderhandelingen voor “Het staakt-het-vuren” zijn gevoerd door Egypte en wij hebben er belang bij om dat punt te benadrukken. In de laatste minuten voordat de wapenstilstand van kracht werd, heeft de IDF verschillende wapens depots, lanceerplaatsen en andere Islamitische Jihad doelen getroffen.”


IDF-inslag in Gaza minuten voordat het staakt-het-vuren op zondag van kracht werd

(Foto: AFP)

“We blijven in hoge staat van paraatheid,” zei hij. “Het gedrag van de bevolking gedurende het hele offensief was bewonderenswaardig, en de succesvolle raketverdediging resulteerde in nul slachtoffers aan Israëlische kant.”

De twee hooggeplaatste PIJ-commandanten werden gedood door Israëlische aanvallen en meer dan 10 militanten werden getroffen toen ze probeerden raketten af te vuren.

Terwijl 1.000 projectielen werden afgevuurd vanuit de Gazastrook stierven meer Palestijnen door mislukte lanceringen van raketten dan door IDF-vuur, maar zei Kochav dat het leger de gerapporteerde sterfgevallen van niet-betrokken burgers, waaronder kinderen, zou onderzoeken.


Raketten gelanceerd vanuit Gaza tijdens het IDF-offensief

(Foto: AFP)

“We richtten ons op een militair die verantwoordelijk was voor het afvuren van anti-tankraketten in de nabijheid van explosieven. Als gevolg van de secundaire explosie werd een 20-jarige man, die zich op een paar honderd meter afstand bevond, gedood.” zei Kochav.

“Volgens de informatie waarover we beschikken, zijn er 35 Palestijnen gedood tijdens het offensief, 11 van hen waren ‘niet-betrokken’ burgerslachtoffers, waaronder de echtgenotes van de commandanten van de terreurgroep in het zuiden, slachtoffers van de IDF-aanvallen en dat is het beste resultaat dat we hebben gehad in vergelijking met eerdere gevechtsrondes. Nog eens 15 burgers werden gedood door PIJ-vuur,” zei hij.


Het Iron Dome raketafweersysteem geactiveerd om Gaza-raketten te onderscheppen tijdens het IDF-offensief

(Foto: AFP)

Kochav wilde geen commentaar geven op de eisen van de Islamitische Jihad dat de senior operatieve, Bassem al Saadi, die vorige week werd gearresteerd in Jenin, wordt vrijgelaten. Zijn aanhouding heeft de PIJ aangezet tot het uitvoeren van de aanval vanuit Gaza. Als de wapenstilstand wordt gehandhaafd, zullen werknemers uit de Gazastrook Israël mogen binnenkomen en zullen de nodige voorraden worden vrijgegeven om de belegerde enclave binnen te worden gebracht.

 

ENGLISH

Brig. Gen. Ran Kochav said 1,000 projectiles were launched from Gaza during 55 hour operation, 200 landed inside Gaza strip killing 15 uninvolved civilians.

By: Ynet News – Yoav Zitun

11 innocent people were killed by IDF strikes including wives of senior PIJ commanders targeted.

The IDF of Monday said that most of its objectives were met in its 55 hour offensive against the Islamic Jihad in Gaza.

Security officials will meet to discuss lifting security restrictions imposed on residents of the south and the re-opening of the border crossings into the Strip.

“What is needed is a careful and gradual return to the normal routine,” IDF spokesperson Brig. Gen. Ran Kochav said. “The ceasefire was negotiated by Egypt and we have an interest to highlight that point,” he said.
Kochav said that in the last few minutes before the truce came into effect, the IDF struck weapons depots, launching positions and other Islamic Jihad targets.

IDF strike in Gaza minutes before the ceasefire came into effect on Sunday
(Photo: AFP)

“We remain on high alert,” he said. “The population’s commendable conduct throughout the offensive, and the successful missile defenses resulted in zero casualties on the Israeli side,” he said.

The spokesperson said that two senior PIJ commanders were killed by Israeli raids and more than 10 militants were struck while attempting to fire rockets.

While 1,000 projectiles were fired from the Strip, 200 landed inside Gaza. Kochav said more Palestinians died from the failed launch of rockets than from IDF fire but said the military would probe the reported deaths of un-involved civilians including children.


Rockets launched from Gaza during the IDF offensive

(Photo: AFP)

“We targeted an operative responsible for firing anti-tank missiles and there were explosives nearby. As a result of the secondary explosion, a 20 year old man who was a few hundred yards away, was killed.” Kochav said.

“According to the information available to us, there were 35 Palestinians killed in the offensive, 11 of them were uninvolved civilian casualties, including the wives of the terror group’s commanders in the south – victims of the IDF attacks, and that is the best result we’ve had compared to previous rounds of fighting,” Kochav said. “Another 15 civilians were killed by PIJ fire,” he said.


The Iron Dome missile defense system activated to intercept Gaza rockets during the IDF offensive

(Photo: AFP)

Kochav would not comment on the Islamic Jihad’s demands that its senior operative, Bassem al Saadi, who was arrested last week in Jenin, be released. His detention sparked the PIJ’s intent to carry out an attack across the border from Gaza but said that if the truce in maintained, workers from the Strip will be allowed to enter Israel and necessary supplies will be cleared to enter the besieged enclave.