View of the Israeli Leviathan gas field gas processing rig. (Marc Israel Sellem/POOL)

Nederlands + English

Aardgas uit Israël’s Leviathan veld zal worden getransporteerd naar Jordanië en vervolgens via Syrië naar Libanon.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Israël ondertekende dit weekend een eerste overeenkomst in zijn soort om aardgas te leveren aan een noordelijke buur waarmee het technisch nog steeds in oorlog is en beschouwd wordt als een “vijandelijke staat,” meldde Channel 12 zondag.

De overeenkomst, waarover naar verluidt werd onderhandeld door de Amerikaanse diplomaat Amos Hochstein, zal het gas van Israëls off-shore Leviathan-veld eerst naar Jordanië getransporteerd worden, en dan via Syrië naar Libanon.

Libanon heeft dringend behoefte aan brandstof en andere benodigdheden nu het worstelt met een economische ineenstorting, die met de maand erger wordt, waardoor de prijzen voor basislevensmiddelen, elektriciteit en gas de pan uitrijzen.

Door een gebrek aan brandstof voor de elektriciteitscentrales hebben de Libanezen te kampen met stroomonderbrekingen van vele uren per dag. Hezbollah, de Iraanse proxy-terreurorganisatie die deel uitmaakt van de regering, heeft enkele olietransporten binnengehaald in een poging zijn invloed in het land te vergroten.

Deze overeenkomst wordt gezien als een manier om Libanon minder afhankelijk van Iran te maken, wat duidelijk in het belang van de VS en Israël is.

Op donderdag zei de Libanese minister van Buitenlandse Zaken Abdallah Bou Habib de Amerikanen zullen toestaan om via Syrië aardgas en elektriciteit in te voeren uit zowel Egypte als Jordanië, als uitzondering op de Amerikaanse Caesar-wet. De wet, die in juni 2020 in werking is getreden, legt sancties op aan entiteiten die zaken doen met de Syrische regering en haar militaire en inlichtingendiensten.

De omweg die het aardgas zou volgen, is dus officieel in overeenstemming met dit plan. Het stelt Beiroet ook in staat zijn “vijandelijke oorsprong” voldoende te verhullen om te voorkomen dat anti-Israël politici de deal voor het essentiële basisproduct tegenhouden.

Israël heeft er ook baat bij dat een ander Arabisch land een eerste voorzichtige stap zet in de richting van een of andere vorm van betrekkingen met de Joodse staat.

Aan de andere kant is er nog steeds een sudderend meningsverschil met Libanon over de zeegrens tussen de twee landen dat wordt besproken in af en toe gevoerde onderhandelingen onder bemiddeling van de VS en de VN. De focus van beide partijen ligt op de olie- en gasvondsten in de territoriale wateren, die omstreden zijn.

In het rapport van Channel 12 wordt ook gewezen op een mogelijk ernstig probleem in het plan, namelijk dat de noodzakelijke pijpleiding voor het gas eerst grote reparaties moet ondergaan die jaren kunnen duren. Als dat het geval is, zou de deal de Libanezen helemaal niet helpen met hun onmiddellijke behoeften.

 

ENGLISH

Natural gas from Israel’s Leviathan field will be transferred to Jordan and then brought to Lebanon via Syria.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Israel signed a first-of-its-kind deal this weekend to supply natural gas to a northern neighbor with which it is technically still at war and considered an ‘enemy state,’ Channel 12 reported Sunday.

The agreement, said to have been negotiated by American diplomat Amos Hochstein, is to transfer the gas from Israel’s off-shore Leviathan field to Jordan first, which will then bring it to Lebanon via Syria.

Lebanon is in dire need of fuel among other necessities as it grapples with an economic meltdown that has seen prices for basic foods, electricity and gas shoot sky high in a crisis that is deepening by the month.

Due to a lack of fuel for its power stations, the Lebanese have been suffering from power cuts for many hours a day. Hezbollah, the Iranian proxy terror organization that is a member of the government, has brought in some oil shipments from its mentor, in a bid to increase its influence in the country.

This deal is seen as a way to reduce Lebanon’s dependence on Iran, which is a clear U.S. – and Israeli – interest.

On Thursday, Lebanese Foreign Minister Abdallah Bou Habib said that the Americans will allow his country to import natural gas and electricity from both Egypt and Jordan via Syria, as an exception to the American Caesar Act. The law, which came into force in June 2020, imposes sanctions on entities conducting business with the Syrian government and its military and intelligence agencies.

The roundabout route that the natural gas would take thus officially conforms to this plan. It also allows Beirut to disguise its “enemy origins” enough to avoid anti-Israel politicians nixing the deal for the essential commodity.

Israel also gains by having another Arab country take a tentative first step towards having some kind of relations with the Jewish state.

On the other hand, there is still a simmering disagreement with Lebanon about the maritime boundary between the two countries that is being discussed in on-and-off negotiations brokered by the U.S. and UN. The focus of both sides is the oil and gas discoveries in the territorial waters, which are under dispute.

The Channel 12 report also noted a possible serious hiccup in the plan in that the necessary pipeline for the gas needs to first undergo major repairs that could take years. If so, the deal would not help the Lebanese with their immediate needs at all.