Een Israëlische bijtanker vliegt met Israëlische F-15I vliegtuigen boven de stranden van Tel Aviv.
An Israeli refueling tanker flys with Israeli F-15I aircraft above the beaches of Tel Aviv.
Photo: wiki commons.

Nederlands + English

Israël zal vier Boeing Co. KC-46A tankers kopen in een deal ter waarde van 927,5 miljoen dollar, terwijl het land zijn militaire paraatheid verhoogt tegen de Iraanse nucleaire dreiging.

De eerste leveringen van de vliegtuigen, die Israëls verouderde vloot van Re’em Boeing 707 tankers zullen vervangen, zullen naar verwachting in 2025 plaatsvinden. Onder de voorwaarden van het contract zal Boeing ook tanker service support, onderhoud en reparaties, logistiek en vlootonderdelen leveren aan de vloot van de Israëlische luchtmacht.

De deal, die al enige tijd op stapel stond, komt nadat het Amerikaanse ministerie van Defensie Boeing woensdag een contract toekende om de tankvliegtuigen te leveren aan de Israëlische luchtmacht.

De tankvliegtuigen maken deel uit van een aanbesteding die het ministerie van Defensie de afgelopen twee jaar samen met de IDF heeft ondernomen om de capaciteiten, de opbouw van de strijdkrachten en de paraatheid van het leger te versterken om het hoofd te bieden aan bestaande en toekomstige bedreigingen, met name vanuit Iran.

Tijdens een telefoongesprek op woensdag waarin de indirecte besprekingen over de nucleaire deal met Iran werden besproken, stelde president Joe Biden de Israëlische premier Yair Lapid gerust met het engagement van de VS voor de veiligheid van Israël, en “voor het behoud van het vermogen van Israël om zijn vijanden af te schrikken en zich zelf te verdedigen tegen elke bedreiging.”

Israël, dat zich openlijk heeft verzet tegen de op handen zijnde nucleaire overeenkomst tussen de Westerse mogendheden en Iran, heeft verklaard dat indien deze overeenkomst wordt ondertekend, dit het land niet zal verplichten op te treden om te voorkomen dat Teheran een nucleaire staat wordt.

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz bedankte de Amerikaanse regering voor het geven van het groene licht voor de “belangrijke” overeenkomst voor de levering van de brandstoftankers, die hij begroette als “nog een bewijs van de krachtige alliantie en de strategische banden tussen de defensie-instellingen en regeringen van Israël en de Verenigde Staten.”

“Ik begon deze overeenkomst, die de versnelde uitvoering van de Amerikaanse FMF [buitenlandse militaire financiering] omvat, twee jaar geleden te promoten, in coördinatie met de ministeries van Financiën en Justitie,” zei Gantz. “De bijtankvliegtuigen die worden aangeschaft, samen met de aanschaf van het F-35 squadron, helikopters, onderzeeërs en geavanceerde munitie zullen de IDF in staat stellen om veiligheidsuitdagingen dichtbij en ver weg aan te gaan.”

Eind vorig jaar ondertekenden de VS en Israël een defensiedeal van 3 miljard dollar voor de levering van 12 Lockheed Martin-Sikorsky helikopters ter vervanging van de Yasur helikopters, en voor twee Boeing KC-46 bijtankvliegtuigen.

 

ENGLISH

Israel will purchase four Boeing Co. KC-46A refueling tankers in a deal worth $927.5 million as the country steps up its military readiness against the Iranian nuclear threat.

First deliveries of the aircraft, which will replace Israel’s aging fleet of Re’em Boeing 707 tankers, are expected to roll out in 2025. Under the terms of the contract, Boeing will also provide tanker services support, maintenance and repairs, logistics and fleet spares to the Israel Air Force fleet.

The deal, which has been brewing for some time, comes after the US Department of Defense on Wednesday awarded Boeing a contract to supply the refueling planes to the Israel Air Force.

The tankers are part of a procurement effort undertaken by the Defense Ministry together with the IDF over the past two years to strengthen the army’s capabilities, force buildup and preparedness to face existing and future threats, particularly from Iran

During a call on Wednesday discussing the indirect nuclear deal talks with Iran, President Joe Biden reassured Israel’s Prime Minister Yair Lapid with the US commitment to Israel’s security, and “to preserving Israel’s capability to deter its enemies and to defend itself by itself against any threat.”

Israel, which has been overtly opposed to the emerging nuclear deal between Western powers and Iran, has expressed that should it be signed, it will not obligate the country from acting to prevent Tehran from becoming a nuclear state.

Israel’s Defense Minister Benny Gantz thanked the US administration for giving the green light on the “important” agreement for the delivery of the fuel tankers, which he hailed as “yet another testament to the powerful alliance and strategic ties between the defense establishments and governments of Israel and the United States.”

“I began promoting this agreement, which includes the expedited implementation of US FMF [foreign military financing], two years ago, in coordination with the Ministries of Finance and Justice,” said Gantz. “The refueling aircraft that are being purchased, along with the procurement of the F-35 squadron, helicopters, submarines and advanced munition will enable the IDF to face security challenges near and far.”

At the end of last year, the US and Israel signed a $3 billion defense deal for the supply of 12 Lockheed Martin-Sikorsky helicopters to replace the Yasur helicopters, and for two Boeing KC-46 refueling aircraft.