Op deze bestandsfoto van 6 juni 1967 zijn een dode Egyptische soldaat en
een uitgeschakelde Egyptische tank te zien in de Sinaïwoestijn tijdens de Zesdaagse Oorlog. (AP)
In this June 6, 1967, file photo, a dead Egyptian soldier and
a knocked-out Egyptian tank are seen in the Sinai desert during the Six-Day War. (AP)

Nederlands + English

Lapid beloofde dat hij de zaak persoonlijk tot op de bodem zou uitzoeken in een telefoongesprek met de Egyptische leider.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Waarnemend premier Yair Lapid beloofde de Egyptische president Abed Fattah al-Sisi zondag dat Israël een onderzoek zou instellen naar een vermoedelijk massagraf van Egyptische soldaten die tijdens de Zesdaagse Oorlog werden begraven in het centrum van Israël.

Yediot Aharonot en Haaretz brachten het verhaal in hun weekendedities, en al-Sisi bracht het ter sprake in een telefoongesprek met de nieuwe Israëlische leider. Het was een van de onderwerpen die werden besproken in de aanloop naar de komende reis van de Amerikaanse president Joe Biden deze week naar de regio.

Het kabinet van de premier zei dat Lapid zijn Egyptische ambtgenoot vertelde dat hij zijn militaire secretaris had opgedragen “de kwestie grondig te onderzoeken en Egyptische functionarissen op de hoogte te brengen.”

Terwijl het verborgen graf nu net buiten de parkeerplaats ligt van een populaire toeristische plek genaamd Mini-Israël, die miniaturen bevat van de beroemdste bezienswaardigheden van het land, was er in 1967 niets anders dan lege grond.

Tientallen Egyptische commando’s – misschien wel 100 – werden na afloop van de oorlog in het geheim begraven, in plaats van te worden teruggestuurd naar hun vaderland in ruil voor lichamen en gevangenen.

De Egyptische soldaten waren door toenmalig president Gamal Nasser gestuurd om het Jordaanse leger te versterken en een vliegveld in Ramla, een stad in centraal Israel, aan te vallen toen de oorlog uitbrak, aldus de rapporten. Maar het vliegveld bestond niet meer.

IDF troepen vochten verschillende gevechten met hen, variërend van Kibbutz Nachshon in het centrum van het land tot het nabijgelegen Ayalon Valley gebied.

Degenen die vielen werden anoniem samen begraven in de buurt van de kibboets met medeweten van de leden. Een amandelboomgaard werd daar geplant om de kuil te verbergen.

Ze’ev Bloch, een lid van de kibboets die het gebied beheert, vertelde Yediot Ahronot dat het graf werd gebruikt voor soldaten wier lichamen waren verbrand door bosbranden die die zomer uitbraken.

“In deze tijd van het jaar staat de Ayalon Vallei vol met gras dat een meter tot anderhalve meter hoog groeit,” zei hij. “Het was geen gecultiveerd land, het was heet en droog, en de braamstruiken vatten snel vlam. Sommige van de Egyptische commando’s waren daar en raakten verbrand.

“Het zou kunnen dat ze ook andere Egyptische soldaten [in het graf] hebben gelegd die werden gedood tijdens IDF-veegacties in het gebied.”

Meer dan 30 jaar lang zei niemand iets over het graf. Toen, in 1999, begon een kibboetslid genaamd Dan Meir aan te kloppen bij hoge Israëlische ambtenaren om te zien hoe de lichamen eervol konden worden teruggegeven aan hun land. Hij nam zelfs contact op met de ambassadeur van Egypte in Israël. Toen niemand zich met de kwestie wilde bezighouden, probeerde hij het door te geven aan de pers, maar de militaire censor kwam tussenbeide om het verhaal de kop in te drukken.

Drieëntwintig jaar later werd het verbod opgeheven en werd het verhaal onthuld.

 

ENGLISH

Lapid promised that he would personally get to the bottom of the matter in a phone call with the Egyptian leader.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Acting Prime Minister Yair Lapid promised Egyptian President Abed Fattah al-Sisi Sunday that Israel would investigate a suspected mass grave of Egyptian soldiers who were buried during the Six-Day War in central Israel.

Yediot Aharonot and Haaretz broke the story in their weekend editions, and al-Sisi brought it up in a phone call to the new Israeli leader. It was among a range of topics discussed ahead of U.S. President Joe Biden’s upcoming trip this week to the region.

The Prime Minister’s Office said that Lapid told his Egyptian counterpart that he had ordered his military secretary “to examine the issue in depth and update Egyptian officials.”

While the hidden grave is now right outside the parking lot of a popular tourist site called Mini-Israel, which contains miniatures of the country’s most famous landmarks, in 1967 there was nothing there but empty land.

Dozens of Egyptian commandos — perhaps even 100 — were secretly buried there after the war ended, instead of being returned to their homeland in the exchange for bodies and prisoners.

The Egyptian soldiers were sent by then-president Gamal Nasser to reinforce the Jordanian Army and attack an airport in Ramla, a city in central Israel, when war broke out, said the reports. But the airport no longer existed.

IDF troops fought several battles with them, ranging from Kibbutz Nachshon in the center of the country to the nearby Ayalon Valley area.

Those who fell were buried anonymously together near the kibbutz with the full knowledge of its members. An almond grove was planted there to hide the pit.

Ze’ev Bloch, a member of the kibbutz who commanded the area, told Yediot Ahronot that the grave was used for soldiers whose bodies had been burned by wildfires that broke out that summer.

“At this time of year, the Ayalon Valley is full of grass growing a meter to a meter and a half high,” he said. “It wasn’t cultivated land, it was hot and dry, and the brambles caught fire quickly. Some of the Egyptian commandos were there and got burned.

“It could be that they also put [in the grave] other Egyptian soldiers who were killed during IDF sweeps of the area.”

For over 30 years, nobody said a word about the grave. Then, in 1999, a kibbutz member named Dan Meir started knocking on doors of senior Israeli officials to see how the bodies could be returned honorably to their country. He even contacted Egypt’s ambassador to Israel. When no one wanted to deal with the issue, he tried telling the press, but the military censor stepped in to quash the story.

Twenty-three years later, the ban was lifted and the story has been revealed.