Soldier with assault rifle and flag of Israel on military uniform (shutterstock)

Nederlands + English

Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen. Ezechiël 38:8 (HSV)

Door: Israel365 News -Adam Eliyahu Berkowitz |

Terwijl Rusland zijn troepen aan de grens met Oekraïne opstelt en China met de wapens van zijn groeiend leger rammelt, wordt er veel gegokt over hoe landen zich zullen opstellen. Het Centre for Research on Globalization publiceerde een artikel op zijn website waarin wordt gesuggereerd dat als er een Koude Oorlog ontstaat tussen de VS en Rusland of China, Israël, dat wordt beschouwd als een van de meest loyale bondgenoten van de VS, misschien neutraal zal blijven.

Neutraal Israël

Het artikel citeerde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid, die in een recent interview met Axios suggereerde dat Israël niet automatisch aan de zijde van de VS zou staan.

“Op dit moment is de [Israëlische] beoordeling dat we niet snel een gewelddadige confrontatie zien. Ik denk ook niet dat daar een wereldoorlog op het punt staat te beginnen,” zei Lap[id. “We hebben de plicht om voorzichtig te handelen met betrekking tot de Rusland-Oekraïne crisis die geen enkel ander land heeft.”

De auteur, Andrew Korybko, verwees naar het ” leugenachtige verhaal ” dat door de mainstream media naar voren wordt gebracht dat Rusland en Israël vijanden zijn. Tegelijkertijd wordt in het artikel de “Alt-Media Community” (d.w.z. de niet-mainstream media) gecrediteerd voor het naar voren brengen van het verhaal dat “Rusland/Poetin in het geheim antizionisten zijn die geallieerd zijn met het door Iran geleide verzet”. Het artikel in CRG suggereerde dat Rusland en Israël in feite zeer nauwe betrekkingen onderhouden. Deze nauwe alliantie, suggereert het artikel, zal ertoe leiden dat Israël een neutrale rol zal gaan spelen in “het West-Euraziatische theater van de Nieuwe Koude Oorlog.”

“Israël is geen Amerikaanse marionet maar is fel onafhankelijk wat betreft zijn buitenlands beleid en dat de twee grootste rivalen van de VS met succes uitstekende banden met het land hebben ontwikkeld die voor beide partijen gunstig zijn,” concludeert het artikel.

Rabbi Spiro: Niet zo zwart-wit

Rabbi Ken Spiro, een historicus en Senior Lecturer and Researcher voor Aish HaTorah Yeshiva, was het ermee eens dat Israël neutraal kon blijven in de huidige omgeving van verschuivende bondgenootschappen.

“Mensen proberen internationale betrekkingen in te kaderen in zwart en wit, terwijl het eigenlijk een grote mix is van verschillende tinten grijs,” zei Rabbi Spiro. “Geen enkel land is de vijand van een ander, en allianties zijn genuanceerd.

“De Sovjet-Unie koos de kant van de Arabieren tegen Israël, maar Rusland is niet de Sovjet-Unie. De VS waren vroeger Israëls trouwste bondgenoot, maar nu keren de Democraten zich tegen Israël, en zelfs op de Joden in de VS kan niet meer worden gerekend zoals vroeger het geval was. Obama keerde zich tegen Israël, en nu, van onze kant, is Bennett geheel anders dan Netanyahu, hoewel zelfs dat niet zwart-wit is.”

“We zouden graag denken dat landen morele ideologieën hebben die hen leiden, maar het komt neer op praktische overwegingen. Helaas hebben regeringen het doen van verschrikkelijke dingen gerechtvaardigd door gebruik te maken van subjectieve moraliteit. Geen enkel land heeft permanente vrienden of vijanden; alleen permanente persoonlijke belangen.”

“Israël en de VS hebben een ideologische en historische basis voor ons bondgenootschap, maar het gaat Israël in de eerste plaats om overleven in een zeer gevaarlijke omgeving. Dat plaatst Iran, met name zijn nucleaire programma, in de voorhoede van ons buitenlands beleid. En als dat betekent dat we met Rusland moeten samenwerken of neutraal moeten zijn en ons niet op één lijn met de VS moeten stellen, dan zij dat zo. China en Israël hebben geen ideologische punten van overeenkomst, maar China is een enorme markt voor Israëlische hightech. En voor een land als Israël, dat geen natuurlijke hulpbronnen heeft, betekent dat economisch overleven.”

Rabbi Winston: “Wie is er voor God? Kom naar mij.”

Rabbi Pinchas Winston, een productief einde der dagen auteur, legde uit dat Israël zal beginnen in een neutrale rol in het zich ontwikkelende Gog en Magog conflict, maar dat zeker niet zal blijven.

“Op Bijbels niveau zijn de zich ontwikkelende conflicten over de hele wereld allemaal gericht op het groeiende conflict tussen Edom en Ismaël,” legde Rabbi Winston uit. “In moderne termen is Edom opgesplitst in verschillende elementen die verschillende aspecten van Esau vertegenwoordigen. Rusland vertegenwoordigt het brute militaristische aspect van Ezau, Europa vertegenwoordigt het religieuze aspect van Ezau, en de VS vertegenwoordigt het materialistische aspect van Ezau. Elk van hen is in een afzonderlijk conflict verwikkeld met het overeenkomstige element in Ismaël. Europa is duidelijk de religieuze strijd met Ismaël aan het verliezen. Rusland is in strijd met Ismaël, wint af en toe en sluit zelfs een verbond met Ismaël. Maar uiteindelijk zal het een totale oorlog worden. Voorlopig domineren de VS Ismaël.”

Rabbi Pinchas WInston (Courtesy)

“Voorlopig kan Israël neutraal zijn terwijl Ismaël en Esau het uitvechten en manoeuvreren om de dominantie. Uiteindelijk zullen we meegesleurd worden in de oorlog tussen Esau en Ismaël. Ismaël zal Ezau verslaan, maar dat is zodat God Zijn grootheid kan tonen door de Joden in Israël te vestigen na de oorlog van Gog en Magog.”

“Dit blijkt duidelijk uit het feit dat mensen vragen naar waar Israël staat in deze kwesties. Welk verband heeft het kleine Israël met Oekraïne en zijn conflict met Rusland? Maar dit bouwt zich op naar Gog en Magog, en daarom begrijpen de mensen onbewust dat de focus uiteindelijk naar Israël zal verschuiven.”

“We mogen niet vergeten dat, hoewel de Bijbel spreekt over de oorlog van Gog, omdat het een geestelijke oorlog is, een oorlog van goed tegen kwaad, de grenzen de politiek en de geografie zullen overstijgen. Het zal meer gaan over ‘Wie voor God is, komt tot Mij’ dan over welk land geallieerd is met een ander land. Er zal absoluut sprake zijn van een individuele keuze, waarbij eenieder ervoor kiest al dan niet een bondgenootschap met Israël aan te gaan. In dit opzicht zal Israël niet neutraal zijn. Israël zal de lakmoesproef zijn, de manier om te bepalen wie aan welke kant staat.”

 

ENGLISH

After a long time you shall be summoned; in the distant future you shall march against the land [of a people] restored from the sword, gathered from the midst of many peoples—against the mountains of Yisrael, which have long lain desolate—[a people] liberated from the nations, and now all dwelling secure. Ezekiel 38:8 (The Israel BibleTM)

By Israel365 News – Adam Eliyahu Berkowitz

As Russia masses its troops on the border with Ukraine and China rattles the sabers of its growing military, much conjecture is being made about how countries will align. The Centre for Research on Globalization published an article on its website suggesting that if a Cold War develops between the US and either Russia or China, Israel, considered one of the US’s most loyal allies, might remain neutral.

Neutral Israel

The article quoted Israeli Foreign Minister Yair Lapid, who suggested that Israel would not automatically stand by the US in a recent interview with Axios, which suggested that Israel would not automatically stand by the US.

“At the moment, the [Israeli] assessment is that we don’t see a violent confrontation soon. I also don’t think a world war is about to start there,” Lap[id said. “We have a duty to act with caution about the Russia-Ukraine crisis that no other country has.”

The author, Andrew Korybko, referred to the “false narrative” advanced by the mainstream media that Russia and Israel are enemies. At the same time, the article credits the “Alt-Media Community” (i.e., non-mainstream media) as advancing the narrative that “Russia/Putin is secretly anti-Zionists allied with the Iranian-led Resistance.” The article in CRG suggested that Russia and Israel, in fact, have very close relations. This close alliance, the article suggests, will lead to Israel taking a neutral role in “the New Cold War’s Western Eurasian theater.”

“Israel isn’t an American puppet but is fiercely independent in terms of its foreign policy and that the US’ two top rivals have successfully cultivated excellent ties with it that are mutually beneficial,” the article concludes.

Rabbi Spiro: Not so black and white

Rabbi Ken Spiro, a historian and Senior Lecturer and Researcher for Aish HaTorah Yeshiva, agreed that Israel could remain neutral in the current environment of shifting alliances.

“People try to frame international relations in black and white when it is actually a big mix of varying shades of gray,” Rabbi Spiro said. “No country is entirely the enemy of another, and alliances are nuanced.”

“The Soviet Union sided with the Arabs against Israel, but Russia is not the Soviet Union. The US used to be Israel’s staunchest ally, but now, the Democrats are turning on Israel, and even the US Jews can’t be relied upon like used to be the case. Obama turned on Israel, and now, from our side, Bennett is entirely unlike Netanyahu, though even that is not black and white.”

“We would like to think that countries have moral ideologies that guide them, but the bottom line is practical concerns. Unfortunately, governments have justified doing horrible things by using subjective morality. No country has permanent friends or enemies; only permanent personal interests.”

“Israel and the US do have an ideological and historical basis for our alliance, but Israel’s bottom line is survival in a very dangerous neighborhood. That places Iran, especially its nuclear program, at the forefront of our foreign policy. And if that means allying with Russia or being neutral and not aligning with the US, so be it. China and Israel have no ideological common ground, but China is a huge market for Israel’s high-tech. And for a country like Israel that has no natural resources, that means economic survival.”

Rabbi Winston: “Who is for God? Come to me.”

Rabbi Pinchas Winston, a prolific end-of-days author, explained that Israel will begin in a neutral role in the developing Gog and Magog conflict but will certainly not remain so.

“On a Biblical level, the developing conflicts around the world are all focused on the growing conflict between Edom and Ishmael,” Rabbi Winston explained. “In modern terms, Edom has been split into different elements representing different aspects of Esau. Russia represents the brute militaristic aspect of Esau, Europe represents the religious aspect of Esau, and the US represents the materialistic aspect of Esau. Each one is in a separate conflict with its corresponding element in Ishmael. Europe is clearly losing the religious battle with Ishmael. Russia is at odds with Ishmael, occasionally winning and even allying with Ishmael. But eventually, it will be an all-out war. For the time being, the US is dominating Ishmael.”

Rabbi Pinchas WInston (Courtesy)

“For now, Israel can be neutral as Ishmael and Esau fight it out and maneuver for dominance. In the end, we will be dragged into the war between Esau and Ishmael. Ishmael will beat Esau, but that is so God can show His greatness by establishing the Jews in Israel after the War of Gog and Magog.”

“This is clear from the fact that people are asking about where Israel stands in these issues. What connection does tiny Israel have with Ukraine and its conflict with Russia? But this is building up to Gog and Magog, and therefore people understand subconsciously that the focus will eventually shift to Israel.”

“It must be remembered that even though the Bible speaks about the War of Gog since it is a spiritual war, a war of good against evil, the boundaries will transcend politics and geography. It will be more about ‘Who is for God, come to me’ than about which country is allied with another country. There will absolutely be an individual choice, with each person choosing to ally with Israel or not. In this regard, Israel will not be neutral. Israel will be the litmus test, the way to determine who is on which side.”