Van links, de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas en de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz. (Slim Abid/Tunesisch voorzitterschap via AP; Olivier Fitoussi/Flash90)
From left, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and Israeli Defense Minister Benny Gantz. (Slim Abid/Tunisian Presidency via AP; Olivier Fitoussi/Flash90)

Nederlands + English

Staatsfunctionaris zegt dat de regering bereid is om bestaande financiële overeenkomsten met Ramallah voor te leggen aan het Hooggerechtshof, maar alleen “achter gesloten deuren.”

Door Ariel Kahana, Israel Hayom via JNS

Het Israëlische defensie-establishment en het ministerie van Financiën beheren een geheim, buiten de begroting vallend fonds, via het welk geld wordt overgemaakt aan de Palestijnse Autoriteit.

Het bestaan van het fonds werd onthuld in het antwoord van de staat op een petitie die door het Kohelet Policy Forum werd ingediend bij het Hooggerechtshof van Justitie.

De advocaat van de staat, Yael Morag Yako-El, schreef dat Israël zich ertoe heeft verbonden de Palestijnen een “lening” van NIS 100 miljoen (ongeveer $ 29 miljoen) over te maken. “De bron van dit bedrag is een extra-budgettair fonds dat wordt beheerd door de afdeling Begrotingen van de Civiele Administratie en het Ministerie van Financiën,” schreef ze.

Nog maar een maand geleden besprak de Commissie Buitenlandse Zaken en Defensie van de Knesset de betalingen aan de Palestijnen.

Het fonds werd niet genoemd ondanks de aanwezigheid van tientallen regeringsvertegenwoordigers, waaronder de adviseur van de directeur-generaal van het ministerie van Financiën Arava Elfassy, kolonel Elad Goren, het hoofd van de civiele afdeling van de Coördinator van regeringsactiviteiten in de gebieden (COGAT), en juridische adviseurs van verschillende ministeries.

Zij beantwoordden vragen van parlementsleden die vreesden dat de regering niet helemaal eerlijk was over bepaalde uitgaven. Geen van de parlementsleden of andere deelnemers werden ingelicht over het bestaan van een dergelijk fonds, of over het feit dat het gebruikt werd om geld over te maken naar de PA.

Er zou op gewezen moeten worden dat een extrabudgettair fonds geen gebruikelijk instrument is voor de regering en dat voor de oprichting en het beheer ervan speciale toestemming vereist is van de rekenplichtige-generaal van het Ministerie van Financiën.

Een grove schending van de wet

Hoewel de hulpovereenkomsten tussen Israël en de PA strikt economisch van aard zouden zijn, dringt de staat erop aan deze niet aan het publiek bekend te maken.

Advocaat Yako-El schreef verder in haar antwoord op het verzoekschrift van het Kohelet Policy Forum dat de staat bereid was om de overeenkomsten voor te leggen aan het Hooggerechtshof, maar alleen “achter gesloten deuren, en alleen aan de rechtbank.” Volgens de staat zou deze informatie, “indien geopenbaard worden, schade kunnen toebrengen aan de nationale veiligheid van het land en zijn buitenlandse betrekkingen.”

Advocaat Ariel Erlich, die de petitie indiende namens het Kohelet Policy Forum, zei in een reactie: “We hebben een petitie ingediend bij het Hooggerechtshof tegen de overdracht van fondsen omdat het ministerie van Financiën weigerde de overeenkomsten te onthullen en te bevestigen dat alle overdrachten in overeenstemming waren met de wet.”

“Wat het bestaan van dit fonds betreft,” vervolgde Erlich, “heeft het Ministerie van Financiën nooit de moeite genomen iemand te informeren. Theoretisch is dit een grove overtreding van de wet. Immers, als de wet bepaalt wat en hoe je mag overmaken naar de PA, kan de staat geen extra-begrotingsfondsen creëren om dit verbod te omzeilen.”

Erlich is van mening dat deze hele episode “riekt naar een doofpotaffaire,” en drong erop aan dat de Israëli’s het recht hebben om te weten of openbare middelen worden overgemaakt om “de [Palestijnse] terreur te financieren door de wetten van de Knesset te omzeilen.”

Het Ministerie van Financiën van zijn kant zei dat het fonds in kwestie “afkomstig is van betalingen met betrekking tot het gebruik van landerijen, met inbegrip van steengroeven, samen met media-instanties. De bedragen die in het fonds worden gestort, zijn voor dergelijke zaken bestemd. Er zij opgemerkt dat wij eerder vragen van verschillende leden van de Knesset over de lening hebben beantwoord, binnen de relevante contexten.”

 

ENGLISH

State official says the government is prepared to present existing financial agreements with Ramallah to the High Court of Justice, but only “behind closed doors.”

By Ariel Kahana, Israel Hayom via JNS

The Israeli defense establishment and Finance Ministry are operating a secret, extra-budgetary fund, through which money is transferred to the Palestinian Authority.

The fund’s existence was revealed in the state’s response to a petition filed with the High Court of Justice by the Kohelet Policy Forum.

State’s attorney Yael Morag Yako-El wrote that Israel had committed to transferring the Palestinians a “loan” of NIS 100 million (approximately $29 million). “The source of this amount is an extra-budgetary fund managed by the Civil Administration and Finance Ministry’s Budgets Department,” she wrote.

Just one month ago, the Knesset’s Foreign Affairs and Defense Committee discussed payments to the Palestinians.

The fund was not mentioned despite the attendance of dozens of government representatives, including the Finance Ministry’s Adviser to the Director-General Arava Elfassy, Col. Elad Goren, the head of the Civil Department of the Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), and legal advisers from various ministries.

They answered questions posed to them by parliamentarians concerned that the government was not being entirely forthright regarding certain expenditures. None of the lawmakers and other participants were told about the existence of such a fund, or that it was used to transfer money to the PA.

It should be noted that an extra-budgetary fund is not a common tool used by the government and that creating and managing one requires special approval from the Finance Ministry’s Accountant General.

‘A gross violation of the law’

Although aid agreements between Israel and the PA are supposedly strictly economic in nature, the state insists on not revealing them to the public.

Attorney Yako-El further wrote in her response to the Kohelet Policy Forum’s petition that the state was prepared to present the agreements to the High Court of Justice, but only “behind closed doors, and only to the court.” According to the state, this information, “if revealed, could harm the country’s national security and its foreign relations.”

Attorney Ariel Erlich, who submitted the petition on behalf of the Kohelet Policy Forum, said in response: “We petitioned the High Court of Justice against the transfer of funds because the Finance Ministry refused to reveal the agreements and affirm that all transfers were in accordance with the law.”

“As for the existence of this fund,” Erlich continued, “the Finance Ministry never bothered to inform anyone. Theoretically, this is a gross violation of the law. After all, if the law stipulates what and how you are permitted to transfer to the PA, the state cannot create extra-budgetary funds to bypass this prohibition.”

Erlich believes that this entire episode “reeks of a cover-up,” and insisted that Israelis are entitled to know whether public funds are transferred to “fund [Palestinian] terror through the circumvention of the Knesset’s laws.”

For its part, the Finance Ministry said that the fund in question “is sourced from payments pertaining to the use of lands, including quarries, along with media bodies as well. The sums that are deposited in the fund are earmarked for such matters. It should be noted we have answered questions posed by various Knesset members before, within the relevant contexts, about the loan.”