De nieuwe Israëlische tank “Barak”. (foto credit: DEFENSIE MINISTERIE, IDF)
The new Israeli “Barak” tank. (photo credit: DEFENSE MINISTRY, IDF)

Nederlands + English

Nieuwe “Barak” tank zit vol met geavanceerde technologie om tankgevechten effectiever dan ooit te maken – Gallant: Tank luidt Israël nieuw tijdperk in.

Door Jerusalem Post

De nieuwe geavanceerde en AI-aangedreven Barak-tank van de IDF is operationeel en wordt opgenomen in het Pantserkorps, te beginnen met Bataljon 52, zei het Ministerie van Defensie dinsdag.

De nieuwe tank is al meer dan vijf jaar in ontwikkeling en productie, zei het ministerie. Hij werd gebouwd in een gezamenlijke inspanning van het Directoraat Onderzoek en Ontwikkeling van het Ministerie van Defensie, de IDF Grondtroepen, het Pantserkorps en de 401ste Brigade.

Met nieuwe richtmogelijkheden is de tank ontworpen om zijn omgeving in de gaten te houden en de informatie op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier te verwerken en aan de soldaten te presenteren. Als onderdeel hiervan is de tank geprogrammeerd om vijandelijke troepen op te sporen en aan te vallen voordat ze de tank kunnen aanvallen.

De technologie die in de tank is geïntegreerd.
Het systeem stelt de bestuurders ook in staat om zich op één omgeving tegelijk te concentreren, waardoor ze met één druk op de knop hun omgeving buiten de tank kunnen zien met behulp van de Elbit Systems IronVision-helm, die de bemanning van de tank in staat stelt om “door het pantser van het voertuig heen te kijken”.
Dit is bedoeld om complexe navigatieproblemen in verschillende situaties op te lossen, vooral in stedelijke gebieden.

Yoav Gallant. (Marc Israel Sellem/The Jerusalem Post) (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

De Barak is ontworpen met de soldaten in gedachten. Het besturingssysteem kan zich dus aanpassen aan hun behoeften, zodat ze de optimale instelling voor hun taak kunnen kiezen.

Hoewel dit bedoeld is om de werklast voor de soldaten te verlichten, blijven de teams uit dezelfde vier personen bestaan (commandant, bestuurder, schutter en lader), maar de taken die door de teamleden worden uitgevoerd, kunnen veranderen.

Teams in Barak-tanks zullen anders functioneren dan die van andere tanks vanwege de unieke capaciteiten.

Onder de nieuwe elementen in de Barak zijn geavanceerde doelzoeksystemen die gegevensverwerking en onafhankelijke scanmogelijkheden combineren, verbeterde afvuurmogelijkheden die nauwkeurig richten bij daglicht en ’s nachts mogelijk maken, verbeterde camera’s om ’s nachts te kunnen rijden en radio’s. Deze zijn allemaal ontwikkeld door Elbit Systems. Ze zijn allemaal ontwikkeld door Elbit Systems, dat ook de kanonnen, delen van de pantserlagen, het airconditioningsysteem en nog veel meer levert.

Het systeem van de nieuwe tank is ontworpen om te blijven evolueren naarmate de oorlogvoering en het slagveld zich ontwikkelen. De automatische leerfunctie zal het systeem zo aanpassen dat soldaten niet constant hoeven te leren hoe ze nieuwe functies moeten gebruiken.

Als onderdeel van de Merkava serie (Mark 4 van de vijfde generatie) is de Barak technisch gezien een tank, maar alles aan zijn functie, mogelijkheden en ontwerp onderscheidt hem van de andere modellen in de serie. Mettertijd wil de IDF de oudere Mark 3 tanks vervangen door de Barak.

Voorlopig zullen de Barak-tanks die al zijn toegevoegd aan de gelederen van het Pantsercorps niet worden gebruikt bij operaties, omdat de IDF zich concentreert op het trainen van soldaten met dit nieuwe systeem.

Galant: Barak-tank luidt nieuw tijdperk in voor Israël.
“Ter gelegenheid van de viering van 50 jaar sinds de Jom Kippoer-oorlog en de heroïsche gevechten van de verdedigers van ons land door het Pantserkorps, krijgen we verder bewijs van de relevantie en kracht van de tank als een fundamentele en beslissende component van de grondtroepen,” zei minister van Defensie Yoav Gallant.

“Het nieuwe tijdperk dat wordt ingeluid door de ‘Barak’-tank is een buitengewone sprong en een duidelijke weergave van de technologische mogelijkheden die het kwalitatieve voordeel van de IDF voortdurend vergroten en veiligstellen, zowel in de verdediging als in de aanval,” zei hij. “Ik spreek mijn grote waardering uit voor de ingenieurs en professionals van MANTAK, de grondtroepen en iedereen die bij dit project betrokken was.”

******************************************


ENGLISH

New “Barak” tank is packed with advanced tech to make tank-based combat more effective than ever • Gallant: Tank ushers Israel in new era.

By: Jerusalem Post

The IDF’s new advanced and AI-powered Barak tank is operational and being incorporated into the Armored Corps, starting with Battalion 52, the Defense Ministry said Tuesday.

The new tank has been in development and production for more than five years, it said. It was built in a joint endeavor by the Defense Ministry’s Directorate of Defense Research and Development, IDF Ground Forces, the Armored Corps, and the 401st Brigade.

With new targeting abilities, the tank is designed to monitor its surroundings and process and present the information to the soldiers in a simple and easy-to-use way. As part of this, the tank is programmed to zero in on and target enemy forces before they are able to attack the tank.

The tech integrated into the tank.
The system also allows the drivers to focus on one environment at a time, allowing them to see their surroundings outside the tank with a push of a button, using the Elbit Systems IronVision helmet, which enables the tank’s crew to “see through the vehicle’s armor.”
This is meant to help solve complex navigation issues in different situations, especially in urban areas.

Yoav Gallant. (Marc Israel Sellem/The Jerusalem Post) (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

The Barak was designed with the soldiers in mind. As such, the operating system is able to adapt itself to their needs, allowing them to pick the optimal setting for their task.

While this is meant to lessen the workload for the soldiers, the teams will remain the same four people (commander, driver, gunner, and loader), but the tasks performed by the team members may change.

Teams in Barak tanks will function differently than those of other tanks due to its unique abilities.

Among the new elements in the Barak are advanced targeting systems that combine data processing and independent scanning abilities, improved firing abilities that allow precise targeting in daylight and at night, improved cameras for driving at night, and radios. They were all developed by Elbit Systems, which also provides the guns, parts of the armored layers, air-conditioning system, and more.

The new tank’s system is designed to keep advancing as warfare and the battlefield develop. The machine-learning will adapt the system in such a way that soldiers will not have to constantly learn how to use new functions.

As part of the Merkava series (Mark 4 of the fifth generation), the Barak is technically a tank, but everything about its function, abilities, and design set it apart from the other models in the series. With time, the IDF intends to replace the older Mark 3 tanks with the Barak.

For now, the Barak tanks that have already joined the ranks of the Armored Corp will not be used in operations as the IDF focuses on training soldiers in this new system.

Gallant: Barak tank ushers Israel in new era.
“On the occasion of marking 50 years since the Yom Kippur War, and the heroic battles fought by the Armored Corps defenders of our land, we receive further proof of the relevance and strength of the tank as a fundamental and decisive component of the ground forces,” Defense Minister Yoav Gallant said.

“The new era ushered in by the ‘Barak’ tank is an extraordinary leap and a clear expression of the technological capabilities that continually enhance and secure the qualitative advantage of the IDF, both in defense and offense,” he said. “I extend great appreciation to the engineers and professionals of MANTAK, the Ground Forces, and all those involved in this project.”