De Israëlische zuigelingenzorg is top – Israeli infant care is top

Een grote verzekeringsmaatschappij heeft statistisch vergelijkend onderzoek gedaan welke landen het meest onveilig zijn voor toeristen.

Door Likoed Nederland

De vijftig meest bezochte landen werden vergeleken op alle factoren die een voortijdige dood veroorzaken. Bijvoorbeeld moorden, verkeersongelukken, andere mogelijke ongelukken, ziektes die te voorkomen waren, enzovoort.

Israël bleek op de vijfde plaats te komen. Nee, niet van onveiligheid, maar van juist de veiligste landen ter wereld voor vakantiegangers. De score was maar een fractie slechter dan Nederland (op plek 3). Maar Israël staat wel boven Europese vakantielanden zoals bijvoorbeeld Zweden (6e), Duitsland (10e), Verenigd Koninkrijk (11e) en België (18e).

Dus al die toeristen naar Israël die zorgelijke vragen of blikken krijgen of het daar wel veilig is, kunnen daar voluit bevestigend op antwoorden.
Het is in Israël juist veel veiliger dan in andere Westerse landen. Kijk bijvoorbeeld naar Australië (19e), Canada (22e) of de Verenigde Staten (31e). De toeristen die naar die landen gaan, verdienen die zorgelijke blikken veel meer.

De werkelijkheid blijkt echt heel anders dan veel mensen zullen denken. In een eerder onderzoek onder Britse toeristen die Israël voor het eerst bezochten, zei tweederde (65%) dat zij Israël positiever vonden dan verwacht. Een nog hoger percentage (78%) zei dat zij Israël nog een keer wilden bezoeken. Maar liefst 82% gaf aan dat zij Israël als vakantiebestemming aan anderen zouden aanraden.

Gezond
Israëli’s letten juist heel goed op alles wat mensen gezond houdt, zoals veiligheid, voeding en gezondheidszorg. Zij hebben daardoor een zeer hoge levensverwachting: 84,8 jaar voor vrouwen en 80,7 jaar voor mannen. Hierin staat Israël vijf plekken boven Nederland en maar liefst zestien boven België. Dit komt bijvoorbeeld door een goede zuigelingenzorg, waardoor de kindersterfte in Israël lager is dan hier.

Gelukkig
Israëli’s zijn ook een stuk gelukkiger dan veel mensen vermoedelijk denken.
Israëli’s komen wereldwijd op de twaalfde plek van meest gelukkige inwoners. Dat is achter Nederland (5e), maar weer voor Duitsland (13e), Verenigd Koninkrijk (17e) en België (20e).

Democratische rechtsstaat
Nog een wereld ranglijstje willen wij u niet onthouden: de jaarlijkse ranglijst van democratie, van het Britse blad The Economist. Daarin staat Israël 23e. Dat is achter Nederland (11e). Maar Israël heeft een gelijke score met Frankrijk en doet het beter dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten (26e) en België (36e). U leest het goed: volgens een onafhankelijke bron functioneert de democratie in Israël stukken beter dan in België.
Deze ranglijst maakt zo gehakt van de ‘apartheid’ beschuldiging.

Onjuiste beeldvorming
Israël heeft helaas te maken met terreur. Dat is een bedreiging van zowel de veiligheid, de levensverwachting als het geluk van Israëli’s.
Maar zoals uit bovenstaande cijfers blijkt, speelt dat veel minder een rol in het dagelijks leven van Israëli’s dan veel niet-Israëli’s denken. Dat beeld wordt sterk bepaald door de media.Echter, Israël is zo veel meer dan dat.
Het land is succesvol met haar economie, democratische rechtsstaat, hoogwaardige technologie, gezondheidszorg, wetenschap en cultuur. Daar worden mensen gelukkig van.

 

ENGLISH

A major insurance company has done statistical comparative research on which countries are the most unsafe for tourists.

By Likoed Nederland

The 50 most visited countries were compared on all factors that cause premature death. For example, murders, traffic accidents, other possible accidents, preventable diseases, and so on.

Israel was found to come in fifth place. No, not of insecurity, but of just the safest countries in the world for vacationers. The score was only fractionally worse than the Netherlands (in place 3). But Israel does rank above European vacation countries such as, for example, Sweden (6th), Germany (10th), United Kingdom (11th) and Belgium (18th).

So all those tourists to Israel who get worrisome questions or looks as to whether it is safe there can answer that in the full affirmative.
In fact, it is much safer in Israel than in other Western countries. For example, look at Australia (19th), Canada (22nd) or the United States (31st). The tourists who go to those countries are much more deserving of those worried looks.

The reality really turns out to be quite different than many people will think. In an earlier survey of British tourists visiting Israel for the first time, two-thirds (65%) said they found Israel more positive than expected. An even higher percentage (78%) said they wanted to visit Israel again. A whopping 82% said they would recommend Israel to others as a vacation destination.

Healthy
Israelis actually pay very close attention to everything that keeps people healthy, such as safety, nutrition and health care. As a result, they have a very high life expectancy: 84.8 years for women and 80.7 years for men. In this, Israel ranks five places above the Netherlands and as many as sixteen above Belgium. This is due, for example, to good infant care, which means that infant mortality in Israel is lower than here.

Happy
Israelis are also a lot happier than many people probably think.
Israelis come in 12th place globally among the happiest residents. That’s behind the Netherlands (5th), but again ahead of Germany (13th), United Kingdom (17th) and Belgium (20th).

Democratic rule of law
Another world ranking we don’t want to withhold from you: the annual ranking of democracy, from the British magazine The Economist. In it, Israel ranks 23rd. That is behind the Netherlands (11th). But Israel has an equal score with France and is doing better than, for example, the United States (26th) and Belgium (36th).
You read that correctly: according to an independent source, democracy in Israel functions much better than in Belgium.
This ranking thus makes mincemeat of the “apartheid” accusation.

Misrepresentation
Israel unfortunately faces terror. That is a threat to both the security, life expectancy and happiness of Israelis.
But as the figures above show, that plays far less of a role in the daily lives of Israelis than many non-Israelis believe. That image is heavily shaped by the media.However, Israel is so much more than that.
The country is successful with its economy, democratic rule of law, high technology, health care, science and culture.
That is what makes people happy.