Torah scroll (Shutterstock)

Nederlands + English

“We verwachten dat de Zweedse regering deze gebeurtenissen voorkomen zal.”

Door World Israel News

Donderdag veroordeelde Israël een Zweeds besluit om nogmaals het verbranden van een Thora toe te staan als een protestbetuiging, en riep de regering in Stockholm op om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen.

De politie van Stockholm keurde opnieuw een verzoek goed, dit keer van een vrouw van in de 50, om “de Torah in brand te steken met een aansteker” buiten de ambassade van Israël in de Zweedse hoofdstad op vrijdag, meldde SVT Nyheter.

Het verbranden was uit protest “voor de systematische schending van de rechten van kinderen,” volgens de aanvraag van de vrouw ingediend bij de politie.

Minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen hekelde de beslissing om de verbranding door te laten gaan.

“Ik ben geschokt door de zoveelste bedreiging om een Thora te verbranden in Zweden,” zei Cohen. “Bedreigingen om heilige boeken en Torahs te vernietigen moeten stoppen.”

“Binnenkort zal ik met de minister van Buitenlandse Zaken van Zweden spreken en hem duidelijk maken dat we verwachten dat de Zweedse regering deze gebeurtenissen, die de relaties tussen onze landen kunnen schaden, zal voorkomen,” voegde Cohen eraan toe.

Minister van Aliyah en Integratie Ofir Sofer noemde de gebeurtenis “beschamend.”

Rabbijn van de Westelijke Muur Shmuel Rabinowitz zei dat hij “diep verontrust” was door de tweede goedkeuring.

“De zwakke reactie van de Zweedse autoriteiten, die zich beperken tot het uitspreken van lege woorden over vrijheid, verbleekt in vergelijking met de gruwelijke acties – zowel die welke al hebben plaatsgevonden als die welke nog kunnen komen. Dit is niet hoe vrijheid eruit zou moeten zien; het vertegenwoordigt een verlies van morele richting,” zei hij, en riep de autoriteiten op om het gebeuren niet door te laten gaan.

Eerder deze maand veroordeelde premier Benjamin Netanyahu de “schandelijke” beslissing van Zweden om het verbranden van een Torarol buiten de Israëlische ambassade in Stockholm toe te staan.

De geplande verbranding ging echter niet door toen de moslimactivist aankondigde dat hij niet van plan was om de Torah te verbranden en zei dat hij wilde protesteren tegen de recente verbranding van een Koran.

Eerder dit jaar stopten moslimleiders in Zweden, samen met het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, met succes een geplande demonstratie voor de Israëlische ambassade in Stockholm die de openbare verbranding van een Torah-rol omvatte.

 

*************************************

ENGLISH

“We expect the Swedish government to prevent these events.”

By World Israel News

Israel on Thursday slammed a Swedish decision to allow another burning of a Torah as a statement of protest, and called on the government in Stockholm to prevent such events.

Stockholm police once again approved a request, this time by a woman in her 50s, to “light the Torah with a lighter” outside Israel’s embassy in the Swedish capital on Friday, SVT Nyheter reported.

The burning was in protest “for the systematic violation of children’s rights,” according to the woman’s application to the police.

Foreign Minister Eli Cohen blasted the decision to allow the burning to go ahead.

“I’m appalled by another threat to burn a Torah in Sweden,” Cohen said. “Threats to harm holy books and Torahs must stop.”

“Soon I will speak with Sweden’s foreign minister and make clear to him that we expect the Swedish government to prevent these events, which could harm relations between our countries,” Cohen added.

Aliyah and Integration Minister Ofir Sofer called the event “shameful.”

Rabbi of the Western Wall Shmuel Rabinowitz said he was “deeply disturbed” by the second approval

“The Swedish authorities’ weak response, merely uttering empty words about freedom, pales in comparison to the heinous actions – both those that have already occurred and those that may come. This is not what freedom should look like; it represents a loss of moral direction,” he said, and called for authorities to stop the event from proceeding.

Earlier this month, Prime Minister Benjamin Netanyahu decried the Sweden’s “shameful” decision to allow another burning of a Torah scroll outside the Israeli embassy in Stockholm.

The planned burning, however, did not take place when the Muslim activist announced he had no intention of burning the Torah, saying he wanted to protest the recent burning of a Quran.

Earlier this year, Muslim leaders in Sweden, together with Israel’s Foreign Ministry, successfully stopped a planned demonstration in front of the Israeli embassy in Stockholm which included the public burning of a Torah scroll.