Aviv Kochavi (L) en Bashar Assad (R)

(photo credit: WIKIMEDIA COMMONS & SANA/HANDOUT VIA REUTERS)

Nederlands + English

Het vermeende dreigement volgt nadat Israël de internationale luchthaven van Damascus zou hebben gebombardeerd, gericht op Iraanse zendingen.

Bron: Jerusalem Post

Israël heeft de Syrische president Basher Assad gedreigd met het bombarderen van zijn paleizen als hij de militaire samenwerking met Iran op zijn grondgebied niet stopzet of vermindert, aldus de Arabische nieuwssite Elaph.

De Jerusalem Post kon het dramatische verhaal niet onafhankelijk bevestigen, en de IDF weigerde commentaar te geven. Het bericht zou ofwel kunnen passen in de aan de gang zijnde Israëlische inspanningen om zich te ontdoen van een Iraanse dreiging die in Syrië is gevestigd, ofwel een overdrijving kunnen zijn van dergelijke inspanningen door verschillende belanghebbende partijen.

Elaph, gevestigd in Londen en eigendom van Saoediërs die een gemengde relatie hebben met de Saoedische leiding, is in het verleden gebruikt door Israëlische functionarissen om de Arabische wereld te bereiken, met inbegrip van een beroemd eerste interview voor een Saoedische publicatie door toenmalig IDF-chef Gadi Eisenkot in 2017.

Eisenkot vertelde Elaph dat de IDF en de Saoedi’s doorlopend inlichtingen hadden gedeeld.

Volgens een Engelse vertaling van een Arabisch artikel van Elaph, “vernam het van een hooggeplaatste bron dat Israël een boodschap stuurde naar de Syrische president Bashar al-Assad, waarin men hem waarschuwde tegen het blijven verdoezelen van de Iraanse operaties in zijn land en de transfers van kwaliteitswapens naar Syrië, en hem informeerde dat een van zijn paleizen een doelwit zou zijn bij de volgende inval die door Israëlische strijders in Syrië zou worden uitgevoerd.”

Bomaanslag Damascus

Het vermeende dreigement komt dagen nadat Israël de internationale luchthaven van Damascus heeft gebombardeerd, gericht op zendingen met geavanceerde Iraanse wapens die door de Iraanse Revolutionaire Garde met burgervliegtuigen naar Syrië werden vervoerd.

ImageSat International (ISI) en Maxar Technologies publiceerden foto’s van de impact van de aanval op vrijdagavond, uren nadat het Syrische ministerie van Transport aankondigde dat de luchthaven buiten de Syrische hoofdstad vluchten opschortte als gevolg van technische storingen.

Het door de Syrische staat gecontroleerde nieuwsagentschap SANA beweerde dat Israël rond 4u20 op vrijdagochtend aanvallen uitvoerde op doelen ten zuiden van Damascus, waarbij één persoon gewond raakte en materiële schade werd veroorzaakt.

De satellietbeelden toonden drie inslagkraters op zowel de militaire als de civiele start- en landingsbanen, waardoor ze onbruikbaar werden, waardoor “de hele luchthaven onklaar werd gemaakt tot herstelling”, aldus ISI.

Russische reactie

Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, veroordeelde de luchtaanvallen en zei dat dergelijke acties civiele luchtvaartmaatschappijen en burgers in gevaar brengen.

“Wij zijn genoodzaakt te herhalen dat de aanhoudende Israëlische beschietingen van het grondgebied van de Arabische Republiek Syrië, in strijd met de basisnormen van het internationaal recht, absoluut onaanvaardbaar zijn,” zei ze. “Wij veroordelen de provocatieve aanval van Israël op het belangrijkste object van de Syrische civiele infrastructuur ten zeerste.”

Dergelijke “onverantwoordelijke acties creëren ernstige risico’s voor het internationale luchtverkeer en brengen het leven van onschuldige mensen in reëel gevaar,” zei Zakharova, eraan toevoegend dat “we van de Israëlische kant eisen om deze wrede praktijk te stoppen.”

Het was de derde aanval tegen doelen in Syrië waarvan Israël de schuld kreeg in minder dan een week en werd beschouwd als een escalatie in Israëls voortdurende “oorlog tussen de oorlogen” om de militaire aanwezigheid van Iran daar te onderscheppen en te vernietigen, vooral met betrekking tot geavanceerde wapens.

Elaph zei dat de escalatie ook plaatsvond omdat de betrekkingen tussen Israël en Rusland enigszins verslechterd zijn door de oorlog in Oekraïne, waardoor Moskou Iran de vrije hand heeft gegeven in zijn operaties in Syrië.

Tot nu toe had Rusland een matigende rol gespeeld ten aanzien van de aanwezigheid van Iran in Syrië en de nabijheid van de grens van die aanwezigheid.

 

ENGLISH:

The alleged threat follows after Israel allegedly bombed Damascus International Airport, targeting Iranian shipments.

Source Jerusalem Post

Israel has threatened Syrian President Basher Assad with bombing his palaces if he does not cease or reduce military cooperation with Iran within his territory, the Arabic news site Elaph.

The Jerusalem Post was unable to independently confirm the dramatic developing story, and the IDF declined to comment. The report could either dovetail with ongoing Israeli efforts to rid itself of an Iranian threat embedded in Syria, or could be an exaggeration of such efforts by various interested parties.

Based in London and owned by Saudis who have a mixed relationship with the Saudi leadership, Elaph has been used in the past by Israeli officials to reach out to the Arab world, including a famous first interview for a Saudi publication by then IDF chief Gadi Eisenkot in 2017.

Eisenkot told Elaph that the IDF and the Saudis had been sharing intelligence on an ongoing basis.

According to an English translation of an Elaph Arabic article, it “learned from a senior source that Israel sent a message to Syrian President Bashar al-Assad, warning him against continuing to cover up Iran’s operations in his country and the transfer of quality weapons to Syria, and informed him that one of his palaces would be a target in the next raid carried out by Israeli fighters in Syria.”

Damascus bombing

The alleged threat comes days after Israel allegedly bombed Damascus International Airport, targeting shipments of advanced Iranian weapons transported by the Iranian Revolutionary Guard Corps to Syria on civilian planes.

ImageSat International (ISI) and Maxar Technologies published pictures of the impact of the attack on Friday night, hours after Syria’s Ministry of Transport announced that the airport outside the Syrian capital was suspending flights due to technical disruptions.

Syria’s state-controlled SANA news agency claimed that Israel carried out strikes against targets south of Damascus around 4:20 on Friday morning, wounding one person and causing material damage.

The satellite images showed three impact craters on both the military and civilian runways, rendering them inoperable, which “disabled the entire airport until repair,” ISI said.
Russian response

Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova condemned the airstrikes, saying such actions put civilian airlines and civilians in danger.

“We are compelled to reiterate that the ongoing Israeli shelling of the territory of the Syrian Arab Republic, in violation of the basic norms of international law, is absolutely unacceptable,” she said. “We strongly condemn Israel’s provocative attack on the most important object of the Syrian civilian infrastructure.”

Such “irresponsible actions create serious risks for international air traffic and put the lives of innocent people in real danger,” Zakharova said, adding that “we demand from the Israeli side to stop this vicious practice.”

It was the third strike against targets in Syria blamed on Israel in less than a week and was considered an escalation in Israel’s ongoing “war between the wars” to interdict and destroy Iran’s military presence there, especially regarding advanced weapons.

Elaph said that the escalation also occurred as relations between Israel and Russia have deteriorated somewhat over the Ukraine war, leading Moscow to give Iran a freer hand in its operations in Syria.

Until now, Russia had played a moderating force on Iran’s presence in Syria and the proximity to the border of that presence.