Nederlands + English

Operatie Shield en Arrow is vrijdag voortgezet toen Israëlische gevechtsvliegtuigen terreurdoelen in Gaza troffen en terroristen meer raketten afvuurden vanuit de Gaza strook. Voor het eerst in de huidige gevechtsronde wordt een raket gelanceerd in de richting van Jeruzalem.

Door: Israel Hayom

Er waren vrijdag geen directe berichten over slachtoffers aan beide kanten, terwijl buitenlandse bemiddelaars hun pogingen om een staakt-het-vuren te bereiken voortzetten. Donderdag werd een 70-jarige man gedood toen een raket een woongebouw in Rehovot trof. Eenendertig Palestijnen zijn ook gedood in de huidige conflictronde, onder meer door verkeerd afgevuurde Palestijnse raketten.

De IDF zei datde Israelische gevechtsvliegtuigen Palestijnse raketwerpers van de Islamitische Jihad hebben getroffen. Inwoners van Gaza meldden explosies in boerderijen in de buurt van de zuidelijke stad Rafah. Een uitbarsting van raketvuur vanuit de Gazastrook deed de sirenes van de luchtaanvallen loeien nabij de zuidgrens van Israël vrijdag, waarmee een 12 uur durende stilte werd doorbroken die de hoop had gewekt dat Egypte, Qatar en de Verenigde Naties snel een staakt-het-vuren zouden kunnen bewerkstelligen. Er klonk ook een luchtaanval in de omgeving van Jeruzalem.

Een hoge Israëlische functionaris vertelde Israel Hayom dat de besprekingen over een bestand vrijdag werden opgeschort, ondanks hernieuwd optimisme laat op donderdag en vroeg in de ochtend, nadat het afvuren van raketten enkele uren was gestopt en tegen de middag weer werd hervat.

“Zelfs vóór de raketbeschietingen op Jeruzalem hadden we na de [vrijdag] aanval op de gemeenschappen in de Gazastrook al besloten dat we de staakt-het-vuren gesprekken zullen staken en krachtig zullen reageren op de actie van de PIJ.” De functionaris zei dat de Israëlische reactie op de recente raketbeschietingen “significant zal zijn, en als escalatie gerechtvaardigd is, zullen we dat doen.” De functionaris merkte op dat “Jeruzalem net als Tel Aviv en Sderot is – we maken geen onderscheid, en daarom hebben we besloten de besprekingen te staken en de aanvallen voort te zetten vanwege hun aanvallen op het zuiden.”

********************************

ENGLISH

Operation Shield and Arrow continued Friday as Israeli warplanes struck terror targets in Gaza and terrorists fired more rockets from the strip. A missile is launched toward Jerusalem for the first time in the current round of fighting.

By Israel Hayom

There were no immediate reports of casualties on either side Friday, as foreign mediators pressed ahead with efforts to reach a ceasefire. On Thursday, a 70-year-old man was killed when a rocket hit a residential building in Rehovot. Thirty-one Palestinians have also been killed in the current round of conflict, including from misfired Palestinian missiles.

The IDF said its warplanes struck Palestinian Islamic Jihad rocket launchers. Gaza residents reported explosions in farms near the southern city of Rafah. A burst of rocket fire from the Gaza Strip sent air raid sirens wailing near Israel’s southern border Friday, breaking a 12-hour lull that had raised hopes that Egypt, Qatar and the United Nations could soon be able to broker a ceasefire. An air raid also sounded in the Jerusalem area.

A senior Israeli official told Israel Hayom that truce talks were suspended on Friday despite renewed optimism late Thursday and early in the morning after rocket fire stopped for several hours before being renewed toward noon.

“Even prior to the rocket fire on Jerusalem, we had already decided after the [Friday] volley on the Gaza-area communities that we will stop the ceasefire talks and respond forcefully to the PIJ’s action.” The official said that the Israeli response to the recent rocket fire “will be significant, and if escalation is warranted, we will do so.” The official noted that “Jerusalem is just like Tel Aviv and Sderot – we do not differentiate, and that is why decided to stop the talks and continue the strikes because of their attacks on the south.”