Een tank van de 188e pantserbrigade staat bij de grens met Gaza op donderdag 4 augustus 2022
A tanks from the 188th Armored Brigade arrives at the Gaza border on Thursday, August 4, 2022

Nederlands + English

Het leger versterkt de Gaza-divisie met artillerie-, tank-, genie- en speciale troepeneenheden. “We detecteren de intenties van de Palestijnse Islamitische Jihad om terroristische aanvallen uit te voeren,” zegt Nimrod Aloni, bevelvoerend officier van de Gaza-divisie…,

Door: Israel HaYom

Israël heeft donderdag de sluiting van de grensovergangen met Gaza uitgebreid, waarbij het verkeer van mensen, goederen en hulp verder wordt beperkt. De IDF zei dat potentiële vergeldingsaanvallen zouden plaatsvinden na de arrestatie door Israël van een Palestijnse terroristenleider eerder deze week in Judea en Samaria.

Het leger stuurde, extra troepen naar het gebied, en versterkte de Gaza Divisie met artillerie, tank, engineering, en speciale troepen eenheden.

Op maandag arresteerde Israël Bassam al-Saadi, een hooggeplaatste leider van de Palestijnse terreurorganisatie Islamitische Jihad, tijdens een arrestatie-operatie in de stad Jenin. Israël heeft ook enkele omliggende wegen in het Gazagebied afgesloten en het leger heeft de bewoners van het gebied opgedragen in de buurt van bunkers en versterkte kamers te blijven.

Er werd zelfs een avondklok ingesteld in de gemeenschappen Nahal Oz en Kerem Shalom, waar de bewoners de instructie kregen thuis te blijven.

De door Iran gesteunde terreurgroep verklaarde een volledig alarm onder zijn strijders, wat een dreiging van op handen zijnde vergelding impliceerde, nadat beelden die in de Israëlische media circuleerden, de indruk wekten dat al-Saadi tijdens zijn arrestatie gewond zou kunnen zijn geraakt.

“We detecteren de intenties van de Palestijnse Islamitische Jihad om terroristische aanvallen uit te voeren,” zei Nimrod Aloni, bevelvoerend officier van de Gaza Divisie, in een video die door de IDF werd vrijgegeven.

De blokkade “zal zo lang als nodig voortduren”, voegde hij eraan toe.

De sluiting, die vrijdag zijn vierde dag inging, heeft Palestijnse werknemers tegengehouden om de grens met Israël over te steken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dit gevolgen voor 50 patiënten per dag die gezondheidszorg buiten Gaza nodig hebben.

Israëlische ambtenaren hebben tot nu toe geen commentaar gegeven op de toedracht van de arrestatie van al-Saadi, maar Israëlische media meldden op donderdag dat een militaire rechtbank zijn detentie met acht dagen had verlengd.

In een tweet na een veiligheidsbriefing op donderdag, zei premier Yair Lapid dat Israël “offensief zal optreden tegen elke organisatie die de veiligheid van onze burgers bedreigt.”

De premier hield later op donderdag ook nog een veiligheidsbeoordeling, waarbij ook minister van Defensie Benny Gantz aanwezig was.

“We zullen geen langdurige situatie accepteren waarin de terroristische organisaties het leven van de inwoners ontwrichten. We zullen niet terugdeinzen voor het gebruik van geweld om het normale leven in het zuiden van het land te herstellen, en we zullen niet stoppen met het beleid om terroristische operatieven in Israël te arresteren,” zei Lapid.

De premier besloot een geplande vakantie in het noorden van het land uit te stellen vanwege de veiligheidsspanningen.

Lt. Gen. Aviv Kochavi, stafchef van de IDF, maakte donderdagochtend een rondreis door de Gaza-divisie en zei dat hij offensieve plannen had goedgekeurd voor het geval het geweld zou escaleren.

De recente sluitingen hebben de doorgang afgesneden voor brandstoftrucks die Gaza’s enige elektriciteitscentrale bevoorraden, die binnen 36 uur zal moeten sluiten als de grensovergangen niet worden heropend, waarschuwden functionarissen op donderdag.

De inwoners van Gaza worden nu al geconfronteerd met stroomonderbrekingen waardoor ze slechts 10 uur per dag elektriciteit hebben. Als de centrale niet meer werkt, zullen de inwoners van Gaza met nog meer stroomonderbrekingen worden geconfronteerd, waardoor de enige externe energiebron van de enclave een dagelijkse toevoer van 120 megawatt uit Israël zal zijn.

“Dat zou ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks leven van meer dan twee miljoen mensen en voor vitale diensten,” zei Mohammad Thabit, van het elektriciteitsdistributiebedrijf van Gaza.

Egyptische bemiddelaars probeerden de spanningen tussen Israël en de Palestijnse Islamitische Jihad te verminderen na de arrestatie van al-Saadi.

“We zijn in contact met Egyptische functionarissen, maar tot nu toe is er geen bevredigend resultaat, daarom blijft de volledige alarmstatus,” zei Daoud Shehab, een woordvoerder van de Islamitische Jihad.

Abdel-Latif Al-Qanoua, een woordvoerder van Hamas, de terreurgroep die Gaza regeert, veroordeelde de Israëlische sluitingen en zei dat zijn groep ook in gesprek was geweest met bemiddelaars.

“Wij zullen de voortdurende sluiting van de grensovergangen en het beleid van collectieve bestraffing niet accepteren”, zei hij.

 

ENGLISH:

The army is beefing up the Gaza Division with artillery, tank, engineering, and special forces units. “We detect Palestinian Islamic Jihad’s intentions to carry out terrorist attacks,” says Nimrod Aloni, commanding officer of the Gaza Division.,

By: Israel HaYom

Israel on Thursday extended its closure of Gaza crossings, further restricting the movement of people, goods, and aid over what the IDF said were potential retaliatory attacks following Israel’s arrest of a Palestinian terrorist leader earlier this week in Judea and Samaria.

The army also sent additional forces to the area, beefing up the Gaza Division with artillery, tank, engineering, and special forces units.

On Monday, Israel arrested Bassam al-Saadi, a senior leader of the Palestinian Islamic Jihad terrorist organization, during an arrest operation in the city of Jenin. Israel has also closed off some of the surrounding roads in the Gaza area and the army has told residents of the area to remain close to bunkers and fortified rooms.

A curfew was even imposed in the communities of Nahal Oz and Kerem Shalom, where residents were instructed to remain in their homes.

The Iran-backed terrorist group declared a full alert among its fighters, implying a threat of imminent retaliation after footage circulating in Israeli media appeared to show al-Saadi may have been hurt during his arrest.

“We detect Palestinian Islamic Jihad’s intentions to carry out terrorist attacks,” Nimrod Aloni, commanding officer of the Gaza Division, said in a video released by the IDF.

The shutdown “will continue as long as necessary,” he added.

The shutdown, which entered its fourth day on Friday, has prevented Palestinian workers from crossing into Israel. It has affected 50 patients a day in need of healthcare outside of Gaza, according to the World Health Organization.

Israeli officials have so far offered no comment on the circumstances of al-Saadi’s arrest, but Israeli media reported on Thursday that a military court extended his detention by eight days.

In a tweet following a security briefing on Thursday, Prime Minister Yair Lapid said Israel “will act offensively against any organization that threatens the security of our citizens.”

The premier also held another security assessment later on Thursday, which included Defense Minister Benny Gantz.

“We will not accept a long-term situation in which the terrorist organizations will disrupt the lives of the residents. We will not shy away from using force to restore normal life in the south of the country, and we will not stop the policy of arresting terrorist operatives in Israel,” Lapid said.

The prime minister decided to postpone a planned vacation in the country’s north due to the security tensions.

IDF Chief of Staff Lt. Gen. Aviv Kochavi toured the Gaza Division on Thursday morning and said he had pre-approved offensive plans should violence escalate.

The recent closures have cut off access for fuel trucks that supply Gaza’s sole power plant, which will have to shut down within 36 hours if the crossings are not reopened, officials warned on Thursday.

Already facing cuts that leave them with just 10 hours of electricity a day, Gaza residents would face further blackouts if the plant stopped operating, leaving the enclave’s only external source of power a daily feed of 120 megawatts that comes from Israel.

“That would have a grave impact on the daily life of over two million people and vital services,” said Mohammad Thabit, of Gaza’s power distribution company.

Egyptian mediators sought to lower tensions between Israel and Palestinian Islamic Jihad after al-Saadi’s arrest.

“We are in contact with Egyptian officials but so far there is no satisfactory result, therefore, the full alert status remains,” said Daoud Shehab, an Islamic Jihad spokesman.

Abdel-Latif Al-Qanoua, a spokesman for Hamas, the terrorist group that rules Gaza, condemned Israel’s closures and said his group had also been in talks with mediators.

“We will not accept the continued closure of crossings and the policy of collective punishment,” he said.