Explosie in Damascus-gebied na IDF-luchtaanval, 8 juni 2021. (Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten)
Explosion in Damascus area after IDF airstrike, June 8, 2021. (Syrian Observatory for Human Rights)

Nederlands + English

De maatregel werd genomen nadat uit rapporten was gebleken dat Syrië bezig was met de wederopbouw van faciliteiten voor chemische wapens.

Door World Israel News

Luchtaanvallen die Israël in juni in Syrië zou hebben gelanceerd, waren gericht op chemische wapeninstallaties, onthulde The Washington Post op maandag.

De actie werd als ongebruikelijk beschouwd omdat Israël gewoonlijk pro-Iraanse milities in Syrië op de korrel neemt, en niet Syrische militaire faciliteiten.

De aanvallen, gelanceerd op 8 juni van dit jaar en 5 maart van vorig jaar, troffen de buurt van Damascus en Homs, de laatste specifiek gebruikt als een chemische wapenproductie hub in het verleden.

Hoewel Israël na de aanval weigerde commentaar te geven, werd weken later door inlichtingendiensten onthuld dat de luchtaanval van juni deel uitmaakte van een campagne om een halt toe te roepen aan wat een poging van Syrië zou kunnen zijn om zijn chemische wapenoperaties weer op te starten. Een inlichtingenrapport suggereerde dat een tak van het Syrische leger tricalciumfosfaat had ingevoerd, een chemische stof die weliswaar voor civiele doeleinden wordt gebruikt, maar ook kan worden gebruikt om een aantal dodelijke zenuwgassen te maken. Volgens de Post nam de bezorgdheid toe nadat vorig jaar was vastgesteld dat bepaalde locaties werden heropgebouwd.

De aanval in maart was gericht op een villa in Homs, nadat het gas was aangekocht door een divisie van het Syrische militaire toplaboratorium, dat van de jaren tachtig tot 2014 toezicht hield op de chemische wapenproductie van het land.

Na de aanval werden meer locaties ontdekt.

De aanval van juni was gericht op een militaire opslagbunker in een dorp in de buurt van Damascus, en nog twee andere locaties in de buurt van Homs, waarvan er een, volgens de Post, een militair laboratorium was. Een van de zeven gemelde militaire slachtoffers was Ayham Ismail, een militair ingenieur van dezelfde militaire tak waarvan wordt gezegd dat hij de chemicaliën heeft aangeschaft.

De ambassadeur van Syrië bij de VN veroordeelde in oktober het gebruik van chemische middelen en ontkende elk gebruik sinds 2013, ondanks meldingen van recente aanvallen tegen de eigen burgers in 2017 en 2018. Het herhaalde gebruik van chemische wapens tijdens de burgeroorlog leidde ertoe dat Syrië het stemrecht als lid werd ontnomen door de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, een wereldwijde chemische waakhond

 

ENGLISH

The move was made after reports suggested that Syria was rebuilding chemical weapons facilities.

By World Israel News staff

Airstrikes allegedly launched by Israel into Syria in June were targeting chemical weapons facilities, The Washington Post revealed on Monday.

The move was deemed as unusual as Israel typically targets pro-Iranian militias based in Syria, and not Syrian military facilities.

The strikes, launched on June 8th of this year and March 5th of last, struck near Damascus and Homs, the latter specifically used as a chemical weapons production hub in the past.

While Israel declined to comment after the fact, it was revealed weeks later by intelligence officials that the June airstrike was part of campaign to stop what could be an attempt by Syria to restart its chemical weapons operations. An intelligence report suggested that a branch of Syria’s military had imported tricalcium phosphate, a chemical that while has civilian use, can be used to make a number of deadly nerve agents. Worries grew, according to the Post, after activity to rebuild certain sites was spotted last year.

The March strike targeted a villa in Homs, following procurement of the gas by a division of Syria’s top military laboratory, which from the 1980s to 2014 oversaw the country’s chemical weapon production.

Following the strike, more sites were discovered.

The June strike targeted a military storage bunker in a village near Damascus, and two more sites near Homs, one of which, according to the Post, was a military laboratory. One of the seven military casualties reported was that of Ayham Ismail, a military engineer from the same military branch said to have procured the chemicals.

Syria’s ambassador to the UN in October condemned use of chemical agents and denied any use since 2013, despite reports of recent attacks against its own citizens in 2017 and 2018. Repeated use of chemical weapons during the civil war led the Syria to be stripped of its member-voting rights by the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, a global chemical watchdog