De Israëlische ambassadeur Gilad Erdan spreekt de VN-Veiligheidsraad toe, 25 april 2022.
Israeli Ambassador Gilad Erdan addresses the UN Security Council, April 25, 2022.
(UN Photo/Evan Schneider)

Nederlands + English

“Niets zal mij tegenhouden – en ik bedoel niets – om de discriminatie tegen Israël te bestrijden.”

Door Mike Wagenheim, JNS.org

In een belangrijke prestatie voor de Israëlische diplomatie, werd het land gekozen tot vice-voorzitter voor de komende jaarvergadering van de Algemene Vergadering van de V.N..

De stemming van dinsdag bij consensus van de 193 leden van het instituut betekent dat de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties Gilad Erdan de vergaderingen van de Algemene Vergadering zal voorzitten en zal deelnemen aan het bepalen van de agenda voor haar beraadslagingen, zodra hij zijn rol zal beginnen in september, wanneer de Algemene Vergadering bijeenkomt.

“Ik zal nu Israël vertegenwoordigen in een positie in het hart van de Verenigde Naties. Niets zal mij tegenhouden – en ik bedoel niets – om de discriminatie tegen Israël te bestrijden,” zei Erdan.

Hoewel de Iraanse en Syrische vertegenwoordigers beiden hun bezwaren tegen Israëls kandidatuur uitten, verkoos geen van beide om een stemming over de kwestie te vragen.

De Hongaarse diplomaat Csaba Kőrösi werd bij proclamatie tot voorzitter van de Algemene Vergadering gekozen. Naast Israël werden ook Australië, Benin, Burundi, Chili, El Salvador, Jamaica, Kenia, Maleisië, Mauritanië, Nepal, Niger, Tadzjikistan, Vietnam en Zimbabwe als vice-voorzitters gekozen.

De verkiezing van Israël vond plaats op dezelfde dag dat de onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad over het Israëlisch-Palestijnse conflict haar eerste rapport uitbracht, waarin de Israëlische “bezetting” de schuld krijgt van het aanslepende Arabisch-Israëlische conflict.

Onder voormalig Israëlisch ambassadeur Danny Danon begon Israël een proces om zichzelf uit een geïsoleerde, vijandige positie binnen de Verenigde Naties te verwijderen, een proces dat Erdan heeft voortgezet.

In het afgelopen jaar is Israël voor het eerst gekozen als lid van de kritische Economische Raad van de VN (ECOSOC). Daarnaast werd de Israëlische voorvechter van gehandicapten, Odelia Fitoussi, gekozen om zitting te nemen in het Comité van Deskundigen inzake Handicaps, en werd de juridisch adviseur van de Israëlische VN-missie, Sarah Weiss Maudi, gekozen om te fungeren als vice-voorzitter van de juridische commissie van de VN.

Erdan leidde ook een krachtige campagne voor de goedkeuring van een Israëlische resolutie in de Algemene Vergadering die de ontkenning en verdraaiing van de Holocaust bestrijdt.

“Deze nieuwe positie geeft Israël een nieuw platform om de waarheid over ons land en onze bijdragen aan de wereld te presenteren, ondanks de voortdurende leugens van de Palestijnen en anderen bij de Verenigde Naties,” zei Erdan.

“Deze triomf zendt een duidelijke boodschap aan onze vijanden dat zij ons niet zullen verhinderen deel te nemen aan leidende rollen in de Verenigde Naties en in de internationale arena. Haat mag nooit zegevieren over de waarheid.”

 

ENGLISH

“Nothing will stop me—and I mean nothing—from fighting the discrimination against Israel.”

By Mike Wagenheim, JNS.org

In a significant achievement for Israeli diplomacy, the country was elected vice president for the coming year’s U.N. General Assembly session.

Tuesday’s vote by consensus of the body’s 193 members means that Israeli Ambassador to the United Nations Gilad Erdan will chair General Assembly meetings and take part in setting the agenda for its deliberations once he begins his role in September when the General Assembly convenes.

“I will now be representing Israel in a position at the heart of the United Nations. Nothing will stop me—and I mean nothing—from fighting the discrimination against Israel,” said Erdan.

While Iranian and Syrian representatives both voiced their objections to Israel’s candidacy, neither elected to call for a voice vote on the matter.

Veteran Hungarian diplomat Csaba Kőrösi was selected as president of the General Assembly by proclamation. Australia, Benin, Burundi, Chile, El Salvador, Jamaica, Kenya, Malaysia, Mauritania, Nepal, Niger, Tajikistan, Vietnam and Zimbabwe were also chosen as vice presidents along with Israel.

Israel’s election came on the same day that the U.N. Human Rights Council’s Commission of Inquiry on the Israeli-Palestinian conflict issued its first report, which blames Israel’s “occupation” for the protracted Arab-Israeli conflict.

Israel began a process of removing itself from an isolated, adversarial position within the United Nations under former Israeli Ambassador Danny Danon, a process that Erdan has continued.

Within the past year, Israel has been elected for the first time as a member of the critical U.N. Economic Council (ECOSOC). Additionally, Israeli disability advocate Odelia Fitoussi was chosen to serve on the Committee of Experts on Disability; and the Israeli U.N. mission’s legal adviser Sarah Weiss Maudi was picked to serve as the vice chair of the U.N. Legal Committee.

Erdan also led a vigorous campaign for the passing of an Israeli resolution in the General Assembly battling Holocaust denial and distortion.

“This new position gives Israel another platform to present the truth about our country and our contributions to the world, despite the ongoing lies of the Palestinians and others at the United Nations,” said Erdan.

“This triumph sends a clear message to our enemies that they will not prevent us from participating in leading roles at the United Nations and in the international arena. Hatred must never triumph over truth.”