NEDERLANDS + ENGLISH

JERUSALEM, Israël – Een bijbelse zegen die Mozes van God kreeg, verenigt Israëli’s en christenen tegen het antisemitisme.

Muzieksterren uit Israël, Afrika en de Verenigde Staten hebben de handen ineengeslagen om “The Blessing Israel” te zingen in het Hebreeuws en het Engels. Het lied werd uitgebracht door Passages, een organisatie die Amerikaans-christelijke studenten naar Israël brengt, en StandWithUs, een pro-Israël belangengroep.

Hun hoop is om mensen bewust te maken van het groeiende antisemitisme in de wereld.

“Het is in alle opzichten prachtig,” zei Grammy-winnaar en Country Music Hall of Famer Ricky Skaggs, die in het lied te horen is. “Alleen al de glimlach op de gezichten van de artiesten die hun hart uitstorten in een lied is zo mooi.”

Skaggs zingt samen met de Grammy-winnende gospelzangeres Jacky Clark-Chisholm en enkele van de grootste namen in de Israëlische popmuziek, waaronder Avraham Tal, Dudu Aharon, Narkis, Eden Meiri, en Gali Atari.

Ze worden bijgestaan door Afrikaanse zangers Rahel Getu, T.Y. Bello, en Mynah Rams met achtergrondzang van Passages studenten.

Ze geloven dat muziek een krachtige kracht is tegen haatdragende ideologieën zoals antisemitisme.

“Israël kan veel video’s uitbrengen over antisemitisme, maar ik geloof dat muziek kan samenbrengen en verenigen,” zei de Israëlische zanger Dudu Aharon.

Scott Phillips, uitvoerend directeur van Passages, gelooft dat “muziek de kracht heeft om de grenzen van onze culturen te overstijgen en te spreken tot de harten van elke persoon die het hoort.”

“Ons gebed bij Passages is dat dit project het bewustzijn van de dreiging van antisemitisme kan verhogen en de banden tussen christenen en Joden kan versterken, en een dieper begrip van zowel het Bijbelse als het moderne Israël kan bevorderen,” zei Phillips.

Het lied “The Blessing” werd oorspronkelijk uitgebracht in 2020 door de christelijke aanbiddingsartiesten Kari Jobe en Cody Carnes en is sindsdien gecoverd door veel verschillende zangers en talen. Het lied is gebaseerd op Numeri 6:24-26, een zegening die door Joodse priesters en ouders op de sabbat tegen hun kinderen wordt gezegd: “De Heer zegene u en behoede u; de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Heer keer zijn aangezicht naar u en geef u vrede” (Numeri 6:24-26).

Deze samenwerking is de eerste die in het Hebreeuws en het Engels tot stand is gekomen.

Het project “The Blessing Israel” werd geleid door Daniel Berkove, een Israëlische zakenman die oorspronkelijk uit de VS komt.

“In zijn essentie gaat de video, die voor mij een zeer persoonlijk project is geweest, over eenheid, het vieren van de waarden die we delen in plaats van ons te richten op wat ons uit elkaar houdt,” zei Berkove. “Ik ben een observerende jood uit een familie van kohanim die dagelijks de Priesterlijke Zegen reciteert. Ik ben opgegroeid en heb openbare scholen en universiteiten bezocht in de voorsteden van Detroit, nu woon ik in Israël en werk ik in heel Afrika. De thema’s in de video weerspiegelen heel sterk mijn eigen ervaringen en overtuigingen, en ik ben Passages dankbaar dat ze dit project steunen en me in staat stellen het te realiseren.”

*************************************
ENGLISH

JERUSALEM, Israel – A biblical blessing given to Moses from God is uniting Israelis and Christians against anti-Semitism.

Music stars from Israel, Africa and the United States partnered together to sing “The Blessing Israel” in Hebrew and English. The song was released by Passages, an organization that brings American-Christian students to Israel, and StandWithUs, a pro-Israel advocacy group.

Their hope is to raise awareness about the growing anti-Semitism around the world.

“It’s beautiful in every way,” said Grammy-winning and Country Music Hall of Famer Ricky Skaggs, who is featured in the song. “Just to see the smiles on the faces of the artists pouring their hearts out in song is so wonderful.”

Skaggs sings alongside Grammy award-winning gospel singer Jacky Clark-Chisholm and some of the biggest names in Israeli pop music, including Avraham Tal, Dudu Aharon, Narkis, Eden Meiri, and Gali Atari.

They are joined by African singers Rahel Getu, T.Y. Bello, and Mynah Rams with background vocals from Passages students.

They believe music is a powerful force against hateful ideologies like anti-Semitism.

“Israel can put out many videos about anti-Semitism, but I believe that music can bring together and unite,” said Israeli singer Dudu Aharon.

Scott Phillips, Executive Director of Passages, believes “music has the power to transcend the boundaries of our cultures and speak to the hearts of each and every person who hears it.”

“Our prayer at Passages is that this project can raise awareness of the threat of Anti-Semitism and strengthen the ties between Christians and Jews, and promote a deeper understanding of both Biblical and modern Israel,” said Phillips.

The song “The Blessing” was originally released in 2020 by Christian worship artists Kari Jobe and Cody Carnes and has since been covered by many different singers and languages. The song is based on Numbers 6:24-26, a blessing said by Jewish priests and parents to their children on the Sabbath: “The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace” (Numbers 6:24-26).

This collaboration is the first one done in Hebrew and English.

“The Blessing Israel” project was spearheaded by Daniel Berkove, an Israeli businessman originally from the US.

“In its essence, the video, which for me has been a very personal project, is about unity, celebrating the values we share rather than focusing on what keeps us apart,” Berkove said. “I’m an observant Jew from a family of kohanim who recites the Priestly Blessing daily. Having grown up and attended public school and university in suburban Detroit, I now live in Israel and work across Africa. The themes in the video very much reflect my own experiences and beliefs, and I’m grateful to Passages for supporting this project and enabling me to realize it.”