Iranian SoldiersIranian soldiers on parade. (Farsnews)

Nederlands + English

Iran heeft zich “in het zenuwstelsel van het Syrische leger – zijn commandostructuur – en in het dagelijks leven van de plaatselijke bevolking binnengedrongen,” aldus de Israëlische commentator Ehud Yaari.

Door Tobias Siegal, World Israel News

De Israëlische journalist en politiek commentator over Arabische zaken voor Kanaal 12, Ehud Yaari, waarschuwde dinsdag in een interview met 103FM Radio dat Israëls noordelijke front met Syrië diep verankerd raakt met Iraanse militaire aanwezigheid.

“Israëlische inspanningen om de inzet van Iran en Hezbollah in de Syrische Golan-regio te verstoren, te voorkomen of te vertragen, zijn niet volledig succesvol geweest,” zei Yaari.

Hij betoogde dat Iran zich langzaam heeft geassimileerd in Syrische dorpen in de Golan en stilletjes eenheden van het Syrische leger heeft ingehaald. “Ze hebben zichzelf opgenomen in het zenuwstelsel van het Syrische leger – de commandostructuur – en in het dagelijks leven van de lokale bevolking,” zei hij.

Door dit te doen, speelt Teheran het lange spel en vermijdt het voorlopig elke confrontatie met het IDF. “Iran weet dat zodra het een militaire buitenpost in het gebied vestigt, het IDF niet zal aarzelen om toe te slaan,” legde hij uit.

Yaari betoogde dat Israël een belangrijke strategische kans had gemist tussen 2011-2015, toen de Syrische burgeroorlog uitbrak en voordat de Russen de arena betraden. Israël had kunnen werken aan het neerhalen van het Assad-regime, maar bleef neutraal en bereikte zo de huidige situatie.

“Als Israël niet snel handelt, zullen Iran en Hezbollah een belangrijke militaire aanwezigheid vestigen in de Golan,” concludeerde hij. En hoewel hij opmerkte dat het Iran tussen de twee en drie jaar zou kosten om zijn Golan-aanwezigheid om te vormen tot “iets met significante militaire capaciteiten,” drong hij er bij de Israëlische wetgevers op aan om wakker te worden voordat “ons front met Hezbollah zich niet uitstrekt van de Middellandse Zee tot aan de Hermon, maar verder zuidwaarts zal gaan tot aan de Jordaan rivier.”

Yaari merkte op dat deze kwestie al jaren bekend is bij Israëls veiligheidsinstelling. Maar omdat hij merkte dat het ontbrak in de Israëlische media en het algemene discours, besloot hij de dreiging aan te kaarten en hopelijk snel een Israëlische tegenactie te bevorderen.

De bezorgdheid van de senior analist wordt ondersteund door een recent rapport gepubliceerd door een Turkse denktank die beweerde dat Iran zijn aanwezigheid in het zuiden van Syrië’s Golan Hoogvlakte heeft verdubbeld, terwijl het militaire infrastructuur opbouwt in de regio, specifiek voor een toekomstig conflict met Israël.

 

*************************************
ENGLISH:

Iran has inserted itself “into the Syrian army’s nervous system – its chain of command – and into the everyday lives of the local population,” Israeli commentator Ehud Yaari said.

By Tobias Siegal, World Israel News

Israeli journalist and political commentator on Arab affairs for Channel 12, Ehud Yaari, warned Tuesday in an interview with 103FM Radio that Israel’s northern front with Syria is becoming deeply entrenched with Iranian military presence.

“Israeli efforts to disrupt, prevent or delay the deployment of Iran and Hezbollah in the Syrian Golan region has not been completely successful,” Yaari said.

He argued that Iran has been slowly assimilating itself in Syrian villages in the Golan and quietly overtaking units from the Syrian army. “They’ve inserted themselves into the Syrian army’s nervous system – its chain of command – and into the everyday lives of the local population.” he said.

By doing so, Tehran is playing the long game and avoiding any confrontation with the IDF for the time being. “Iran knows that once it erects a military outpost in the area, the IDF will not hesitate to strike,” he explained.

Yaari argued that Israel had missed a significant strategic opportunity between 2011-2015, when the Syrian civil war broke out and before the Russians entered the arena. Israel could have worked to take down the Assad regime but remained neutral, thus reaching the current situation.

“If Israel does not act soon, Iran and Hezbollah will establish a significant military presence in the Golan,” he concluded. And while he did note that it would take Iran between two and three years to transform its Golan presence to “something with significant military capabilities,” he urged Israeli lawmakers to wake up before “our front with Hezbollah doesn’t extend from the Mediterranean Sea to the Hermon, but will go further south until the Jordan River.”

Yaari noted that this issue has been known to Israel’s security establishment for years. However, noticing it was absent from the Israeli media and general discourse, he decided to address the threat and hopefully promote an Israeli counteraction soon.

The concerns raised by the senior analyst are supported by a recent report published by a Turkish thinktank that claimed that Iran has doubled its presence in southern Syria’s Golan Heights, while building military infrastructure in the region, specifically for a future conflict with Israel.