Tweede synagoge uit de Tweede Tempelperiode Gevonden in de Migdal-opgravingen.
Foto met dank: Universiteit van Haifa
Second Synagogue from the Second Temple Period Found in the Migdal Excavations.

JERUZALEM, Israël – De ontdekking van een 2000 jaar oude synagoge in de regio Galilea biedt een nieuw venster op het leven in Jezus’ tijd.

Door CBN – Emily Jones

Israëlische archeologen zeggen dat ze de synagoge hebben gevonden in de stad Migdal, gelegen aan de noordelijke oever van het Meer van Galilea. Migdal was een grote Joodse nederzetting tijdens de Tweede Tempelperiode. De Bijbel zegt dat Maria Magdalena werd geboren in Migdal en dat Jezus daar een groot deel van zijn tijd op aarde doorbracht.

“We kunnen ons voorstellen dat Maria Magdalena en haar familie hier naar de synagoge kwamen, samen met andere inwoners van Migdal, om deel te nemen aan religieuze en gemeenschappelijke evenementen”, zegt Dina Avshalom-Gorni, een van de directeuren van de opgravingen. “De onthulling van een tweede synagoge werpt een nieuw licht op het Joodse gemeenschapsleven in Galilea, het gebied waar, volgens het Nieuwe Testament, Jezus zijn wonderen verrichtte.”

Magdala, Israël: een geweldig kijkje in het leven tijdens Jezus’ tijd op aarde

Magdala-centrum in Israël brengt evangelie tot leven

De synagoge is een vierkant gebouw gemaakt van basalt en kalksteen met een centrale hal en twee extra kamers. De wanden van de centrale hal zijn bekleed met wit en gekleurd pleisterwerk. Het bevat een stenen bank die langs de muren loopt, ook met pleisterwerk. Graafmachines vonden een met gips beklede plank in een kleine kamer aan de zuidkant van de hal waar Thora-rollen mogelijk waren opgeslagen.

Avshalom-Gorni zei dat de synagoge “de behoefte aangaf aan een speciaal gebouw voor het lezen en bestuderen van de Thora en voor sociale bijeenkomsten” in de tijd van Jezus.

Tweede synagoge uit de Tweede Tempelperiode Gevonden bij de Migdal-opgravingen.
Foto: Universiteit van Haifa, met dank

Dit is de tweede keer dat er een synagoge is gevonden in Migdal, waarmee het de enige plek ter wereld is waar twee synagogen uit de Tweede Tempelperiode in hetzelfde gebied zijn gevonden.

De Israel Antiquities Authority heeft meer dan tien jaar geleden in het oosten van Migdal opgravingen gedaan en de eerste synagoge gevonden in 2009. Die synagoge bevatte een steen met een afbeelding van een menora. De opgravingen doen vermoeden dat de menora-afbeelding een replica was van die in de tempel in Jeruzalem.

“Het feit dat we twee synagogen hebben gevonden, toont aan dat de Joden uit de Tweede Tempelperiode op zoek waren naar een plek voor religieuze en misschien ook sociale bijeenkomsten”, zegt prof. Adi Erlich, hoofd van het Zinman Instituut voor archeologie aan de universiteit van Haïfa. De steen met een reliëf van de menora van de andere synagoge in Migdal, suggereert dat de plaatselijke Joden Jeruzalem als hun religieuze centrum zagen, en dat hun plaatselijke activiteiten daarop afgestemd waren. De synagoge die we nu aan het opgraven zijn, ligt dicht bij een woongebied, terwijl de synagoge die we in 2009 hebben opgegraven, omgeven was door een industriegebied. Conclusie: de plaatselijke synagogen werden gebouwd binnen het sociale netwerk van de nederzetting.”

De bevindingen van de synagoge en de opgravingen zullen op dinsdag 28 december voor het eerst te zien zijn op de conferentie van het Archeologisch Instituut van de Universiteit van Haifa.

 

ENGLISH

JERUSALEM, Israel –  The discovery of a 2,000-year-old synagogue in the Galilee region is offering a new window into life during Jesus’ time.

By: CBN – Emily Jones

Israeli archaeologists say they found the synagogue in the town of Migdal, located on the northern shore of the Sea of Galilee. Migdal was a large Jewish settlement during the Second Temple Period. The Bible says Mary Magdalene was born in Migdal and it’s where Jesus spent much of his time on earth.

“We can imagine Mary Magdalene and her family coming to the synagogue here, along with other residents of Migdal, to participate in religious and communal events,” said Dina Avshalom-Gorni, one of the directors of the excavations. “The exposure of a second synagogue casts new light on Jewish communal life in the Galilee, the area where, according to the New Testament, Jesus performed his miracles.”

Magdala, Israel: An Amazing Window into Life During Jesus’ Time on Earth

Israel’s Magdala Center Brings Gospel to Life

The synagogue is a square-shaped building made from basalt and limestone with a central hall and two additional rooms. The walls of the central hall are coated with white and colored plaster. It contains a stone bench, also coated in plaster, which runs along the walls. Excavators found a plaster-coated shelf in a small room on the south side of the hall where Torah scrolls may have been stored.

Avshalom-Gorni said the synagogue “reflects a need for a dedicated building for Torah reading and study and for social gatherings” during Jesus’ time.

Second Synagogue from the Second Temple Period Found in the Migdal Excavations.
Photo credit: University of Haifa, courtesy

This is the second time a synagogue has been found in Migdal, making it the only place in the world where two synagogues from the Second Temple Period have been found in the same area.

The Israel Antiquities Authority excavated eastern Migdal more than a decade ago and found the first synagogue in 2009. That synagogue contained a stone bearing an image of a menorah. Excavators suggest the menorah image replicated the one in the temple in Jerusalem.

“The fact that we have found two synagogues shows that the Jews of the Second Temple period were looking for a place for religious, and perhaps also social, gatherings,” said Prof. Adi Erlich, head of the Zinman Institute of archaeology at the University of Haifa. The stone bearing a relief of the Menorah from the other synagogue at Migdal, suggests that the local Jews saw Jerusalem as their religious center, and their local activities took place under this centrality. The synagogue we are excavating now is close to the residential street, whereas the one excavated in 2009 was surrounding by an industrial area. Thus the local synagogues were constructed within the social fabric of the settlement.”

The synagogue and excavation findings will be on display for the first time on Tuesday, December 28th, at the University of Haifa’s Archaeology Institute conference.