Natali en Mordi Oknin, een Israëlisch echtpaar dat gevangen zat voor het fotograferen van het paleis van de Turkse president, komen thuis aan in Modiin, 18 nov. 2021. (Yossi Aloni/Flash90)
Natali and Mordi Oknin, an Israeli couple jailed for photographing the Turkish president’s palace, arrive home in Modiin, Nov. 18, 2021. (Yossi Aloni/Flash90)

Nederlands + English

Mordi en Natali Oknin zijn weer thuis in Modiin.

Door Pesach Benson, Verenigd met Israël

Mordi en Natali Oknin keerden donderdagochtend terug naar hun huis in Modiin, nadat de Turkse autoriteiten het echtpaar hadden vrijgelaten.

“Dank u aan de premier en de minister van Buitenlandse Zaken. Dank u aan de president van het land. Dank aan iedereen in Israël. Dank aan iedereen die [ons] hebben geholpen en gesteund. Dank aan [Modiin] burgemeester Hayim Bibas en de Modiin gemeente, de Egged [busmaatschappij] familie. Dank u aan [advocaat] Nir Yaslovitzh,” vertelde Natali verslaggevers buiten haar huis.

Het echtpaar werd gearresteerd op verdenking van spionage na het fotograferen van het Dolmabahçe Paleis in Istanbul, de residentie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Het fotograferen van het paleis is illegaal. De Oknins zeiden dat ze niet wisten dat het illegaal was en dat ze alleen onschuldige toeristische foto’s namen, die ze vervolgens deelden op een familie WhatsApp-groep.

Hoewel de Turkse politie adviseerde het echtpaar uit te zetten, probeerden aanklagers de Oknins aan te klagen wegens spionage. De Israëlische vrees dat Erdogan de Oknins voor politieke doeleinden zou gebruiken, werd nog groter toen een rechter met de aanklagers instemde om het voorarrest van het echtpaar te verlengen. In oktober kondigden de Turkse autoriteiten de arrestatie aan van 15 mensen die volgens hen deel uitmaakten van een Mossad-netwerk dat spioneerde tegen Palestijnen in Turkije. De regering van Erdogan steunt Hamas en de Moslimbroederschap met hand en tand.

De Oknins, beiden buschauffeurs van Egged, werden negen dagen in hechtenis gehouden terwijl Israëlische ambtenaren werkten aan hun vrijlating. Ambtenaren van het Israëlische consulaat in Istanbul hadden toegang tot Mordy en Natali en voorzagen hen van kleding en andere benodigdheden.

Haaretz meldde dat functionarissen in Jeruzalem de hulp inriepen van een niet nader genoemd derde land om de Turken onder druk te helpen zetten. Maar de woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Lior Haiat, ontkende dat er andere landen bij betrokken waren.

Volgens berichten in de Hebreeuwse media stemden de Turkse autoriteiten woensdagavond in met de vrijlating van de Oknins, maar dat detail werd door Israëls militaire censor tegengehouden voor publicatie. De berichten voegden eraan toe dat dit bekend was bij de familie Oknin, die het geheim hield. Regeringsfunctionarissen vreesden naar verluidt dat een voortijdige aankondiging de vrijheid van het echtpaar zou doen mislukken.

Israel Hayom citeerde een hoge Israëlische diplomatieke functionaris die benadrukte dat “de Turken niet werden beloond voor de vrijlating van het echtpaar Oknin.”

De Oknins werden naar huis gevlogen met een privéjet geregeld door de Israëlische regering. Zij werden op de vlucht vergezeld door het hoofd van de Consulaire Afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Rina Djerassi-Dvir, en het hoofd van de Afdeling Personeelszaken, Chaim Levi.

In een verklaring van premier Naftali Bennett en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid waarin de vrijlating van het echtpaar werd aangekondigd, werden Erdogan en zijn regering bedankt “voor hun medewerking” en de familie Oknin voor “hun kracht in deze gecompliceerde tijd en voor hun samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken”.

Turkije is al lang een populaire reisbestemming voor Israëliërs. De Jerusalem Post meldde dat “van de 383.000 Israëli’s die vorige maand het land verlieten, 11,5% naar Turkije ging.” Of de zaak Oknin al dan niet gevolgen zal hebben voor het Israëlische toerisme in Turkije valt nog te bezien.

 

ENGLISH

Mordi and Natali Oknin are back home in Modiin.

By Pesach Benson, United With Israel

Mordi and Natali Oknin returned to their home in Modiin on Thursday morning after Turkish authorities released the couple.

“Thank you to the prime minister and the foreign minister. Thank you to the president of the country. Thank you to everyone in Israel. Thank you to everyone who helped and supported [us]. Thank you to [Modiin] Mayor Hayim Bibas and the Modiin Municipality, the Egged [bus company] family. Thank you to [attorney] Nir Yaslovitzh,” Natali told reporters outside her home.

The couple were arrested on suspicion of espionage after photographing Istanbul’s Dolmabahçe Palace, a residence of Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Photographing the palace is illegal. The Oknins said they didn’t know that it was illegal and that they only took innocent tourist photos, which they then shared on a family WhatsApp group.

Although Turkish police recommended that the couple be deported, prosecutors sought to charge the Oknins for espionage. Israeli fears that Erdogan might exploit the Oknins for political purposes were heightened when a judge agreed with prosecutors to extend the couple’s remand. In October, Turkish authorities announced the arrest of 15 people they claimed were members of a Mossad network spying on Palestinians in Turkey. Erdogan’s government staunchly supports Hamas and the Muslim Brotherhood.

The Oknins, both Egged bus drivers, were held in custody for nine days while Israeli officials worked to secure their release. Officials from the Israeli consulate in Istanbul had access to Mordy and Natali and provided them with clothing and other supplies.

Haaretz reported that officials in Jerusalem enlisted the help of an unspecified third country to help pressure the Turks. But Foreign Ministry spokesperson Lior Haiat denied other countries were involved.

According to Hebrew media reports, Turkish authorities agreed to free the Oknins on Wednesday evening, but that detail was blocked from publication by Israel’s military censor. The reports added that this was known to the Oknin family, who kept it a secret. Government officials reportedly feared that a premature announcement would derail the couple’s freedom.

Israel Hayom cited a senior Israeli diplomatic official who stressed that “the Turks were not rewarded for the Oknin couple’s release.”

The Oknins were flown home on a private jet arranged by the Israeli government. They were accompanied on the flight by Foreign Ministry Consular Department head Rina Djerassi-Dvir and Human Resources Department head Chaim Levi.

A statement issued by Prime Minister Naftali Bennett and Foreign Minister Yair Lapid announcing the couple’s release made a point of thanking Erdogan and his government “for their cooperation” and the Oknin family for “for their strength during this complicated time and for their cooperation with the Ministry of Foreign Affairs.”

Turkey has long been a popular travel destination for Israelis. The Jerusalem Post reported that “of the 383,000 Israelis who left the country last month, 11.5% went to Turkey.” Whether or not the Oknin affair will impact Israeli tourism in Turkey remains to be seen.