three kidnapped Jewish teenagersEen Israëliër houdt foto vast van drie ontvoerde Joodse tieners die vervolgens werden vermoord door Hamas-terroristen, 17 juni 2014. (Flash90/Yonatan Sindel)
An Israeli holds picture of three kidnapped Jewish teenagers who were subsequently murdered by Hamas terrorists, June 17, 2014. (Flash90/Yonatan Sindel)

Nederlands + English

Teleurgestelde families zeggen dat schamele vonnis terroristen niet zal afschrikken.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Een Israëlische rechtbank oordeelde dinsdag dat de terreurgroep Hamas een schadevergoeding van NIS 38 miljoen ($ 11,8 miljoen) moet betalen aan de families van drie tieners die werden ontvoerd en vermoord tijdens het liften in Judea en Samaria in juni 2014.

Maar het besluit werd niet gevierd door de families of de belangengroep die de aanklacht namens hen indiende.

Shurat HaDin, een Israëlische niet-gouvernementele organisatie die terreur bestrijdt via het rechtssysteem en vaak de families van terreurslachtoffers vertegenwoordigt, had gevraagd om een vonnis van 520 miljoen NIS (161 miljoen dollar).

De reden voor de drastische vermindering van het gevraagde bedrag, legde rechter Ilan Sela uit, was een eerdere precedent-bepalende uitspraak van het Hooggerechtshof van Israël.

Die uitspraak beperkte elke eiser tot één miljoen NIS schadevergoeding, en elke nalatenschap tot drie miljoen NIS.

De oprichtster van Shurat HaDin, advocate Nitzana Darshan-Leitner, verweet de uitspraak in een verklaring, en zei dat het bedrag niet genoeg was om de terreur operaties van Hamas te verstoren.

“Een organisatie die is gebaseerd op een miljardenbudget zal niet worden afgeschrikt door een rechtszaak van 10 miljoen dollar. Het doel van de rechtszaken is om terrorisme neer te halen, en dat kan niet met zulke bedragen die voor hen onbeduidend zijn,” zei Darshan-Leitner.

“Het is ondenkbaar dat een Israëlische rechtbank zo’n clementie toont tegenover de terroristische organisatie die de gruwelijke aanslag financierde, plande en uitvoerde, die de hele natie nog steeds in het hart draagt.”

Het was evenmin duidelijk hoe de families het vonnis bij Hamas zouden kunnen innen.

In 2014 werden Israëlische yeshiva-studenten Naftali Fraenkel, Gilad Shaer, en Eyal Yifrah – ontvoerd door Hamas in de buurt van Alon Shvut.

Een van de tieners slaagde erin om hulp te roepen nadat hij was ontvoerd, wat een massale zoektocht ontketende die de Joodse Staat in zijn greep hield. Tijdens de zoektocht vuurde Hamas raketten af op Israël, wat leidde tot Operation Protective Edge, een zeven weken durend conflict.

De lichamen van de drie tieners werden twee weken na hun ontvoering gevonden in een ondiep graf in het Hebron-gebied.

Yifrah’s vader, Uri, vertelde Ynet dat de “uitspraak niet voldoende is, omdat de Staat Israël het terrorisme zo hard mogelijk moet aanpakken.”

“Dit is een bedrag dat Hamas en soortgelijke groepen niet zal afschrikken, die hun activiteiten te allen tijde voortzetten. Ons doel is om de economische en juridische instrumenten van de terroristische organisaties te ondermijnen, om hen een lesje te leren en, als God het wil, om het volgende incident te voorkomen.”

 

**********************************
ENGLISH:

Disappointed families say paltry judgment won’t deter terrorists.

By Lauren Marcus, World Israel News

An Israeli court ruled Tuesday that the Hamas terror group must pay damages of NIS 38 million ($11.8 million) to the families of three teens who were kidnapped and murdered while hitchhiking in Judea and Samaria in June 2014.

But the decision was not being celebrated by the families or the advocacy group who filed the suit on their behalf.

Shurat HaDin, an Israeli non-governmental organization that fights terror through the legal system and often represents the families of terror victims, had asked for a judgement of NIS 520 million ($161 million).

The reason for the dramatic reduction from the sum requested, Judge Ilan Sela explained, was a previous precedent-setting ruling from Israel’s Supreme Court.

That ruling limited each plaintiff to NIS one million in compensation, and each estate to NIS three million.

Shurat HaDin’s founder, attorney Nitzana Darshan-Leitner, excoriated the ruling in a statement, saying that the amount wasn’t enough to create disrupt Hamas’ operations.

“An organization that is based on a billion-dollar budget will not be deterred by any $10 million lawsuit. The purpose of the lawsuits is to bring down terrorism, and this cannot be done with such sums that are insignificant to them,” Darshan-Leitner said.

“It is unthinkable for an Israeli court to show such clemency toward the terrorist organization that financed, planned and carried out the horrific attack that the entire nation still carries in its heart.”

Nor was it clear how the families might collect the judgment from Hamas.

In 2014, Israeli yeshiva students Naftali Fraenkel, Gilad Shaer, and Eyal Yifrah – were kidnapped by Hamas near Alon Shvut.

One of the teens managed to call for help after being abducted, sparking a massive search that gripped the Jewish State. During the search, Hamas fired rockets at Israel, sparking Operation Protective Edge, a seven-week conflict.

The bodies of the three teens were found in a shallow grave in the Hebron area two weeks after their abduction.

Yifrah’s father, Uri, told Ynet that the “the ruling is not sufficient, because the State of Israel must crack down on terrorism against as hard as possible.”

“This is a sum that won’t deter Hamas and similar groups who continue their activities at all times. Our goal is to undermine the economic and legal tools of the terrorist organizations, to teach them a lesson and, God willing, to prevent the next incident.”