JACK GUEZ / AFP Israëlische soldaten patrouilleren in kibboets Kfar Aza in het zuiden van Israël nabij de Gazastrook op 18 oktober 2023
JACK GUEZ / AFPIsraeli soldiers patrol in kibbutz Kfar Aza in southern Israel near the Gaza Strip on October 18, 2023

Nederlands + English

De samenvatting werpt licht op de inspanningen om deze gebieden te ontdoen van niet-ontplofte munitie, de veiligheidsmaatregelen te versterken en lokale bewoners te helpen.

Door i24News

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft een uitgebreide samenvatting vrijgegeven van de eerste maand van operaties in gemeenschappen nabij de grens met Gaza.

De samenvatting werpt licht op de inspanningen om deze gebieden te ontdoen van niet-ontplofte munitie, de veiligheidsmaatregelen te versterken en lokale bewoners te helpen die getroffen zijn door het aanhoudende conflict

Het ‘New Horizon’ Special Operations Commando van het ministerie van Defensie, onder leiding van generaal-majoor Roni Numa, opereert in coördinatie met verschillende afdelingen van het ministerie, waaronder de afdeling Engineering en Constructiion, de Trust Division (Operations, Logistics en Assets), de Mine Clearance Authority, de Settlement Unit, Rahal en andere gerelateerde instanties.

De belangrijkste hoogtepunten uit het maandrapport van het ministerie zijn onder meer:

Opruimen van Munitie  

Het ministerie heeft, in samenwerking met de Mine and Fallen Clearing Authority, met succes zeven gemeenschappen ontdaan van gevaarlijke munitie. Deze gebieden hebben een veiligheidsvergunning gekregen voor hun bewoners.

Financiële toewijzing 

De Israëlische regering heeft ruim 5 miljoen dollar toegewezen om de initiële rehabilitatie en verbetering van de veiligheid van deze nederzettingen te financieren.

Deze fondsen zullen worden gebruikt om de beveiligingsinfrastructuur te versterken, zoals hekken, poorten, camera’s en nutsvoorzieningen (water en elektriciteit).

Chaim Goldberg/Flash90 De uitgebrande overblijfselen van een gezinswoning in kibboets Kfar Aza in het zuiden van Israël.

Veilige escorts

Er werden ongeveer 200 beveiligsescorts ingezet om bewoners van de getroffen gemeenschappen te helpen bij het ophalen van hun persoonlijke bezittingen. Deze inspanning garandeert de veiligheid van degenen die naar hun huizen terugkeren.

Bataljon “Ofek New Horizon”.

Het Ministerie van Defensie heeft het “Ofek New Horizon”-bataljon opgericht om zich te concentreren op het initiële herstel en de ondersteuning van grensgemeenschappen in Gaza tijdens het aanhoudende conflict.

Opruiming van Landmijnen en gevaarlijke overblijfselen.

De Landmine and Fallen Clearing Authority (RLPAM) heeft actief gewerkt op locaties als Kibbutz Be’eri om overblijfselen van munitie en andere gevaarlijke overblijfselen op te ruimen. Dankzij deze werkzaamheden kunnen bewoners en professionals deze gebieden veilig betreden.

Gemeenschapsrehabilitatie

De Palestijnse Autoriteit heeft samen met het Ministerie van Defensie een rol gespeeld bij het herstel van zeven gemeenschappen.

Aanvullende activiteiten die de afgelopen maand zijn uitgevoerd in de buurt van Gaza:

Reparatie van gebouwen

313 gebouwen die tijdens de aanval van 7 oktober beschadigd waren, werden beveiligd en gerepareerd. Deze inspanning waarborgt de veiligheid van de bewoners en pakt structurele problemen aan.

Kibboets Kfar Aza in het zuiden van Israël.

Investeringen in infrastructuur

Een eerste toewijzing van ruim 5 miljoen dollar werd uit de begroting van het Ministerie van Defensie betaald. Deze fondsen werden gebruikt voor essentiële beveiligingscomponenten en initiële reparaties aan de infrastructuur.

Dit omvat het versterken van hekken, het installeren van camera’s, het repareren van poorten en het herstellen van nutsvoorzieningen, naar de getroffen plaatsen, zoals elektriciteit, water en gas.

Vervanging van voertuigen

Beveiligingsvoertuigen werden ter vervanging van de oproerpolitie geleverd.

Daarnaast werden tientallen huurauto’s ter beschikking gesteld aan bewoners wier voertuigen tijdens het conflict beschadigd raakten.

Veilige escorts

Er werden ongeveer 200 beveiligde escorts ingezet om de bewoners te helpen bij de terugkeer naar hun huizen, zodat ze hun persoonlijke bezittingen veilig konden ophalen.


******************************************

    

******************************************

ENGLISH

The summary sheds light on the efforts to clear these areas of unexploded ordnance, fortify security measures, and assist local residents

By i24News

Israel’s Ministry of Defense has released a comprehensive summary of its first month of operations in communities near the Gaza border.

The summary sheds light on the efforts to clear these areas of unexploded ordnance, fortify security measures, and assist local residents affected by the ongoing conflict.

The Ministry of Defense’s “New Horizon” Special Operations Command, led by Major General Roni Numa, has been operating in coordination with various divisions of the Ministry, including the Engineering and Construction Division, the Trust Division (Operations, Logistics, and Assets), the Mine Clearance Authority, the Settlement Unit, Rahal, and other related bodies.

Key highlights from the Ministry’s one-month report include:

Ammunition Clearance

The Ministry, in collaboration with the Mine and Fallen Clearing Authority, successfully cleared seven communities of hazardous ammunition. These areas have been awarded safety clearance for their residents.

Financial Allocation

The Israeli government allocated over 5 million dollars to fund the initial rehabilitation and security enhancement of these settlements.

These funds will be used to bolster security infrastructure, such as fences, gates, cameras, and utilities (water and electricity).

Secure Escorts

Approximately 200 secure escorts were conducted to assist residents of the affected communities in retrieving their personal belongings. This effort ensures the safety of those returning to their homes.

“Ofek New Horizon” Battalion

The Ministry of Defense established the “Ofek New Horizon” battalion to focus on the initial rehabilitation and support of Gaza border communities during the ongoing conflict.

Landmine and Fallen Clearing

The Landmine and Fallen Clearing Authority (RLPAM) has been actively working in locations like Kibbutz Be’eri to clear remnants of ammunition and fallout. This work allows residents and professionals to safely access these areas.

Community Rehabilitation

The Palestinian Authority has played a role in the rehabilitation of seven communities alongside the Ministry of Defense.

Additional activities carried out in the localities near Gaza during the past month:

Building Repair

313 buildings damaged during the October 7 attack were secured and repaired. This effort ensures the safety of residents and addresses structural concerns.

 Kibbutz Kfar Aza in southern Israel.

Infrastructure Investment

An initial allocation of over 5 million dollars was disbursed from the Ministry of Defense’s budget. These funds were utilized for essential security components and initial infrastructure repairs.

This includes reinforcing fences, installing cameras, repairing gates, and restoring utilities such as electricity, water, and gas to the affected localities.

Vehicle Replacement

Security vehicles were provided as replacements for riot police.

Additionally, dozens of rental vehicles were made available to residents whose vehicles were damaged during the conflict.

Safe Escorts

About 200 secure escorts were conducted to assist residents in returning to their homes, ensuring they can retrieve their personal belongings in safety.