Gepland maatregelenpakket van Israëlische welwillendheid
aan de Palestijnse Autoriteit uit respect voor de Verenigde Staten, 13 juli 2022
Planned package of Israeli good will gestures
to the Palestinian Authority in deference to the United States, July 13, 2022

Nederlands +English

Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria uiten hun verontwaardiging over de aankondiging van vergunningen voor Arabische bouw door de Palestijnse Autoriteit als een gebaar van goede wil om president Joe Biden te verwelkomen.

Door: Jewish Press

“Dit is een fatale klap voor de Joodse nederzettingen en voor de Israëlische democratie,” zei de toezichthoudende non-profitorganisatie Regavim.

Als onderdeel van het pakket “gebaren van goede wil” dat Israël van plan is te maken aan de Palestijnse Autoriteit, kondigde de Israëlische regering aan dat het zes masterplannen zal goedkeuren voor nederzettingen van de Palestijnse Autoriteit in door Israël gecontroleerde gebieden (Area C) in Judea en Samaria.

Het pakket zal de goedkeuring inhouden van honderden bestaande illegale structuren, naast territoriale uitbreiding van Arabische nederzettingen die duizenden dunams beslaan.

Het Arabische dorp Batir, gelegen tussen de wijk Gilo in Jeruzalem en Gush Etzion, zal een vergunning krijgen voor niet minder dan 518 illegale bouwwerken, alsmede voor de uitbreiding van het dorp met zo’n 3.000 dunams (1 dunam =
1000 m2) – een gebied dat qua omvang vergelijkbaar is met de stad Ariel.

Het plan zal slechts een smalle corridor naar Jeruzalem openlaten voor de bewoners van sommige joodse gemeenschappen in Gush Etzion en de veiligheid van de tunnelweg Gush Etzion-Jeruzalem ernstig in gevaar brengen.

In een ander plan, in het oosten van Gush Etzion, wordt de uitbreiding van het dorp Kisan met 615 dunam goedgekeurd, waardoor de toegang voor Joodse gemeenschappen in het oosten van Gush Etzion ernstig wordt beperkt en elke mogelijkheid voor toekomstige groei wordt beperkt.

Soortgelijke plannen voor het dorp Pakiks zullen de Joodse gemeenschap van Negohot in het gebied van de zuidelijke Hebron-heuvels afsnijden.

Goedkeuring van gemeentelijke masterplannen (Tab “a) is ook gepland in de regio’s Binyamin en Samaria in gebied C, met inbegrip van een plan dat het hart van Samaria in gevaar brengt, in de buurt van snelweg 5 tussen Ariel en Revava.

Een ander plan dat ter goedkeuring voorligt is dat in de stad Hizme, grenzend aan Jeruzalems wijk Pisgat Ze’ev, waar de uitbreiding met honderden dunams de stad nog dichter bij Israëls hoofdstad zal brengen.

“Dit is een catastrofe die moet worden afgewend – onmiddellijk,” zei Meir Deutsch, directeur-generaal van Regavim.

“Sa’ar, Shaked, Kahana, Elkin, Hendel, Orbach – jullie werden verkozen op rechtse stemmen omdat jullie beloofden de Joodse nederzettingenonderneming te beschermen. Jullie hebben Yair Lapid zijn zetel in het kabinet van de premier gegeven, en jullie zijn de reden dat Benny Gantz minister van Defensie is.

“Het is uw verantwoordelijkheid om dit krankzinnige plan te blokkeren om duizenden illegale bouwwerken wit te wassen, waardoor de joodse nederzettingenblokken van Jeruzalem worden afgesneden en de criminele Palestijnse overname van gebied C een permanent karakter krijgt.”

 

ENGLISH

Jewish communities in Judea and Samaria are expressing outrage at the announcement of permits for Palestinian Authority Arab construction as a good will gesture to welcome President Joe Biden.

By: Jewish Press

“This is a fatal blow to Jewish settlement and to Israeli democracy,” the Regavim watchdog nonprofit organization said.

As part of the package of “good will gestures” Israel is planning to make to the Palestinian Authority, the Israeli government announced it will approve six masterplans for Palestinian Authority settlements in Israeli-controlled areas (Area C) in Judea and Samaria.

The package will include approval of hundreds of existing illegal structures, alongside territorial expansion of Arab settlements consisting of thousands of dunams.

The Arab village of Batir, located between Jerusalem’s Gilo neighborhood and Gush Etzion, will be granted a permit for no less than 518 illegal structures as well as expansion of the village by some 3,000 dunams – an area comparable in size to the city of Ariel.

The plan will leave only a slender corridor to Jerusalem available to residents of some Jewish communities in Gush Etzion and severely compromise the security of the Gush Etzion-Jerusalem Tunnel Road.

Another plan, in eastern Gush Etzion, will approve the expansion of the village of Kisan by 615 dunams, severely limiting access for Jewish communities of eastern Gush Etzion and restricting any possibility for future growth.

Similar plans for the village of Pakiks will cut off the Jewish community of Negohot in the South Hebron Hills area.

Approval of municipal masterplans (Tab”a) are also planned in the Binyamin and Samaria regions of Area C, including a plan that jeopardizes the very heart of Samaria, near Highway 5 between Ariel and Revava.

Another plan up for approval is in the town of Hizme, adjacent to Jerusalem’s Pisgat Ze’ev neighborhood, where expansion by hundreds of dunams will bring the town even closer to Israel’s capital.

“This is a catastrophe that must be averted – immediately,” said Meir Deutsch, Director General of Regavim.

“Sa’ar, Shaked, Kahana, Elkin, Hendel, Orbach – you were elected on right-wing votes because you promised to protect the Jewish settlement enterprise. You handed Yair Lapid his seat in the Prime Minister’s office, and you are the reason Benny Gantz is Minister of Defense.

“It is your responsibility to block this insane plan to whitewash thousands of illegal structures that will cut off Jewish settlement blocs from Jerusalem and give permanence to the criminal Palestinian takeover of Area C.”