Israelis carry Torah scrolls from a torched synagogue in the central Israeli city of Lod, following a night of heavy rioting by Arab residents, May 12, 2021. (Flash90/Yonatan Sindel)

Nederlands +English

De meeste Israëlische Joden geloven dat vreedzame samenleving in gemengde Arabisch-Joodse gemeenten niet mogelijk is.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Israëlische Joden zijn zeer sceptisch over de vooruitzichten op vrede met hun buren in gemengde Arabisch-Joodse gemeenschappen, zo heeft een nieuwe opiniepeiling uitgewezen.

Volgens een enquête van Israel Hayom gelooft de overgrote meerderheid van de Israëlische Joden – 82 procent – dat een nieuwe ronde van gewelddadige rellen in gemengde gemeenschappen nog erger zou kunnen zijn dan de rellen die in mei 2021 werden opgetekend.

Tijdens de oorlog tussen Israël en Gaza vorig jaar werden steden die ooit werden gezien als bakens van Arabisch-Joodse samenleving, waaronder Lod, Haifa en Akko, werden het toneel van wijdverspreide antisemitische rellen.

Synagogen, Joodse huizen en bedrijven werden vernield en geplunderd. Brandstichting en brute aanvallen door Arabieren leidden tot de dood van drie Joden en honderden gewonden.

Deze gebeurtenissen blijven de Israëlische psyche bepalen, waarbij nog eens 69 procent zegt het eens te zijn met de stelling dat Arabieren en Joden “weinig tot geen kans” hebben om vreedzaam naast elkaar te leven in dezelfde gemeenschappen.

Opmerkelijk is dat Arabieren met Israelische Nationaliteit, optimistischer waren, met slechts 44 procent (25 procent minder) die zeiden dat zij de kansen op vreedzame samenleving gering achten.

Veertig procent zei te geloven dat er een “goede kans” is dat Joden en Arabieren kunnen blijven samenleven in gemengde gemeenten.

In een gesprek met World Israel News, enkele weken na de grootschalige rellen van 2021, sprak de inwoonster van Lod, Ayelet-Chen Wadler, haar hoop uit op een heropbouw van vertrouwen tussen Arabieren en Joden in hun gemeenschap. Ze zei echter dat ze bezorgd was over de zwakke reactie van de Israëlische autoriteiten op het geweld.

“Niet één persoon in Lod werd aangeklaagd in de nasleep van de rellen of de brandstichtingen. Ja, ze lopen allemaal op straat,” zei ze. “En we horen nog steeds de [lokale] Imam Sheikh Albaz in de moskee oproepen tot meer geweld tegen de Joden.”

Een maand later, in juni 2021, werd de sjeik gearresteerd op beschuldiging van opruiing en steun aan terreur.

 

ENGLISH:

Most Israeli Jews believe peaceful coexistence in mixed Arab-Jewish municipalities isn’t possible.

By Lauren Marcus, World Israel News

Israeli Jews are highly skeptical about the prospects for peace with their neighbors in mixed Arab-Jewish municipalities, a new poll has found.

According to a survey from Israel Hayom, the vast majority of Israeli Jews — 82 percent — believe that a new round of violent rioting in mixed municipalities could be even worse than the rioting seen in May 2021.

During last year’s war between Israel and Gaza, cities that had once been seen as beacons of Arab-Jewish coexistence — including Lod, Haifa, and Akko — became the sites of widespread antisemitic rioting.

Synagogues, along with Jewish homes and businesses, were vandalized and looted. Arson and brutal assaults perpetrated by Arabs left three Jews dead and hundreds more wounded.

These events continue to color the Israeli psyche, with an additional 69 percent saying that they agree with a statement that Arabs and Jews have “little to no chance” of peacefully living side by side in the same communities.

Notably, Arab-Israelis were more optimistic, with only 44 percent (25 percent fewer) saying they believe the chances for peaceful coexistence are low.

Forty percent said they believe there is a “good chance” that Jews and Arabs could continue living together in mixed municipalities.

In a conversation with World Israel News just weeks after the 2021 widespread rioting, Lod resident Ayelet-Chen Wadler expressed her hope for a rebuilding of trust between Arabs and Jews in her community. However, she said she was worried by a weak response to the violence from Israeli authorities.

“Not a single person in Lod was charged in the aftermath of the riots or the torching. Yes, they all walk the streets,” she said. “And we still hear the [local] Imam Sheikh Albaz in the mosque calling for more violence against the Jews.”

One month later, in June 2021, the Sheikh was arrested on charges of incitement and supporting terror.