Israëlische soldaten dragen voorraden aan het einde van een oefening in stedelijke oorlogvoering op een trainingsfaciliteit van het leger op de legerbasis Tzeelim, in het zuiden van Israël. (Oded Balilty/AP)Israeli soldiers carry supplies at the end of an urban warfare exercise session at an army training facility at the Tzeelim army base, southern Israel. (Oded Balilty/AP)

Nederlands + English

Israëlisch militair kamp traint soldaten voor stedelijke oorlogvoering, om de vijand uit te schakelen ‘zonder iemand anders te treffen’

Door CBN

TSE’ELIM MILITAIRE KAMP, Israël – Onlangs zag de wereld hoe Israëlische troepen terroristen aanvielen in de overwegend Arabische stad Jenin in het noorden van Israël.

Net als bij een aantal van deze missies ontstonden er controverses, zoals beschuldigingen dat Israëli’s Palestijnse kinderen hebben vermoord.

CBN News  ontmoette degenen die zich moeten verantwoorden voor dergelijke beschuldigingen op een speciale basis, die troepen traint om te vechten, zowel fel als moreel verantwoord.

Zoals we na 9/11 zagen, zijn militaire gevechten verplaatst van open slagvelden naar voornamelijk stedelijke omgevingen: steden, dorpen en gebouwen.

Voor een beter begrip hadden we een ontmoeting met Ron Paz, directeur van de persdienst van de Israëlische regering, en een Israëlische topgeneraal in het Tse’elim-basiskamp nabij de Gazastrook.

Hier bouwde de Israeli Defense Forces (IDF) een stedelijke omgeving van vele blokken breed en lang. Het bootst de echte locaties na waar ze in het huidige tijdperk tegen hun belangrijkste vijanden vechten: terroristen en guerrillastrijders.

Paz vertelde ons: “Uiteindelijk draait het allemaal om stedelijke oorlogvoering. Er zijn geen divisies meer van tanks, de een tegen de ander, of luchtmachten of schepen.”

Op een gegeven moment liepen we door een hele gesimuleerde Arabische stad waar militairen kunnen oefenen. Het had alles, van minaretten tot hoogbouw.

Op veel gebouwen staat zelfs graffiti van guerrillastrijders, alsof je in een stad bent waar echte terroristen wonen.

“De guerrilla verschuilt zich achter menselijke schilden, op zulke plekken”, legt Paz uit. Hij wijst naar een gebouw met een kunstwerk.  van een terrorist met een capuchon die een granaat gooit. “De uitdaging is: hoe onderscheid je een militant iemand die gekleed gaat als een gewone burger van een onschuldig iemand? Wie zou  onschuldige mensen, wat God verhoede, willen schaden? Dit is precies de faciliteit waar je voor die opdracht moet worden opgeleid.’

Paz houdt vol dat de troepen die onlangs in Jenin hebben gevochten zo goed getraind waren dat ze absoluut geen bijkomende schade hebben aangericht en geen burgers hebben gedood. “Het was zeker de eerste grootschalige operatie die eindigde met nul burgerslachtoffers”, merkte hij op. “En dit is opmerkelijk. Het is ongekend.”

Generaal Bentzi Gruber, vice-commandant van IDF Armored Division 252, legde uit: “Jenin is een geweldig bewijs van wat we proberen te doen.”

Hij voegde eraan toe: “We proberen de vijand te doden zonder iemand anders te treffen.”

Toch kreeg het Israëlische leger te maken met internationale kritiek en media-aandacht vanwege beschuldigingen van kindermoord in Jenin.

Paz wees erop dat de vermoedelijke vermoorde kinderen drie gewapende jonge terroristen waren, aan het eind van hun tienerjaren.

“Als een 17-jarige op je schiet, is hij een terrorist of een schutter of een militant – of als je hem ‘vrijheidsstrijder’ wil noemen, ga je gang. Niettemin, als hij niet wordt gedood, zal hij doden. Dus hoe noem je een 17-jarige die schiet om te doden?”

Kijkend naar en horend over de training van IDF-soldaten, inclusief zijn eigen zoon, heeft Paz gezien hoe ze nuchter leren nadenken over de macht van leven en dood die in hun handen ligt.

Hij zei: “Hun training omvatte zeer serieuze en grondige lezingen over ethiek en over wanneer je wel en niet kunt schieten.”

Een deel daarvan werd onlangs gedeeld met een groep internationale media in Tse’elim. Als eerste op de agenda stond een lezing door een IDF-generaal over wat de Israëlische soldaten leren over ethiek.

Gruber zei dat sommige Israëlische soldaten daadwerkelijk naar de gevangenis zijn gegaan wegens misbruik van geweld, terwijl aan de andere kant de terroristen worden gevierd voor hun moorden en dat hun families er zelfs voor worden betaald.

Vervolgens toerde de media door plaatsen op de basis waar specialisten zoals sluipschutters maximaal konden oefenen zonder enig gevaar.

We zijn gewend aan het idee dat piloten vluchtsimulators hebben, maar bij Tse’elim hebben ze gevechtssimulators.

Extreem hi-tech verrekijkers en geavanceerde wapens stellen troepen in staat om gesimuleerde stedelijke doelen– chirurgisch nauwkeurig – te raken, zodat er weinig bijkomende schade is.

Vervolgens leidde generaal Gruber ons naar een ondergronds avontuur: wandelen door een uitgebreide replica van een Hamas-terroristentunnel.

We volgden de generaal die tunnel in, waar je je gemakkelijk kon voorstellen dat je onder vuur lag van terroristen. Daarom worden daar Israëlische soldaten opgeleid.

Het leger vertelde over een waargebeurd geval waarin terroristen Israëlische soldaten hadden ontvoerd en naar zo’n tunnel hadden gebracht. Andere soldaten moesten hen volgen en vechten.

Het was verontrustend om je voor te stellen dat kogels rondvlogen in extreem krappe ruimtes met betonnen muren die je omsloten waar overal kogels tegen afketsten.

Toch gaat de training door in het Tse’elim-kamp, ​​zodat de IDF fel kan terugslaan tegen zijn vijanden, maar met een moreel voordeel.

*****************************************

ENGLISH 

Israeli Military Camp Trains Soldiers for Urban Warfare, to Take Out Enemy ‘Without Hurting Anyone Else’

 By CBN

TSE’ELIM MILITARY CAMP, Israel – Recently, the world watched as Israeli troops targeted terrorists in the mostly-Arab city of Jenin in northern Israel.

As in a number of these missions, controversies emerged – such as charges that Israelis killed Palestinian children.

CBN News met with those who must answer such charges at a special base that trains troops to fight, both fiercely and morally.

As we saw after 9/11, military combat has moved from open battlefields to mainly urban settings: cities, villages and buildings.

For a better understanding, we met with Israel’s Government Press Office Foreign Press Director Ron Paz and a top Israeli general at the Tse’elim base camp near the Gaza Strip.

Here, the Israeli Defense Forces (IDF) built an urban setting many blocks wide and long. It mimics the real locales where they’re fighting their main foes in the current era: terrorists and guerilla fighters.

Paz told us, “It’s all about urban warfare at the end of the day. There are no more divisions of tanks, one against another, or air forces or ships.”

At one point we walked through an entire simulated Arab city where soldiers can practice. It had everything from minarets to high-rise buildings.

There’s even graffiti of guerilla fighters sketched on many buildings, as if you were in a city where real terrorists live.

“The guerrilla is hiding behind human shields, in places just like that,” Paz explained as he pointed to a building with artwork of a hooded terrorist throwing a grenade. “And the challenge: how do you separate between militants who are dressed up as civilians and innocent people who, God forbid, we should want any of them harmed? This is exactly the facility that’s supposed to have you trained for that assignment.”

Paz insists the troops fighting in Jenin recently were so well-trained, they absolutely caused no collateral damage and killed no civilians. “It was, for sure, the first large-scale operation that ended up with zero civilian casulties,” he noted. “And this is remarkable. It’s unprecedented.”

General Bentzi Gruber, vice commander of IDF Armored Division 252, explained, “Jenin is a great evidence of what we’re trying to do.”

He added, “We are trying to kill the enemy without hurting anyone else.”

Still, Israel’s military faced international criticism and media scrutiny over charges of child-killing in Jenin.

Paz pointed out those supposed children killed were 3 gun-toting young terrorists in their late teens.

“If a 17-year-old shoots at you, he’s a terrorist or he’s a gunman or he’s a militant – or you want to call him ‘freedom fighter,’ go ahead.  Nevertheless, if he’s not killed, he will kill. So what do you call a 17-year-old who shoots to kill?”

Watching and hearing about the training of IDF soldiers, including his own son, Paz has seen how they learn to soberly consider the power of life and death that’s in their hands.

He said, “Their training has involved very serious and thorough lecturing about ethics and about when you can and cannot open fire.”

Some of that was recently shared with a group of international media at Tse’elim. First on the agenda was a lecture by and IDF general on what the Israeli soldiers are taught about ethics.

Gruber said some Israeli soldiers have actually gone to jail for abuses of force, while on the other side, the terrorists are celebrated for their killings and their families even paid for them.

Next, the media toured places on base which give specialists like snipers maximum practice with absolutely no danger.

We’re used to the idea that pilots have flight simulators, but at Tse’elim, they have combat simulators.

Extremely hi-tech binoculars and advanced weapons allow troops to hit simulated urban targets precisely – surgically – so there’s little collateral damage.

Then, General Gruber led us to an adventure underground: hiking through an elaborate replica of a Hamas terrorist tunnel.

We followed the general inside that tunnel, where it was easy to imagine being under fire from terrorists. That’s why Israeli soldiers are trained there.

The military told of an actual case where terrorists had kidnapped Israeli soldiers and took them into such a tunnel. Other soldiers had to follow them in and fight.

It was unsettling, imagining bullets flying around in extremely tight quarters with concrete walls pressing in on you and ricocheting bullets everywhere.

Still, the training goes on in the Tse’elim camp so the I.D.F. can strike back fiercely against its foes, but with a moral edge.