Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, Nederland: Getty Images
The International Criminal Court, or ICC, is seen in The Hague, Netherlands | File photo: Getty Images

Nederlands + English

Arsen Ostrovsky, hoofd van het International Legal Forum: Het is hoog tijd dat de Palestijnse Autoriteit ter verantwoording wordt geroepen voor haar systematisch gebruik van martelingen tegen het Palestijnse volk, en tegen vier Israëlische burgers die momenteel in Gaza worden vastgehouden.

Door Israel Hayom

Een Israëlische NGO diende dinsdag een motie in bij Den Haag om een onderzoek in te stellen bij het Internationaal Strafhof tegen de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, en zijn eerste minister, Mohammad Shtayyeh, wegens “uitgebreid en systematisch gebruik van martelingen”.

Eerder deze week hield het Comité tegen Martelingen van de Verenigde Naties zijn allereerste zitting over het optreden van de Palestijnse Autoriteit.

Leden van het in Genève gevestigde orgaan, een eenheid van het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, kwamen maandag en dinsdag bijeen om te bepalen of de PA zich houdt aan het VN-Verdrag tegen marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, en om gevallen van dwangverdwijningen, gewelddadige ondervragingen en het vasthouden van de stoffelijke resten van Israëlische soldaten, en andere kwesties te onderzoeken.

Het onderzoek had ook betrekking op acties van Hamas, de terreurgroep die de Gazastrook regeert en die door internationale toezichthouders stelselmatig van foltering wordt beschuldigd.

De Palestijnse minister van Binnenlandse Zaken, Ziad Hab al-Reeh, diende het 65 pagina’s tellende antwoord van Ramallah in op de aantijgingen, die ook in detail zijn beschreven in een rapport van UN Watch. De Palestijnse Autoriteit stuurde een delegatie van 17 ambtenaren om voor de commissie te verschijnen.

“We hebben zojuist een verzoek ingediend bij het ICC om een onderzoek in te stellen naar de Palestijnse Autoriteit, met inbegrip van president Abbas, over beschuldigingen van systematische marteling door de PA tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en juridische verantwoordelijkheid over de voortdurende gevangenschap van 4 Israëli’s in Gaza,” kondigde The International Legal Forum, dinsdag aan.

Het ILF is een wereldwijd netwerk van advocaten die opkomen voor Israël en strijden tegen terrorisme, antisemitisme en de boycot-, desinvesterings- en sanctiebeweging in de internationale juridische arena.

In de petitie wordt gesteld dat de martelmethoden die door de PA worden gebruikt onder meer bestaan uit afranselingen, willekeurige detenties, isolatie, onmenselijke omstandigheden in gevangenissen, intimidatie, gedwongen bekentenissen en executies zonder proces.

” Marteling is een misdaad tegen de menselijkheid volgens het internationaal recht en het Verdrag tegen wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, en de Palestijnse Autoriteit maakt van beide praktijken gebruik,” aldus de ILF.

“Verschillende veiligheidsdiensten die opereren onder auspiciën van de PA, onder leiding van Abu Mazen [Abbas] en Shtayyeh, gaan routinematig en systematisch over tot grootschalige foltering van Palestijnen in Judea en Samaria, waaronder mensenrechtenactivisten, journalisten, politieke tegenstanders, vrouwen, minderheden, leden van de LGBT-gemeenschap, activisten van de sociale media en vermoedelijke collaborateurs met Israël.”

International Legal Forum voorzitter Arsen Ostrovsky vertelde Israel Hayom dat het “hoog tijd was dat de Palestijnse Autoriteit ter verantwoording wordt geroepen voor haar systematisch gebruik van marteling tegen het Palestijnse volk, en het moet ook ter verantwoording worden geroepen voor het martelen van vier Israëlische burgers die momenteel in Gaza worden vastgehouden.

“Dit zijn schandalige schendingen van het internationaal recht die niet kunnen worden weerlegd. Het Internationaal Strafhof moet deze beschuldigingen onderzoeken en dienovereenkomstig aanklachten indienen,” zei hij. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

ENGLISH:

International Legal Forum head Arsen Ostrovsky: It’s high time that the Palestinian Authority be held accountable for its systematic use of torture against the Palestinian people, and against four Israeli civilians currently held in Gaza.

By Israel Hayom

An Israeli NGO on Tuesday filed a motion with The Hague seeking an International Criminal Court investigation against Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and his prime minister, Mohammad Shtayyeh, for “extensive and systematic use of torture.”

Earlier this week, the United Nations Committee against Torture held its first-ever session on the Palestinian Authority’s actions.

Members of the Geneva-based body, a unit of the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, met on Monday and Tuesday to determine whether the PA is in compliance with the UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, and to investigate instances of forced disappearances, violent interrogations, and the holding of the remains of Israeli soldiers, and other issues.

The review also addressed actions by Hamas, the terrorist group that rules the Gaza Strip and is routinely accused of torture by international watchdogs.

Palestinian Interior Ziad Hab al-Reeh filed Ramallah’s 65-page response to the allegations, also detailed in a report by UN Watch. The Palestinian Authority sent a delegation of 17 officials to appear before the committee.

“We have just filed a submission to the ICC to investigate the Palestinian Authority, including President Abbas, over allegations of systematic torture by the PA against Palestinians in the West Bank and legal responsibility over ongoing captivity of 4 Israelis in Gaza,” The International Legal Forum, announced Tuesday.

The ILF is a global network of lawyers standing up for Israel and fighting terrorism, antisemitism, and the boycott, divestment and sanctions movement in the international legal arena.

The petition stated that the torture methods employed by the PA include beatings, arbitrary detentions, isolation, inhumane imprisonment conditions, harassment, forced confessions, and executions without trial.

“Torture is a crime against humanity under international law and the Convention against Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and the Palestinian Authority employs both of these practices,” the ILF said.

“Various security services operating under the auspices of the PA, headed by Abu Mazen [Abbas] and Shtayyeh, routinely and systematically deal with large-scale torture against Palestinians in Judea and Samaria, including human rights activists, journalists, political opponents, women, minorities, members of the LGBT community, social media activists and suspected collaborators with Israel.”

International Legal Forum Chairman Arsen Ostrovsky told Israel Hayom that it was “high time that the Palestinian Authority be held accountable for its systematic use of torture against the Palestinian people, and it must also be held accountable for torturing four Israeli civilians currently held in Gaza.

“These are outrageous international law violations that cannot be refuted. The International Criminal Court must investigate these allegations and press charges accordingly,” he said.