An Israeli gas drilling rig platform off the coast of Ashkelon. (Shutterstock)

Egypte bemiddelt in Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen om een gasveld voor de kust van Gaza te exploiteren.

Door Pesach Benson, United with Israel

Israël en de Palestijnse Autoriteit zijn bezig met Egyptische bemiddeling om te beginnen met de exploitatie van een gasveld 36 km voor de kust van Gaza, aldus berichten in de Hebreeuwse media.

Volgens Kan News zien Israëlische functionarissen de exploitatie van het Marine gasveld als positief, omdat het de afhankelijkheid van Gaza van geïmporteerde dieselbrandstof zou verminderen en duizenden banen in de Strook zou creëren.

Het Marine gasveld zou 32 miljard kubieke meter gas bevatten – genoeg om de Palestijnen in Judea, Samaria en Gaza te bevoorraden, en bovendien een overschot beschikbaar hebben voor de export.

Een Israëlische functionaris vertelde Globes: “De ontwikkeling van Marine, is vergelijkbaar met de overeenkomst met Libanon, creëert een nieuwe verhoudingen waarbij Hamas veel meer te verliezen zal hebben als de beschietingen weer toenemen” De bron voegde eraan toe: “Een Palestijns gasveld zal de druk op Hamas vele malen verhogen.”

De energiecrisis in Europa is een belangrijke factor geweest om de gesprekken te stimuleren, vertelde een Palestijnse bron aan Globes. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne is Europa op zoek naar andere mogelijkheden om zijn energiebronnen te diversifiëren.

“Het onderwerp is tijdens elk bezoek van hoge Europese figuren aan de regio ter sprake gekomen, ook tijdens het bezoek van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in juni”, aldus de Palestijn.

Als er inderdaad een overeenkomst wordt gesloten, zouden de praktische stappen voor de kust volgens de berichten op zijn vroegst in 2024 beginnen.

De Palestijnse Autoriteit zou in gesprek zijn met verschillende internationale energiebedrijven, waaronder Energean, het Griekse bedrijf dat momenteel het Karish-gasveld ontwikkelt.

De Palestijnse functionaris legde aan Kan uit dat Israël en Egypte toezicht zullen houden op de gasproductie van Marine.

Het gas zal dan worden overgebracht naar Egypte, waar het zal worden omgezet in vloeibaar aardgas (LNG) en vervolgens worden geëxporteerd naar Europa. Israël heeft geen eigen LNG-infrastructuur.

In juni heeft Jeruzalem een trilaterale overeenkomst gesloten om Israëlisch gas via Egyptische havens naar de Europese Unie te exporteren.

In 2000 werd door British Gas voor het eerst gas ontdekt in het Mariene veld. Royal Dutch Shell verkreeg de rechten op Gaza Marine toen het in 2015 BG overnam.

De exploitatie van de vondst bleek echter onmogelijk vanwege de veiligheidssituatie in Gaza, het verdeelde Palestijnse leiderschap en de juridische risico’s van zakendoen met de terreurorganisatie Hamas, die in 2007 de controle over de Strook greep. Als gevolg daarvan deed Shell in 2018 afstand van haar rechten.

De rapporten gaven niet aan hoe het werk aan het veld zou verlopen als Hamas weigert mee te werken.

Technisch gezien heeft Israël geen afstand gedaan van zijn rechten op het Marineveld. In 2000 stond Israël echter toe dat de Palestijnse Autoriteit, toen geleid door Yasser Arafat, naar gas zou boren en de inkomsten zou gebruiken.

Bovendien zei een Palestijnse bron tegen het Turkse Anadolu News Agency dat de Hebreeuwse berichten “onjuist” waren, en zei: “Wij zullen Israël niet betalen om datgene te exploiteren wat ons toebehoort.”

Eerder in oktober bereikten Israël en Libanon een akkoord over hun zeegrens. Het ging om de ontwikkeling van Israëls Karish-gasveld, dat volgens Beiroet in Libanese territoriale wateren ligt, en Libanons nabijgelegen Qana-gasveld.

Voorstanders van de door de VS bemiddelde overeenkomst zeggen dat deze de Iraanse invloed op Libanon zal verminderen. Critici zeggen dat de concessies van Israël een capitulatie zijn voor de dreigementen van Hezbollah.

 

 

ENGLISH:

Egypt is mediating Israeli-Palestinian negotiations to begin developing a gas field off Gaza’s coast.

By Pesach Benson, United with Israel

Israel and the Palestinian Authority are engaged in Egyptian-mediated talks to begin developing a gas field 36km off the coast of Gaza, according to Hebrew media reports.

According to Kan News, Israeli officials see development of the Marine gas field as beneficial, as it would alleviate Gaza’s dependence on imported diesel fuel while providing thousands of jobs in the Strip.

The Marine gas field is believed to have 32 billion cubic meters of gas — enough supply Palestinians in Judea, Samaria and Gaza, and still have a surplus available for export.

An Israeli official told Globes, “The development of Marine, similar to the agreement with Lebanon, creates a new equation in which Hamas will have much more to lose if it renews the fire.” The source added that, “A Palestinian gas field will increase the leverage of pressure on Hamas many times over.”

Europe’s energy crisis has been a major factor in pushing the talks forward, a Palestinian source told Globes. Since Russia’s invasion of Ukraine, Europe has been looking to diversify its energy sources.

“The subject has been brought up during every single visit by senior European figures to the region including during the visit of the European Commission President Ursula von der Leyen in June,” the Palestinian said.

According to the reports, if an agreement is indeed finalized, practical steps off the coast would not begin until 2024 at the earliest.

The Palestinian Authority is said to be in talks with several international energy companies, including Energean, the Greek company currently developing the Karish gas field.

The Palestinian official explained to Kan that Israel and Egypt will supervise Marine’s gas production.

The gas will then be transferred to Egypt, where it will be converted into liquified natural gas (LNG) and then exported to Europe. Israel does not have LNG infrastructure of its own.

In June, Jerusalem inked a trilateral agreement to export Israeli gas to the European Union through Egypt ports.

Gas was first discovered in the Marine field in 2000 by British Gas. Royal Dutch Shell obtained the rights to Gaza Marine when it acquired BG in 2015.

However, exploiting the find proved impossible because of Gaza’s security situation, the divided Palestinian leadership, and the legal risks of doing business with the Hamas terror organization which seized control of the Strip in 2007. As a result, Shell relinquished its rights in 2018.

Reports did not indicate how work on the field would advance if Hamas refuses to cooperate.

Technically, Israel has not relinquished its rights to the Marine field. However, in 2000, Israel allowed the Palestinian Authority, then headed by Yasser Arafat, to drill for gas and use the income.

Moreover, a Palestinian source told Turkey’s Anadolu News Agency that the Hebrew reports were “inaccurate,” saying “We will not pay Israel to extract what belongs to us.”

Earlier in October, Israel and Lebanon reached an agreement over their maritime border. At stake was the development of Israel’s Karish gas field, which Beirut claimed was in Lebanese territorial waters, and Lebanon’s nearby Qana gas field.

Proponents of the U.S.-brokered deal say it will reduce Iranian influence over Lebanon. Critics say Israel’s concessions were a capitulation to Hezbollah threats.