Een vergadering van de Grondwetcommissie in de Knesset, het Israëlische parlement in Jeruzalem.
Constitution Committee meeting at the Knesset, the Israeli Parliament in Jerusalem.
Yonatan Sindel/Flash90

De verstoringen duurden meer dan een half uur, waardoor de commissie niet verder kon

Bron: i24News

De Commissie Grondwet, Recht en Rechtvaardigheid van het Israëlische parlement (Knesset) explodeerde maandag. Er ontstonden gevechten met intens geschreeuw, gezang en dramatische aftocht toen coalitie- en oppositieleden discuseerden over de twee wetsvoorstellen die op de planning stonden aangenomen te worden: de hervorming van het rechtsstelsel.

De twee wetsvoorstellen zouden de basis vormen van het plan van de regering om de mogelijkheid van het Hooggerechtshof om het Israëlische parlement te controleren vrijwel uit te schakelen, de gerechtelijke hervorming die  al wekenlang de basis is van meerdere protesten in het hele land.  Deze hervormingen werden begin januari voor het eerst voorgesteld door minister van Justitie Yariv Levin.

Parlementariër Simcha Rothman verwijderde oppositieleden die begonnen te zingen. Spreekkoren zoals “Schaam jullie!” waren te horen van demonstranten die zich buiten het parlement verzamelden. Een van de wetsvoorstellen, geschreven door Rothman zelf, zou voorkomen dat het Hooggerechtshof van Israël wetgeving blokkeert die in tegenspraak is met een van de basiswetten van Israël, die fungeert als de de facto grondwet van het land.

“Ik verwelkom het initiatief van de president om een ​​echte dialoog te voeren over manieren om het gerechtelijk apparaat te corrigeren en de relatie tussen het gerecht en de verschillende overheidsinstanties te herstellen”, zei Rothman.

Een vergadering van de Grondwetcommissie in de Knesset, het Israëlische parlement in Jeruzalem.
Yonatan Sindel/Flash90

“Je zult het land opbranden!”, zei Idan Roll van de centristische Yesh Atid-partij tegen Rothman, de panelvoorzitter van het extreemrechtse religieus-zionistische blok, voordat hij naar buiten werd geleid. Video’s toonden ook parlementariërs die huilden tijdens de zitting, getroost door andere parlementsleden.

Het wetsvoorstel van Rothman – de “override-clausule” genoemd – zou de Knesset in staat stellen wetten aan te nemen die in strijd zijn met de 12 basiswetten zonder tussenkomst van het Hof. Het wetsvoorstel vereist dat de rechtbank het er unaniem over eens is dat de wetgeving ongrondwettelijk is, en als ook maar één van de 15 rechters het er niet mee eens is, kan de Knesset de wet met een meerderheid herinvoeren.

De verstoringen duurden meer dan een half uur, waardoor de commissie niet verder kon. Uiteindelijk kon de eerste wet op de gerechtelijke hervorming echter met 9 tegen 7 worden aangenomen ten gunste van de wet, terwijl oppositieleden luid protesteerden.

Een vergadering van de Grondwetcommissie in de Knesset, het Israëlische parlement in Jeruzalem
Yonatan Sindel/Flash90

**************************************************************

ENGLISH

Disruptions continued for over half an hour, preventing the committee from moving forward

By: i24News

Israel’s parliament (Knesset) Constitution, Law and Justice Committee on Monday exploded in intense screaming fights, singing, and dramatic exits as coalition and opposition members sparred over the two pieces of legislation slated to pass – the judicial reform.

The two bills would form the basis of the government’s plan to virtually eliminate the High Court’s capacity to check Israel’s parliament, the judicial reform that has been the basis of multiple protests across the country for several weeks. These reforms were first proposed by Justice Minister Yariv Levin in early January.

Lawmaker Simcha Rothman removed opposition members that began singing. Chants of “Shame!” could be heard from protesters gathering outside the parliament. One of the bills, written by Rothman himself, would prevent Israel’s High Court from blocking legislation that contradicts one of Israel’s basic laws, which acts as the country’s de facto constitution.

“I welcome the initiative of the president to hold a real dialogue that will deal with ways to correct the judicial system and to restore the relationship between it and the various government authorities,” said Rothman.


A Constitution Committee meeting at the Knesset, the Israeli Parliament in Jerusalem.
Yonatan Sindel/Flash90

“You will burn up the country!,” Idan Roll of the centrist Yesh Atid party told Rothman, the panel chairman from the hard-right Religious Zionism bloc before being ushered out. Videos also showed lawmakers crying at the session, being consoled by other parliament members.

Rothman’s bill – called the “override clause” – would allow the Knesset to pass laws that go against the 12 Basic Laws without intervention from the Court. The bill requires the court to agree unanimously that legislation is unconstitutional, and if even one of the 15 judges disagrees, the Knesset could repass the law with a majority.

Disruptions continued for over half an hour, preventing the committee from moving forward. Finally, however, the first judicial reform bill was able to be passed 9-7 in favor of the bill, as opposition members protested loudly.

A Constitution Committee meeting at the Knesset, the Israeli Parliament in Jerusalem
Yonatan Sindel/Flash90