Nederlands + English

“Het team zal deze gebeurtenissen niet negeren en er zal een klacht worden ingediend bij de FIBA,” zei HaPoel Jerusalem in een verklaring.

Door Adina Katz, World Israel News

Een Israëlisch basketbalteam en zijn fans waren het doelwit van gewelddadig antisemitisme door rivaliserende fans toen ze woensdag in Griekenland speelden, bevestigden teamfunctionarissen aan Hebreeuwse media.

Tijdens een recente uitwedstrijd tussen basketbalteams HaPoel Jeruzalem en AEK Athene, lanceerden Griekse fans vuurwerk naar Israëlische fans en gooiden stenen naar hen, waardoor verschillende Israëlische toeschouwers gewond raakten.

“Ik zag getraumatiseerde moeders die hun kinderen probeerden te beschermen, terwijl er enorme stenen naar hen werden gegooid. Dit had op een ramp kunnen uitlopen,” zei Eyal Chomsky, eigenaar van het team, in een videoverklaring die op Twitter werd geplaatst.

“In de rust probeerde ik te praten met FIBA officials en scheidsrechters, en begreep dat de beste manier om het verlies van levens in deze pogrom te voorkomen, was om het spel door te laten gaan. De Griekse veiligheidsfunctionarissen, die een zeer slappe houding aannamen, zeiden dat als we het spel zouden stoppen, de Griekse fans de Israëlische fans in hun sectie zouden komen aanvallen.”

“Vanaf het begin van de wedstrijd was er een zeer vijandige sfeer tegen de Israëli’s,” vertelde fan Tal Hakim aan Kan News. Veel Griekse fans toonden “Palestijnse en Hezbollah-vlaggen en probeerden ons [zitgedeelte] binnen te dringen en de Israëlische vlag in brand te steken,” vervolgde hij.

Hakim zei dat 15 minuten na het begin van de wedstrijd Griekse fans “stenen en bakstenen naar ons gooiden en zelfs enkele fans verwondden. We werden in een kleine ruimte opgesloten om niet gewond te raken.”

Een paar minuten daarna, zei hij, “begonnen ze vuurwerk op ons af te vuren en verbrandden ze de kleren van een van de fans. Iedereen wachtte tot de wedstrijd was afgelopen, zodat ze heelhuids naar huis konden.”

In een verklaring zei HaPoel Jeruzalem dat het incident “terrorisme in elke zin van het woord” was en beschuldigde dat Griekse veiligheidsfunctionarissen niet alleen weigerden om in te grijpen, maar in feite de Israëlische fans verhinderden om de arena te verlaten en naar de veiligheid te vluchten – een versie van de gebeurtenissen die wordt ondersteund door ooggetuigen en toeschouwers.

“We onderzochten opties om de Israëlische fans in de rust te verwijderen, maar Grieken omsingelden hen en er werd gevreesd voor een gewelddadige pogrom. Het team zal deze gebeurtenissen niet negeren en er zal een klacht worden ingediend bij de FIBA,” vervolgde de verklaring.

“Er heerst hier een ongekende chaos en een gebrek aan veiligheid,” vertelde een functionaris van HaPoel Jeruzalem aan Channel 12 News.

*******************************

     VIDEO

*******************************

ENGLISH

“The team won’t ignore these events and a complaint will be filed to FIBA,” HaPoel Jerusalem said in a statement.

By Adina Katz, World Israel News

An Israeli basketball team and its fans were targeted with violent antisemitism by rival fans when they played in Greece on Wednesday, team officials confirmed to Hebrew language media.

During a recent away game between basketball teams HaPoel Jerusalem and AEK Athens, Greek fans launched fireworks at Israeli fans and hurled bricks at them, leaving several Israeli spectators injured.

“I saw traumatized mothers trying to protect their children, as huge rocks were thrown at them. This could have ended in disaster,” said Eyal Chomsky, owner of the team, in a video statement posted on Twitter.

“At halftime, I tried to talk with FIBA officials and referees, and understood that the best way to prevent the loss of life in this pogrom, was to keep the game going. The Greek security officials, who were very weak, said that if we stopped the game, Greek fans would come attack the Israeli fans in their section.”

“From the start of the game there was a very hostile atmosphere against the Israelis,” fan Tal Hakim told Kan News. Many Greek fans displayed “Palestinian and Hezbollah flags and attempted to enter our [seating area] and set the Israeli flag on fire,” he continued.

Hakim said that 15 minutes after the game started, Greek fans “threw bricks and rocks at us, and even injured some fans. We were confined to a small area to not get hurt.”

A few minutes after that, he said, “they began to launch fireworks at us and burned the clothes of one of the fans. Everyone was waiting for the game to end so they could get home in one piece.”

In a statement, HaPoel Jerusalem said that the incident was “terrorism in every sense of the word” and charged that Greek security officials not only refused to intervene, but in fact prevented Israeli fans from leaving the arena and fleeing to safety – a version of events supported by eyewitnesses and spectators.

“We explored options to remove Israeli fans at halftime, but Greeks surrounded them and there were fears of a violent pogrom. The team won’t ignore these events and a complaint will be filed to FIBA,” the statement continued.

“There is unprecedented chaos and a failure of security here,” a HaPoel Jerusalem official told Channel 12 News.