Nederlands + English

MATSUVA, Israël – Aan de noordelijke grens van Israël worden bewoners geconfronteerd met constante dreigingen van Hezbollah-raketten. CBN News bezocht een gemeenschap in de schaduw van het conflict om te zien hoe het leven er op dit moment uitziet.

Bron: CBN News

Terwijl we langs de grens reden, konden we Libanon zien aan de andere kant van het veiligheidshek. Ons voertuig was de enige auto op de weg omdat Hezbollah heeft geschoten op alles wat ze zagen aan de Israëlische kant.

De reis werd onderbroken door militaire checkpoints met gevechtsposities van de IDF, verspreid over de hele route. Boven ons waakte een observatieballon in de lucht.

Fruitplantages in de regio liggen braak bij gebrek aan arbeiders. Ons pad leidde naar het dorp Matsuva, op een steenworp afstand van de gevaarlijke grens.

Deze kibboets ligt maar een paar kilometer van de Middellandse Zee en maar twee kilometer van de Libanese grens. Normaal wonen hier 1400 mensen, maar nu zijn er nog maar 100 onmisbare mensen om de boerderij draaiende te houden en voor externe veiligheid te zorgen.

En de echte vraag is, hoe gaat het nieuwe normaal eruit zien? Veel van de mensen die hier wonen, zeggen dat ze het beu zijn om onder de dreiging van Hezbollah te leven, die hier op elk moment binnen enkele seconden raketten kan afvuren. En het is niet alleen de laatste drie weken. Dit is al jaren aan de gang. Maar sommige inwoners weigeren toe te geven aan de druk van de terroristen.

Inwoonster van Matsuva, Betty Tsvi, zei: “Ik woon hier al vele, vele jaren. Als ik weg zou gaan, zou ik dat vele, vele, vele, vele jaren geleden al gedaan hebben om vele, vele, vele, vele redenen. Nee, dat is nooit bij me opgekomen. We hebben hier zoveel oorlogen meegemaakt. Er zijn er zoveel geweest. En ik ben er een beetje aan gewend geraakt.”

“En, oké, ik hoor de raketten af en toe. Het maakt niet uit of wij schieten of zij schieten. Maar waar ik nu echt last van heb, is als ik soms naar huis wil en ze sluiten de wegen af en dan moet ik twee uur wachten bij een kruispunt. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. Meer, meer in het zuiden,” zei ze.

“En ik kan begrijpen dat gezinnen die overal in dat gebied woonden, in de buurt van de Gazastrook, gezinnen zijn die hebben gezegd dat ze daar niet naar terug zullen keren, en ik kan helemaal met hen meevoelen. Eh, laten we hopen dat het niet hetzelfde zal zijn om goede redenen, want ze hopen in het zuiden de Hamas op te ruimen, geen Hamas meer,” zei ze.

“Ze hebben het zelfs over geen schuilkelders meer in het zuiden, echt, dat is een droom? Maar ze hebben het over een nieuw, een nieuw Zuiden. Dus, misschien… misschien zal het niet hetzelfde zijn voor een goede zaak.”

Het eens zo bruisende dorp is nu een stille weerspiegeling van de onrust.

Tsvi zei: “Ze moeten hard gaan en dit probleem volledig oplossen. We hebben al zo vaak toegegeven. Elke actie die we beginnen, en dan wordt ons een staakt-het-vuren gevraagd, en dan zijn er een heleboel dingen waar we rekening mee moeten houden. Wereldopinie, burgers. En dan stopt het, en dan binnen zeer korte tijd begint het weer opnieuw.”

“Maar deze keer, met al die gruweldaden, en het is, ze moeten het afmaken. Ze zeiden dat het een tijdje ging duren, en ik ben er zeker van. En we moeten gewoon geduld hebben. Maar je kunt niet leven in een land waar altijd dreiging is.”

Voorlopig zoeken de families in Matsuva hun toevlucht in hotels, ver weg van hun huis, verlangend naar een einde aan de strijd. Vrede lijkt echter net buiten bereik.

 

***************************************

********************************************

ENGLISH

MATSUVA, Israel – On Israel’s northern border, residents face constant threats from Hezbollah rockets. CBN News visited one community in the shadow of the conflict to see what life is like at this moment.

Source: CBN News

While driving along the border, we could see Lebanon on the other side of the security fence. Our vehicle was the only car on the road because Hezbollah has been shooting at anything they see on the Israeli side.

The journey was punctuated by military checkpoints with IDF fighting positions, spread all along the route. Overhead, an observation balloon guarded the skies.

Fruit plantations in the region lie idle due to a lack of workers. Our path led to the village of Matsuva, a mere breath from the volatile border.

This kibbutz sits only a couple of kilometers from the Mediterranean Sea and only about two kilometers from the Lebanese border. And so while it normally has 1,400 people living here, now they’re down to just 100 essential personnel that are here to keep the farm running and take care of external security.

And the real question is, what is the new normal going to look like? Many of the people who live here are saying they’re tired of living under the threat from Hezbollah, which can launch rockets over here in a matter of seconds at any time. And it hasn’t been just for the last three weeks. This has been going on for years. But some residents refuse to give in to the terrorist pressure.

Matsuva resident Betty Tsvi said, “I’ve lived here for many, many years. If I was going to leave, I would have done that many, many, many, many years ago for many, many, many, many reasons. Nah, that never crossed my mind. We’ve been through so many wars here. There have been so many. And I kind of got used to it.”

“And, okay, I hear the rockets now and then. It doesn’t matter if we’re firing or they’re firing. But what really bothers me now is when I want to come home sometimes and they close up the roads and I have to wait at a junction for two hours. Nothing will ever be the same again. More, more so in the south,” she said.

“And I can understand families that lived all along that area, near the Gaza Strip, families that have said that they are not going to return there, which I can sympathize with them entirely. Um, let’s hope it won’t be the same for good reasons because they’re hoping in the South to clean up the Hamas, no more Hamas,” she said.

“They’re even talking about no more shelters in the South, like, really, that’s a dream? But they’re talking about a new, a new South. So, maybe… maybe it won’t be the same for good reason.”

The once-bustling village is now a quiet reflection of the turmoil.

Tsvi said, “They need to go hard and completely fix this problem. We’ve given in so many times. Every operation we start, and then we’re requested ceasefire, and then there’s a lot of things to consider with that. World opinion, uh, citizens. And then it stops, and then within very little time, it starts up again.”

“But this time, with all those atrocities, and it’s, they have to finish up. They said it’s going to take a while, and I’m sure it will. And we just have to be patient. But you can’t live in a country where there’s always a threat.”

For now, Matsuva families find refuge in hotels, far from their homes, yearning for an end to the strife. Peace, however, seems just beyond reach.