Toenmalig vicepresident Joe Biden met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Israël, maart 2016. Foto: Amerikaanse ambassade Tel Aviv/Wikimedia Commons
Then-Vice President Joe Biden with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Israel, March 2016. Photo: US Embassy Tel Aviv/Wikimedia Commons

Nederlands + English

Leden van de Israëlische Knesset van de regerende rechtse coalitie hebben woensdag de kritiek van president Biden op Israëls justitiële hervormingen veroordeeld, terwijl de retoriek van zowel Amerikaanse als Israëlische parlementsleden bleef escaleren.

Door: The Allgemeiner

“Ik vind dat de verklaring van gisteren een rode lijn heeft overschreden in de relatie tussen onze twee prachtige landen. Vrienden gedragen zich niet zo tegenover elkaar,” schreef Likud MK Dan Illouz in een brief aan het Amerikaanse Congres. “Gebruikt u alstublieft alle middelen die u ter beschikking staan om ervoor te zorgen dat dit soort problematische uitspraken niet meer gebeuren.”

De Israëlische minister van Cultuur en Sport Miki Zohar verwijderde dinsdag een tweet waarin hij Biden ervan beschuldigde slachtoffer te zijn van “nepnieuws” over de justitiële hervormingen.

“Het breekt mijn hart om te zien hoeveel schade aan Israël is toegebracht door al het nepnieuws dat is verspreid in verband met onze gerechtvaardigde juridische hervorming,” schreef Zohar in een follow-up na de verwijdering.

Knesset plaatsvervangend voorzitter Nassim Vaturi, ook een Likud MK, trok de betrouwbaarheid van het Amerikaans-Israëlische veiligheids partnerschap in twijfel in de nasleep van de opmerkingen van Biden en ging zelfs zover om de regering Obama te beschuldigen van het opleggen van een wapenembargo tijdens de oorlog in Gaza in 2014 dat resulteerde in de dood van Israëlische troepen. De Wall Street Journal meldde in 2014 dat de regering-Obama een militair verzoek om Hellfire-raketten had stopgezet om de wapenleveranties van Israël vanuit de VS kritisch te bekijken.

De buitengewone terugslag volgt op opmerkingen van president Biden in de media op dinsdag die behoren tot de scherpste kritiek die de VS tot nu toe heeft geuit over de Israëlische justitiële hervormingsvoorstellen.

“Zoals vele belangrijke supporters van Israël ben ik zeer bezorgd,” zei president Biden dinsdag tegen de pers. “Ik ben bezorgd of zij dit rechtzetten: Ze kunnen niet doorgaan op deze weg. En dat heb ik min of meer duidelijk gemaakt. Hopelijk zal de premier zo handelen dat hij zal proberen tot een echt compromis te komen, maar dat valt nog te bezien.”

Op de vraag of zijn opmerkingen een inmenging zijn in de zaken van Israël, zei Biden: “We mengen ons er niet in. Zij kennen mijn standpunt. Ze kennen het standpunt van Amerika. Ze kennen het Amerikaans-Joodse standpunt.”

Hij voegde eraan toe dat hij niet van plan is Netanyahu “op korte termijn” in Washington uit te nodigen.

De opmerkingen van Biden leidden tot een late reactie van Netanyahu, wiens kantoor woensdag na 1 uur ’s nachts Israëlische tijd een verklaring plaatste.

De verklaring zei dat Netanyahu de betrokkenheid van Biden bij Israël waardeerde en de alliantie tussen de VS en Israël “onbreekbaar” noemde, maar voegde er nadrukkelijk aan toe dat “Israël een soeverein land is dat zijn beslissingen neemt door de wil van zijn volk en niet op basis van druk uit het buitenland, met inbegrip van de beste vrienden.”

De kwestie van buitenlandse inmenging in het proces van justitiële hervorming, met inbegrip van de kwestie of de VS de protesten van de oppositie actief steunt, is een belangrijke politieke kwestie geworden. Yair Netanyahu, de volwassen zoon van de premier, heeft beschuldigingen geuit dat de VS de protesten financieren, onder meer via de NGO ‘Movement for Quality Government’.

Die beschuldiging werd herhaald door Sen. Ted Cruz (R-TX) in zijn veroordeling van Biden’s opmerkingen woensdag.

“Volkomen schandalig. Biden ontvangt vrolijk anti-Amerikaanse radicalen als [de Braziliaanse president] Lula, terwijl hij nauwe Amerikaanse bondgenoten als Netanyahu schuwt,” schreef Cruz op twitter. “Het is duidelijk dat Biden en zijn ambtenaren verheugd zijn over de financiering van wat volgens hen succesvolle anti-regeringsprotesten in Israël zijn.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft die premisse verworpen.

“Deze beschuldigingen zijn volledig en aantoonbaar vals,” zei vice-woordvoerder Vedant Patel van het State Department maandag. “De Movement for Quality Government is een NGO, en het ontving een bescheiden subsidie van het State Department die werd geïnitieerd tijdens de vorige regering, en de laatste uitbetaling van fondsen kwam in september van 2022 – voorafgaand aan de meest recente Israëlische verkiezingen. En deze subsidie ondersteunde een onderwijsprogramma voor scholen in Jeruzalem dat hun curriculum voor maatschappijleer aanvulde.”

Toen Netanyahu woensdagochtend sprak tijdens de Summit voor democratie 2023 door de regering Biden, leek hij een meer verzoenende toon aan te slaan.

“Ik wil de wereldleiders en president Biden bedanken, die al 40 jaar een vriend is,” zei Netanyahu. “Israël en de Verenigde Staten hebben af en toe hun meningsverschillen gehad, maar ik wil u verzekeren dat het bondgenootschap tussen de grootste democratie ter wereld en een sterke, trotse en onafhankelijke democratie – Israël – in het hart van het Midden-Oosten onwankelbaar is. Niets kan dat veranderen.”

Israëls oppositieleider Yair Lapid presenteerde woensdag een ander standpunt.

“Decennialang was Israël de naaste bondgenoot van de VS,” schreef Lapid. “De meest extreme regering in de geschiedenis van het land heeft dat in drie maanden tijd bedorven.”

************************************

ENGLISH

Members of Israel’s Knesset from the governing right-wing coalition slammed President Biden’s criticism of Israel’s judicial reforms on Wednesday, as rhetoric continued to escalate from both American and Israeli lawmakers.

By: The Allgemeiner

“I feel that the statement given yesterday crossed a red line in the relationship between our two great countries. Friends do not act like this towards each other,” Likud MK Dan Illouz wrote in a letter addressed to the US Congress. “Please use all the tools at your disposal to make sure these types of problematic statements do not happen again.”

Israeli Minister of Culture and Sport Miki Zohar on Tuesday deleted a tweet accusing Biden of being a victim of “fake news” about the judicial reforms.

“It breaks my heart to see how much damage has been done to Israel from all the fake news that has been spread in connection with our justified legal reform,” Zohar wrote in a follow up after the deletion.

Knesset Deputy Speaker Nassim Vaturi, also a Likud MK, questioned the reliability of the US-Israel security partnership in the wake of Biden’s comments and went so far as to accuse the Obama administration of having imposed an arms embargo during the 2014 war in Gaza that resulted in the deaths of Israeli troops. The Wall Street Journal in 2014 reported that the Obama administration had halted a military-to-military request for Hellfire missiles in order to individually scrutinize Israel’s arms shipments from the US.

The extraordinary pushback follows remarks President Biden made to the media on Tuesday that are among the sharpest criticisms that the US has yet made about Israel’s judicial reform proposals.

“Like many strong supporters of Israel, I’m very concerned,” President Biden told the press Tuesday. “I’m concerned that they get this straight: They cannot continue down this road. And I sort of made that clear. Hopefully, the prime minister will act in a way that he can try to work out some genuine compromise, but that remains to be seen.”

Asked if his comments constituted interference in Israel’s affairs, Biden said, “We’re not interfering. They know my position. They know America’s position. They know the American Jewish position.”

He added that he does not intend to invite Netanyahu to Washington “in the near term.”

Biden’s remarks prompted a late-night response from Netanyahu, whose office posted a statement after 1AM Israel time on Wednesday.

The statement said that Netanyahu appreciated Biden’s commitment to Israel and called the US-Israel alliance “unbreakable,” but pointedly added that “Israel is a sovereign country which makes its decisions by the will of its people and not based on pressures from abroad, including from the best of friends.”

The question of foreign interference in the judicial reform process, including whether the US is actively supporting the opposition protests, has become a significant political issue. Yair Netanyahu, the adult son of the prime minister, has promoted allegations that the US is funding the protests, including through the NGO Movement for Quality Government.

That allegation was repeated by Sen. Ted Cruz (R-TX) in condemning Biden’s remarks Wednesday.

“Utterly disgraceful. Biden gleefully hosts anti-American radicals like [Brazilian President] Lula, while shunning close American allies like Netanyahu,” Cruz wrote on twitter. “It’s clear that Biden and his officials are high from funding what they believe to be successful anti-government protests in Israel.”

The State Department has rejected that premise.

“These accusations are completely and demonstratively false,” State Department Deputy Spokesman Vedant Patel said on Monday. “The Movement for Quality Government is an NGO, and it received a modest grant from the State Department that was initiated during the previous administration, and the latest disbursal of funds came in September of 2022 – prior to the most recent Israeli elections. And this grant supported an educational program for Jerusalem schools that supplemented their civic studies curriculum.”

Speaking remotely Wednesday morning at the Biden administration’s Summit for Democracy 2023, Netanyahu seemed to strike a more conciliatory tone.

“I want to thank the world leaders and President Biden, who’s been a friend of 40 years,” Netanyahu said. “Israel and the United States have had their occasional differences, but I want to assure you that the alliance between the world’s greatest democracy and a strong, proud and independent democracy – Israel – in the heart of the Middle East is unshakable. Nothing can change that.”

Israel’s opposition leader Yair Lapid Wednesday presented a different view.

“For decades Israel was the USA’s closest ally,” Lapid wrote. “The most extreme government in the country’s history spoiled that in three months.”