IDFIsraëlische soldaten van een artillerie-eenheid verzamelen zich bij de grens tussen Israël en de Gazastrook, aan de Israëlische kant ervan 14 mei 2021. REUTERS/Amir Cohen
Israeli soldiers of an artillery unit gather near the border between Israel and the Gaza Strip, on its Israeli side May 14, 2021. REUTERS/Amir Cohen

Nederlands + English

Israëls veiligheidstroepen zijn in hoge staat van paraatheid nu de Jom Kippoer-vakantie begint, met vrees voor geweld op de Westelijke Jordaanoever, raketten uit de Gazastrook, en gevolgen van de aan de gang zijnde jacht op ontsnapte Palestijnse terroristische gevangenen.

Bron: The Algemeiner

Walla meldde dat de IDF een afsluiting van de Westelijke Jordaanoever oplegt vanaf woensdagmiddag, met het aanbreken van de feestdag in de vroege avond. Het versterkt ook zijn troepen in het gebied wegens bezorgdheid over zowel burgerlijk geweld als mogelijke terreuraanslagen.

Ook langs de grens met Gaza zal een verhoogde staat van paraatheid gelden om het hoofd te kunnen bieden aan grensrellen, brandende ballonnen en raketbeschietingen.

Intussen is de jacht voortgezet op twee van de zes terreurgevangenen die uit de Gilboa-gevangenis in Noord-Israël zijn ontsnapt. Vier van de gevangenen zijn gevonden en gearresteerd, en de Shin Bet, de IDF en de grenspolitie zetten hun pogingen voort om de anderen te lokaliseren.

Als gevolg daarvan proberen terreurgroepen op de Westelijke Jordaanoever verder geweld aan te wakkeren om solidariteit te betuigen met de ontsnapten.

Functionarissen van het IDF Central Command zeiden dat “elke verandering in de kwestie, vooral een verslechtering van de omstandigheden [van de gevangenen] of schade aan gevangenen, het grondgebied in brand kan zetten en geweld en terreur kan veroorzaken.”

“Het doel is om het grondgebied te kalmeren,” zeiden ze. “Het vakantieseizoen is altijd gespannen, zelfs zonder verband met de kwestie van de veiligheidsgevangenen.”

Naast het massale geweld op de Westelijke Jordaanoever, zijn veiligheidsfunctionarissen ook bezorgd over pogingen tot “lone wolf” terreuraanslagen binnen de grenzen van Israël. Tijdens de feestdagen komen Israëli’s in groten getale samen in synagogen en lopen zij door de lege straten, wat mogelijke doelwitten voor dergelijke aanslagen vormt.

Als gevolg daarvan is de Israëlische grenspolitie in hoge staat van paraatheid voor veiligheidsdreigingen.

***************************
ENGLISH:

Israel’s security forces are on high alert as the Yom Kippur holiday begins, with fears of violence in the West Bank, rockets from the Gaza Strip, and fallout from the ongoing hunt for escaped Palestinian terrorist prisoners.

Source The Algemeiner

Walla reported that the IDF is imposing a closure of the West Bank beginning on Wednesday afternoon, with the holiday arriving in the early evening. It is also bolstering its forces in the area due to concerns about both civil violence and possible terror attacks.

There will also be a heightened alert along the border with Gaza in order to deal with border riots, incendiary balloons, and rocket fire.

Meanwhile, the hunt has continued for two of the six terrorist prisoners who escaped from Gilboa Prison in northern Israel. Four of the inmates have been found and arrested, and the Shin Bet, IDF, and Border Police are continuing their attempts to locate the others.

As a result, terror groups on the West Bank are attempting to foment further violence in order to express solidarity with the escapees.

IDF Central Command officers said that “any change in the issue, especially a worsening of [the prisoners’] conditions or harm to prisoners, can set fire to the territory, and cause violence and terror.”

“The goal is to calm the territory,” they said. “The holiday season is always tense even without connection to the issue of the security prisoners.”

Besides mass violence in the West Bank, security officials are also concerned about attempts at “lone wolf” terror attacks within Israel’s borders. During the holiday season, Israelis congregate in synagogues and walk the empty streets in large numbers, presenting possible targets for such attacks.

As a result, Israel’s Border Police are at a high state of readiness for security threats.