Israeli soldiers training in Morocco.

Nederlands + English

Volgens beide partijen zal de gezamenlijke training tussen Israëlische en Marokkaanse soldaten voort zetten.

Door: i24News

Israëlische soldaten trainen voor de allereerste keer in een Arabisch moslimland, met 12 leden van de Israel Defense Forces nu in Marokko voor de “African Lion” internationale militaire oefening onder leiding van het Amerikaanse commando voor Afrika (AFRICOM).

“Het begon allemaal in maart 2022 toen een delegatie van hoge IDF-officieren naar Marokko ging. We hebben daar de basis gelegd voor een nauwe militaire relatie tussen onze twee legers,” vertelde een militaire bron met kennis van de situatie aan i24NEWS op voorwaarde van anonimiteit.

Bijna anderhalf jaar later bevinden de 12 Israëlische soldaten zich aan de zijde van hun Amerikaanse en Marokkaanse collega’s, en die van zo’n 16 andere landen.

“De soldaten werden hartelijk verwelkomd. Ik zou zelfs zeggen uitzonderlijk positief als we het vergelijken met de ontvangst die over het algemeen gereserveerd is voor andere deelnemers aan dit soort oefeningen,” vervolgde de militaire bron.

“Voor de Marokkaanse soldaten is het een kwestie van leren en het delen van de Israëlische militaire ervaring. Deze soldaten delen gemeenschappelijke uitdagingen met de onze: Namelijk de bescherming van grenzen, de strijd tegen terrorisme en de betrokkenheid van Iran en zijn proxies bij het destabiliseren van de regio,” zei hij.

Volgens andere bronnen die betrokken waren bij deze oefening, was er geen gevoel van wantrouwen. De Israëlische soldaten waren niet verlegen om hun aanwezigheid in Marokko. Integendeel, ze waren er trots op dat ze konden plannen, trainen en briefen naast Marokkaanse en Amerikaanse soldaten in hetzelfde kamp, merkte de bron op. Verder stond de Palestijnse kwestie niet centraal in de discussies.

Op de vraag waarom de Golani-eenheid van de IDF was gekozen, legde de bron uit dat het symbolisch was. “Marokkaanse soldaten kennen de geschiedenis van de Golani-divisie en haar ervaring, knowhow en expertise. Het is uiteindelijk een van de elite-eenheden van het infanteriekorps.”

Na het historische bezoek van luitenant-generaal Belkheir Al-Farouq, de inspecteur-generaal van de Koninklijke Strijdkrachten van Marokko, die afgelopen november naar Israël kwam, werd hij uitgenodigd om deel te nemen aan een symposium van een week over veiligheid en innovatie.

In juli 2022 reisde de toenmalige stafchef van het Israëlische leger, Aviv Kohavi, naar Marokko met een delegatie van Israëlische soldaten, die de oefening van vorig jaar observeerden.

Volgens beide bronnen zal de gezamenlijke training tussen Israëlische en Marokkaanse soldaten worden voortgezet. Marokkaanse functionarissen hebben meerdere malen herhaald dat “de Israëlische soldaten zich thuis moeten voelen in Marokko.”

Terwijl Israël en Marokko jarenlang geheime militaire betrekkingen hebben gehad, herstelden ze de officiële betrekkingen in 2020 in het kader van de Abraham Akkoorden. In november 2022 ondertekenden de twee landen een memorandum van overeenstemming voor meer bilaterale defensiesamenwerking op het gebied van inlichtingen, industriële samenwerking en militaire training.

 

*************************************

**********************************

ENGLISH

According to both parties, joint training between Israeli and Moroccan soldiers will continue

By: i24News

Israeli soldiers are training in an Arab Muslim country for the first time ever, with 12 members of the Israel Defense Forces now in Morocco for the “African Lion” international military exercise under the direction of the U.S. command for Africa (AFRICOM).

“It all started in March 2022 when a delegation of senior IDF officers went to Morocco. We laid the foundations there for a close military relationship between our two armies,” a military source with knowledge of the situation told i24NEWS on the condition of anonymity.
Almost a year-and-a-half later, the 12 Israeli soldiers find themselves alongside their U.S. and Moroccan counterparts, as well as those from some 16 other countries.

“The soldiers were warmly welcomed. I would even say exceptionally positive if we compare it to the reception generally reserved for other participants in this type of exercise,” the military source continued.

“For Moroccan soldiers, it is a question of learning and sharing the Israeli military experience. These soldiers share common challenges with ours: Namely, the protection of borders, the fight against terrorism, and the involvement of Iran and its proxies in destabilizing the region,” he said.

According to other sources involved in this drill, there was no feeling of mistrust. The Israeli soldiers were not shy about being in Morocco. On the contrary, they felt pride in being able to plan, train, and brief alongside Moroccan and U.S. soldiers in the same camp, the source noted. Beyond that, the Palestinian issue was not at the center of discussions.

Asked why the Golani unit of the IDF was chosen, the source explained that it was symbolic. “Moroccan soldiers know the history of the Golani division as well as its experience, know-how, and expertise. It is ultimately one of the elite units of the infantry corps.”

After the historic visit by Lieutenant General Belkheir Al-Farouq, the Inspector General of Morocco’s Royal Armed Forces, who came to Israel last November, he was invited to participate in a week-long symposium on security and innovation.

In July 2022, Israel’s then-army chief of staff Aviv Kohavi traveled to Morocco with a delegation of Israeli soldiers, who observed last year’s edition of this same military exercise

According to both sources, joint training between Israeli and Moroccan soldiers will continue. Moroccan officials have repeated several times that “the Israeli soldiers should feel at home in Morocco.”

While Israel and Morocco have had secret military relations for years, they restored official relations in 2020 under the Abraham Accords. In November 2022, the two countries signed a memorandum of understanding for increased bilateral defense cooperation in the areas of intelligence, industrial cooperation, and military training.