Tzfat and the Galilee hills (Shutterstock)

Nederlands + English

Expert Arabische zaken slaat alarm over “schandalige” reportage uitgezonden op door de belastingbetaalde, gefinancierde tv-zender.

Door World Israel News

Een door de belastingbetaalde, gefinancierde Israëlische TV nieuwszender gebruikte vorige week tijdens een reportage de term “bezet Palestina” om te verwijzen naar de noordelijke regio Galilea, die binnen de Israëlische grenzen van 1967 ligt.

Makan, een Arabischtalige dochteronderneming van Kan, zond op 3 augustus een reportage uit over een auto-ongeluk in de regio Boven-Galilea. (Red.ICNN. Beide zenders zijn in de Arabische taal)

Een militair voertuig kantelde op een weg in de buurt van Kibboets Margaliot in het noorden van Israël, vlakbij de Blauwe Lijn grens met Libanon. Verschillende soldaten raakten gewond bij het incident, maar niet ernstig, en werden overgebracht naar het nabijgelegen Ziv Medical Center in Tzfat.

Zowel het ongeval zelf als het ziekenhuis waar de soldaten naartoe werden overgebracht, liggen op Israëlisch grondgebied, met name in de regio Galilea, die werd opgenomen bij de oprichting van het land in 1948.

Makan koos er echter voor om te melden dat het incident had plaatsgevonden in “Bezet Noord-Palestina”, een zeer gepolariseerde woordkeuze die werd opgemerkt door Arabische zaken expert Dr. Edy Cohen.

“Dit overschrijdt rode lijnen,” schreef Cohen op zijn Twitter account, samen met een screenshot van het rapport op Makan’s website die het gebruik van de term benadrukt.

Cohen zei dat het “schandalige rapport” waarin het noorden van Israël bezet gebied wordt genoemd “gek, gek, gek” is en merkte op dat het station rechtstreeks wordt gefinancierd door de Israëlische regering en belastingbetalers.

“Dit is hoe de stem van Israël over de staat spreekt,” schreef hij.

Cohen verwees naar opmerkingen van enkele weken geleden van de minister van Communicatie Shlomo Karhi, die zijn bezorgdheid uitsprak over het feit dat overtuigde linkse standpunten als feiten worden gepresenteerd op de publieke televisiezender.

“Het lijkt erop dat het management van Kan niet werd beïnvloed door de brief van minister Karhi [over linkse vooringenomenheid in hun verslaggeving],” schreef Cohen.

Shai Glick, CEO van de rechtse B’Tzalmo NGO, eiste een onderzoek naar Makan.

“Iedereen die de staat Israël een ‘bezet’ land noemt, hoort niet thuis bij de Israëlische Publieke Omroep, maar zou werk moeten vinden bij Al Jazeera of op het tv-kanaal van Hezbollah,” zei hij in een verklaring aan Hebreeuws-talige media.

“Alle betrokkenen bij dit ernstige incident moeten worden geschorst, en als blijkt dat de formulering ‘Bezet Palestina’ opzettelijk was, moeten ze op staande voet worden ontslagen,” voegde hij eraan toe.

In een reactie zei Kan 11 dat “de zin werd veranderd zodra we de klacht ontvingen, en de kwestie wordt onderzocht door de ombudsman van het bedrijf.

 

*****************************************

ENGLISH

Arab affairs expert raises alarm over “outrageous” report broadcast on taxpayer-funded TV channel.

By World Israel News Staff

A taxpayer-funded Israeli TV news channel used the term “occupied Palestine” to refer to the northern Galilee region, which is within Israel’s 1967 borders, during a report last week.

Makan, an Arabic-language subsidiary of Kan, broadcast a report on August 3rd regarding a car accident in the Upper Galilee region.

A military vehicle overturned on a road near Kibbutz Margaliot in northern Israel, near the Blue Line border with Lebanon. Several soldiers were injured in the incident, though not seriously, and transported to nearby Ziv Medical Center in Tzfat.

Both the accident itself and the hospital to which the soldiers were evacuated are within Israeli territory, specifically the Galilee region, which was included in the country’s 1948 establishment.

However, Makan chose to report that the incident had occurred in “Occupied northern Palestine,” a highly politicized choice of words that was noted by Arab affairs expert Dr. Edy Cohen.

“This crosses red lines,” Cohen wrote on his Twitter account, along with a screenshot of the report on Makan’s website highlighting the use of the term.

Cohen said that the “outrageous report” calling northern Israel occupied territory is “crazy, crazy, crazy,” and noted that the station is directly funded by the Israeli government and taxpayers.

“This is how the voice of Israel speaks about the state,” he wrote.

Cohen referenced comments several weeks ago from Communications Minister Shlomo Karhi, who expressed concerns over staunchly left-wing perspectives being presented as fact on the public television channel.

“It seems that Kan’s management wasn’t affected by Minister Karhi’s letter [about left-wing bias in their reporting],” Cohen wrote.

Shai Glick, CEO of the right-wing B’Tzalmo NGO, demanded an investigation into Makan.

“Anyone who calls the State of Israel an ‘occupied’ country has no place in the Israeli Public Broadcasting Corporation but should find employment on Al Jazeera or on Hezbollah’s TV channel,” he said in a statement to Hebrew-language media.

“All those involved in this serious incident should be suspended, and if the ‘Occupied Palestine’ wording is found to be deliberate, they should be fired at once,” he added.

In response, Kan 11 said that “the sentence was changed as soon as we received the complaint, and the issue is under investigation by the corporation’s ombudsman.