Nederlands + English

De moeder van drie kinderen, Batsheva Nagari, kwam uit de Beit Hagai gemeenschap. Een tweede slachtoffer, een man van eind dertig, is er ernstig aan toe. Hamas prijst de aanval en zegt dat het betekent “dat de opstandige jeugd de tijd en plaats kan bepalen om de confrontatie aan te gaan met de Israëlische agressie.”

Bron: Israel Hayom

Een Israëlische vrouw van in de veertig werd maandag vermoord in een drive-by-shooting aanval in de buurt van Hebron in het zuiden van Judea. De moeder van drie kinderen, Batsheva Nagari, kwam uit de nabijgelegen gemeenschap Beit Hagai. Ze kwam oorspronkelijk uit Efrat.

Een tweede slachtoffer, een man van eind dertig, was er ernstig aan toe. Hij werd naar het Soroka Medical Center in Beersheba gebracht. Een twaalfjarig kind zat ook in de auto en ontsnapte ongedeerd.

Minstens één terrorist opende het vuur op de slachtoffers – hij vuurde meer dan 20 kogels af – terwijl ze op de snelweg Route 60 reden, vlakbij het knooppunt Beit Hagai.


VIDEO: De drive-by schietpartij vond plaats in de omgeving van Mt. Hebron
Vrij gebruik onder de Israëlische auteurswet (Sectie 27A)

De vrouw en haar dochter hadden blijkbaar een ritje gemaakt met de man, die de bestuurder was, kort voor de aanval.

Premier Benjamin Netanyahu werd op de hoogte gebracht van de details van de schietpartij. De IDF heeft een klopjacht geopend naar de verdachte(n) en een gedeeltelijke blokkade van het gebied ingesteld.

Hamas prees de aanval en zei dat het betekende “dat de opstandige jeugd de tijd en plaats kan bepalen om de Israëlische agressie te confronteren.”


VIDEO: Meer dan 20 kogels werden afgevuurd op het voertuig
Vrij gebruik onder de Israëlische auteurswet (Sectie 27A)

Het hoofd van de regionale raad van Gush Etzion en de Yesha-raad Shlomo Ne’eman reageerde op de schietpartij en zei: “Weer een schokkende aanval – we sturen een warme omhelzing naar de familie van het slachtoffer in deze moeilijke tijd en bidden voor het herstel van de gewonde bestuurder. De terroristen handelen als gevolg van de haatopvoeding en financiering van de Palestijnse Autoriteit, met als doel ons uit te moorden. De regering kan gewoon niet doorgaan op de weg van de verschrikkelijke Oslo-akkoorden.

“We eisen dat de regering van Israël en de IDF-strijdkrachten van koers veranderen en met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben optreden om de terroristische infrastructuur en de terroristische PA een zware slag toe te brengen. De aanhangers, de aanstichters en de sponsors van het terrorisme kunnen niet langer doorgaan met hun dagelijkse routine. Er is hier oorlog en in een oorlog moet men zich dienovereenkomstig gedragen,” zei Ne’eman.

*********************************

ENGLISH

An Israeli woman in her forties was murdered Monday in a drive-by-shooting attack near Hebron in southern Judea. The mother of three, Batsheva Nagari, was from the nearby Beit Hagai community. She was originally from Efrat.

Source: Israel Hayom

A second victim, a man in his late thirties, was in serious condition. He was taken to the Soroka Medical Center in Beersheba. A twelve-year-old child was also in the car and escaped unharmed.

At least one terrorist opened fire on the victims – firing over 20 bullets – while they were driving on the Route 60 highway, close to the Beit Hagai Junction.


VIDEO: The drive-by shooting occurred in the Mt. Hebron area
Free usage under Israeli copyright law (Section 27A)

The woman and her daughter had apparently hitched a ride with the man, who was the driver, shortly before the attack.

Prime Minister Benjamin Netanyahu was being updated on the details of the shooting. The IDF has launched a manhunt after the suspect or suspects and imposed a partial blockade on the area.

Hamas praised the attack, saying it meant “that the rebellious youth can determine the time and place to confront the Israeli aggression.”


VIDEO: Over 20 bullets were fired at the vehicle

Free usage under Israeli copyright law (Section 27A)

Head of the Gush Etzion Regional Council and the Yesha Council Shlomo Ne’eman responded to the shooting, saying, “Yet another shocking attack – we send a warm embrace to the family of the victim at this difficult time and pray for the recovery of the injured driver. The terrorists act as a result of the hate education and funding from the Palestinian Authority, with the goal of massacring us. The government simply can’t continue down the path of the terrible Oslo agreements.

“We demand that the government of Israel and the IDF forces change course and act with all means at their disposal to deal a severe blow to the terrorist infrastructure and the terrorist PA. The supporters, the instigators, and the sponsors of terrorism can no longer continue with their daily routine. There is a war here and in a war one must behave accordingly,” Ne’eman said.